Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nẻo Về Chân Tâm

Khi tâm sinh diệt

Thú dữ hiện ra

Muôn ngàn lời ác

Muôn ngàn yêu ma

 

Khi bao sân hận

Như sóng triều dâng

A Di Đà Phật

Giông bão rồi tan

 

Ôi bạn đường thân thương

Một đời trôi mau

Sao vướng u sầu

 

Tâm này còn lăng xăng

Đời còn trầm luân

Trong cõi phong trần

 

Khi tâm sinh diệt

Lòng mãi đảo điên

Muôn ngàn nẻo ác

Muôn đường truân chiên

 

Khi tâm không trụ

Lòng sẽ bình yên

Đây Tứ Niệm Xứ

Nẻo về Chân Tâm.

12-31-04

 


Vào mạng: 4-8-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang