Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cầu Nguyện

Cuối đầu tay chắp con kính lễ

Thế Tôn, Ngài vô thượng năng nhân

Giúp chúng sanh bỏ hết giận hờn

Cho thế giới an bình mãi mãi

 


Vào mạng: 13-5-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang