Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
CẢNH  TỈNH
Xuất gia kể cũng đông
Tu niệm thảy dều không
Luận bàn toàn thế sự
Ngông !
 
Nghe pháp được ít nhiều
Miệng mồm thôi lắm điều
Ta đây tu chân chánh
Siêu !
 
Giới lạp nghe thật kêu
Kinh nghiệm : nghĩa tình yêu
Công phu : tiền cơm áo
Tiêu !
 
Hình tướng của Tăng già
Dạy người tin lý tà
Hạn, sao cùng bói toán
Ma !
 
Ngồi thiền sanh trí tuệ
Phá trừ tâm câu nệ
Không hành được như thế
Mêâ !
 
Muốn chánh pháp cửu trụ
Hoằng truyền là gia vụ
Phải chuyên cần tinh tấn
Tu !
 
Giới luật gốc từ bi
Gìn giũ diệt tham si
Muốn lên bờ giác ngộ
Trì !
 
Chiêu Đề Tăng - 1987

 


Vào mạng: 14-10-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang