Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cảm Ơn Tam Bảo
Kính tặng Chư Tôn Đúc Tăng Ni

Nghiêm Xuân Cường


 • Cảm ơn Phật, cảm ơn đời

  Cảm ơn Tam Bảo tuyệt vời thiên thu!

  Cảm ơn bão tố mịt mù

  Cảm ơn đau khổ tựa hồ biển Đông.

   

  Cảm ơn Pháp, cảm ơn Tăng

  Ngọn đèn chiếu sáng soi đường con đi.

  Đời chung quanh lắm sầu bi,

  Nương thuyền Bát Nhã kể gì trần lao

   

  Ôi tham ái, lối vào mê lộ!

  Hướng về tâm biết khổ nguồn cơn.

  Nẻo hư huân tập nhiều phen,

  Thấm nhuần pháp nhũ gột dần bụi nhơ

   

  Si là gốc dật dờ muôn kiếp

  Sân dấy lên, ác nghiệp chập chùng.

  Ngẫm suy lòng thật hãi hùng

  Nhờ ơn Từ Phụ một đường đẹp tươi.

   

  Cảm ơn Phật, cảm ơn đời

  Cảm ơn Tam Bảo tuyệt vời thiên thu!

  Ơn cha nghĩa mẹ hải hà

  Nặng ơn Thầy Tổ Ngũ Hồ mênh mông

   

  Cảm ơn bát ngát mịt mùng

  Muôn người muôn vật hòa đồng sống vui

  Cảm ơn Phật, cảm ơn đời

  Cảm ơn Tam Bảo tuyệt vời thiên thu!

  04-19-07

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang