Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Bình Thường

Diệu Tuyền


 •  

 • Bình thường Phật tử mà thôi

  Không là hộ pháp, không lời nói ra                      

  Nói ra chỉ hổ lòng ta

  Để tâm thanh tịnh mới ra tu hành

   

  Cảm ơn thấy dạy dổ mình

  Bây giờ chợt tỉnh, bình minh hiện về

  Ngày xưa dốt nát, hôn mê

  Bây giờ đã biết nẽo về với tâm

   

   

  Hiểu rồi, về sống âm thầm

  Không còn sôi nỗi động tâm của mình

  Không chê, không trách, không khinh

  Không khen, không tặng, không sanh luân hồi

   

   

  Để khi đi, đứng, nằm, ngồi

  Đều do tâm thức khiến dời mà ra

  Bình thường không bởi tâm ta

  Tại ta sôi động, mới ra khổ nàn

   

   

  Khen, chê, tốt xấu không màn

  Thoảng tan trong gió, xa ngàn dặm bay

  Đạo, đời không thể ngăn hai

  Đời đi theo đạo, để quay trở về

   

   

  Đời luôn có những lời thề

  Chung tình cùng đạo, không hề lạt phai

  Thương đời, đạo phải phân hai

  Nữa đi theo đạo, nữa xoay cùng đời

   

        

  Một mai đời hiểu đạo rồi

  Bây giờ đạo sẽ xa rời trần ai

  Rồi đây sẽ có một ngày

  Đời theo gót đạo, nhạt phai cùng đời

   

   

  Có gì say đắm người ơi

  Mai nầy bỏ hết, buông rơi chẳng màn

  Cuộc đời trả lại thế gian

  Nhẹ đôi tay trắng, thênh thang đường về

   

                   Diệu Tuyền,

                   Lancaster Pa. Sept. 18.05        

   

    

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/binhthuong.htm

   

   

   


  Vào mạng: 17-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang