Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phật Chuẩn Đề
trên đỉnh Bồ Tà La Trung Quốc

Thoại Hoa


 • Án Ma Ni Bát Mê Hồng,

  Một lòng khấn nguyện cầu mong ứng huyền.

  Bước lên trăm bực êm đềm,

  Quên đi tất cả buồn phiền thế gian.

  Cúi xin Bồ Tát Một-Ngàn-

  Mắt-Tay, cứu độ trấn an Ta Bà.

  Từ cao đỉnh Bồ Tà La,

  Ngắm nhìn bốn phía bao la đất trời,

  Trần ai bể khổ muôn đời,

  Tu mau kẻo trể, thoát thời trầm luân.

   


  Vào mạng: 1-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang