Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

SƠ ĐẲNG PHẬT HỌC

GIÁO KHOA THƯ

Soạn giả : Cư sĩ THIỆN NHƠN (Người Trung Hoa)

Đính chánh :  Ngài THÁI HƯ ĐẠI SƯ

Dịch giả : Tỳ Kheo THÍCH HÀNH TRỤ

 


PHẦN I

 

BÀI THỨ 1 - PHẬT

BÀI THỨ 2 - PHÁP

BÀI THỨ 3 - TĂNG

BÀI THỨ 4 - THÍCH CA MƯU NI

BÀI THỨ 5 - LA HÁN VÀ BỒ TÁT

BÀI THỨ 6 - TU HÀNH

BÀI THỨ 7 - LỄ TỤNG

BÀI THỨ 8 - SÁM HỐI

BÀI THỨ 9 - NAM MÔ, NHƯ LAI, HÒA NAM

BÀI THỨ 10 - QUAN ÂM

BÀI THỨ 11 - VI ĐÀ

BÀI THỨ 12 - TÒNG LÂM, GIÀ LAM, AM VIỆN

BÀI THỨ 13 - TỰ

BÀI THỨ 14 - BA Y, BÁT, CỤ

BÀI THỨ 15 - PHƯƠNG TRƯỢNG

BÀI THỨ 16 - ĐIỂN TỌA, ĐÀN NA

BÀI THỨ 17 - YẾT MA

BÀI THỨ 18 - PHÙ ĐỒ, XÁ LỢI, BẢO THÁP

BÀI THỨ 19 - TUẦN LIÊU, QUẢI THÁP

BÀI THỨ 20 - SA DI, TỲ KHEO, SA MÔN

BÀI THỨ 21 - DUY NA, TĂNG TRỊ, KIẾN CHUỲ, TÍCH TRƯỢNG

BÀI THỨ 22 - XUẤT GIA, THIỀN HOÀ, PHÁP SƯ

BÀI THỨ 23 - BA TẠNG, MƯỜI HAI BỘ KINH

BÀI THỨ 24 - THIỀN, LIÊU NGUYÊN, HOÀ THƯỢNG

BÀI THỨ 25 - BA CÕI, SÁU ĐƯỜNG, VÔ MINH

BÀI THỨ 26 - DIÊM LA

BÀI THỨ 27 - TỨ PHẦN LUẬT, A TĂNG KỲ, HẰNG HÀ SA SỐ

BÀI THỨ 28 - THUẤN NHÃ ĐA TÁNH, THƯỚC CA LA TÂM, THẬP PHƯƠNG TAM THẾ

BÀI THỨ 29 - TIỂU TAM TAI, TAM ĐỒ

BÀI THỨ 30 - TÁM NẠN VÀ ĐẠI TAM TAI

BÀI THỨ 31 - TỨ ÂN, TAM HỮU

BÀI THỨ 32 - TỨ SANH, CỬU HỮU

BÀI THỨ 33 - TAM QUY

BÀI THỨ 34 - TƯ CHÂU, NHỊ THẬP NGŨ HỮU

BÀI THỨ 35 - A DI ĐÀ

BÀI THỨ 36 - TIẾP THEO BÀI 35

BÀI THỨ 37 - BỒ ĐỀ, ĐẠT MA, A NAN, XÁ LỢI PHẤT

BÀI THỨ 38 - ĐỒNG TỬ CÚNG PHẬT

BÀI THỨ 39 - THÂN VẬT PHÓNG DẬT

BÀI THỨ 40 - NGỘ SÁT HỮU BÁO

BÀI THỨ 41 - KÍNH PHẬT

BÀI THỨ 42 - NƠI VÁCH PHẬT ĐIỆN CHỚ DỰNG ĐỒ VẬT

BÀI THỨ 43 - ĐÂM MÌNH ĐỂ CẦU PHÁP

BÀI THỨ 44 - KÍNH PHÁP

BÀI THỨ 45 - GIỚI SÁT

BÀI THỨ 46 - GIỚI ĐẠO

BÀI THỨ 47 - GIỚI DÂM

BÀI THỨ 48 - TRINH BẠCH MÀ CHẾT

BÀI THỨ 49 - GIỚI VỌNG NGỮ

BÀI THỨ 50 - GIỚI VỌNG NGỮ (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 51 - GIỚI TỬU

BÀI THỨ 52 - GIỚI ĐEO TRÀNG HƯƠNG HOA VÀ LẤY BỘT HƯƠNG XOA VÀO MÌNH

BÀI THỨ 53 - BÀI THỨ 53 (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 54 - GIỚI  (cấm) CA MÚA ĐÀN HÁT VÀ ĐI XEM NGHE

BÀI THỨ 55 - GIỚI  (cấm) NGỒI GIƯỜNG CAO RỘNG LỚN

BÀI THỨ 56 - GIỚI  (cấm) ĂN PHI THỜI

BÀI THỨ 57 - GIỚI  (cấm) CẦM GIỮ SANH TƯỢNG VÀNG BẠC VẬT BÁU

BÀI THỨ 58 - BÀI THỨ 58 (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 59 - TỨ QUẢ A LA HÁN

BÀI THỨ 60 - MƯỜI HAI HẠNH ĐẦU ĐÀ

BÀI THỨ 61 - VĂN THÙ, DI LẶC, BA THÂN, NĂM CĂN, NĂM LỰC

BÀI THỨ 62 - NHỊ THỪA, HỮU HỌC VÀ VÔ HỌC

BÀI THỨ 63 - CHÁNH TRI KIẾN

BÀI THỨ 64 - CHÁNH TƯ DUY

BÀI THỨ 65 - CHÁNH NGỮ

BÀI THỨ 66 - CHÁNH NGHIỆP

BÀI THỨ 67 - CHÁNH MẠNG

BÀI THỨ 68 - CHÁNH TINH TẤN

BÀI THỨ 69 - CHÁNH NIỆM

BÀI THỨ 70 - CHÁNH NIỆM (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 71 - CHÁNH ĐỊNH

BÀI THỨ 72 - TỨ ĐẾ

BÀI THỨ 73 - LỤC CĂN, LỤC TRẦN, LỤC THỨC, LỤC ĐỘ

BÀI THỨ 74 - MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

BÀI THỨ 75 - NGŨ ẤM CŨNG GỌI LÀ NGŨ UẨN

BÀI THỨ 76 - ĐẠO ĐỨC

BÀI THỨ 77 - HỌC VẤN

BÀI THỨ 78 - GIÀNH CỦA THÍ BỊ ĐUỔI

BÀI THỨ 79 - TỰ CAM ĐẠM BẠC

BÀI THỨ 80 - LẬP CHÍ LÂU BỀN

 

 

PHẦN II

 

BÀI THỨ 1 - NĂM GIÁNG SANH CỦA ĐỨC THÍCH CA, KHỔNG TỬ VÀ GIA TÔ

BÀI THỨ 2 - NĂM GIÁNG SANH CỦA ĐỨC THÍCH CA, KHỔNG TỬ VÀ GIA TÔ (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 3 - NÓI VỀ BỘ CHÚNG THÁNH ĐIỂM KÝ

BÀI THỨ 4 - PHẬT NHIÊN ĐĂNG THỌ KÝ

BÀI THỨ 5 - PHÁT NGUYỆN THÀNH PHẬT

BÀI THỨ 6 - ĐẢN SANH DƯỚI GỐC CÂY

BÀI THỨ 7 - BÀ DI MẪU NUÔI NẤNG

BÀI THỨ 8 - HỌC TẬP THƠ SỐ

BÀI THỨ 9 - TẬP THAO DIỄN VÕ NGHỆ

BÀI THỨ 10 - CÁC VƯƠNG TỬ ĐẤU SỨC

BÀI THỨ 11 - DẠO XEM CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG

BÀI THỨ 12 - GIỮA ĐƯỜNG GẶP MỘT NGƯỜI GIÀ

BÀI THỨ 13 - GIỮA ĐƯỜNG THẤY NGƯỜI BỊNH NẰM

BÀI THỨ 14 - GIỮA ĐƯỜNG THẤY MỘT THÂY CHẾT

BÀI THỨ 15 - VƯỢT THÀNH ĐI XUẤT GIA

BÀI THỨ 16 - VƯỢT THÀNH ĐI XUẤT GIA (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 17 - GẠN HỎI CÁC VỊ TIÊN TU TRONG RỪNG

BÀI THỨ 18 - HÀNG PHỤC HAI VỊ TIÊN

BÀI THỨ 19 - HÀNG PHỤC HAI VỊ TIÊN (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 20 - SÁU NĂM TU KHỔ HẠNH

BÀI THỨ 21 - SÁU NĂM TU KHỔ HẠNH (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 22 - NÀNG MỤC NỮ DÂNG SỮA

BÀI THỨ 23 - NÀNG MỤC NỮ DÂNG SỮA (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 24 - NGỒI PHÁP TỌA BỒ ĐỀ

BÀI THỨ 25 - THÀNH BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC

BÀI THỨ 26 - THÀNH BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 27 - NGÀI LIỀN TRAO GIỚI ĐẠI THỪA

BÀI THỨ 28 - ĐỘ NĂM THẦY TỲ KHEO

BÀI THỨ 29 - ĐỘ NĂM THẦY TỲ KHEO (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 30 - ĐỘ BA ÔNG CA DIẾP

BÀI THỨ 31 - ĐỘ BA ÔNG CA DIẾP (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 32 - ĐỘ ÔNG XÁ LỢI PHẤT VÀ ÔNG MỤC KIỀN LIÊN

BÀI THỨ 33 - ĐỘ ÔNG XÁ LỢI PHẤT VÀ ÔNG MỤC KIỀN LIÊN (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 34 - ÔNG DA XÁ ĐƯỢC ĐỘ

BÀI THỨ 35 - TINH XÁ Ở KỲ VIÊN

BÀI THỨ 36 - TINH XÁ Ở KỲ VIÊN (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 37 - BÀ DI MẪU CẦU ĐỘ

BÀI THỨ 38 - LỜI DẠY BẢO CUỐI CÙNG CỦA PHẬT ĐỂ LẠI

BÀI THỨ 39 - LỜI DẠY BẢO CUỐI CÙNG CỦA PHẬT ĐỂ LẠI (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 40 - LỜI DI GIÁO TRONG KHI LÂM CHUNG

BÀI THỨ 41 - LỜI DI GIÁO TRONG KHI LÂM CHUNG (TIẾP THEO)

BÀI THỨ 42 - NHẬP DIỆT NƠI SONG LÂM

 

 Xin chân thành cám ơn bạn Trần Thị Minh Tâm đã đánh máy sách này!

***

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/giaokhoathu.htm

 


Vào mạng: 7-07-2009

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang