Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Niềm hỷ lạc của người tiếp nối ngọn đèn Chánh pháp(*)

Đại diện giới tử đọc lời phát nguyện trong buổi Lễ Khai mạc Đại giới đàn “Huệ Lưu” PL. 2552 – DL. 2008


....Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã dạy: “Giới là cội gốc của Bồ Đề, là cửa ngõ của Niết Bàn, là chiếc thuyền đưa chúng sanh qua biển khổ”. Ngày nay, chúng con sanh ra được làm thân người có đầy đủ lục căn, lại gặp duyên lành được xuất gia, đây là phúc báu mà chúng con gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp. Chính nhờ duyên lành đó, chúng con hôm nay lại được chư Tôn Đức mở Đại Giới Đàn cho chúng con thọ nhận giới pháp hầu truyền trì mạng mạch Phật pháp trong tương lai.

Đã từ lâu, chúng con trôi lăn trong vòng sanh tử, sống trong khổ đau, lại sanh vào thời kỳ mạc pháp, không được gặp Phật tại thế; nhưng chúng con có cơ duyên được gặp Thầy Tổ dạy dỗ, quý Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội lo lắng với hoài bão truyền đăng tục diệm để chúng con có đủ giới thân huệ mạng ngỏ hầu tiếp bước theo chân của các vị tiền bối Tổ Sư thoát khỏi tử sanh, hoằng dương chánh pháp của Như Lai.

...Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh đầy tinh khiết Giới- Định- Tuệ của Giới trường, mỗi trái tim của chúng con luôn trào dâng niềm hỷ lạc vô biên khi được quỳ trước uy dung của chư tôn Đức giáo Phẩm hầu thọ nhận giới pháp mà cả cuộc đời xuất gia của chúng con xem như là một ngày thiêng liêng nhất trên bước đường tu học giải thoát giác ngộ. Chúng con tự nghĩ rằng: Đời xuất gia có ba lần vui; đó là: ngày Bổn Sư cạo tóc cho chúng con khi mới bước chân vào Đạo; lần thứ hai là được thọ Sa di giới; và thứ ba được thọ Cụ túc giới. Tất cả đối với chúng con là cả một sự thiêng liêng cao đẹp và quý báu.

Chư Tổ sư thường dạy: “Sanh ta ra là Cha mẹ, trao truyền cho chúng ta giới thân huệ mạng là Thầy Tổ”.Vì vậy, giới thể là huệ mạng của người xuất gia, là ngưỡng cửa bước vào Đạo giải thoát. Những ân đức cao dày của chư Thầy tổ làm sao chúng con có thể quên trên bước đường tu học. 

Và giờ này, quỳ trước chư Tôn Đức giáo phẩm và chư vị Giới sư, toàn thể các giới tử chúng con với lòng thanh tịnh và chí thành cung kính dâng lời phát nguyện:

1. Vì hạnh nguyện giải thoát mà chúng con thọ giới pháp của Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành tinh tấn ngõ hầu báo đáp Tứ trọng ân.

2. Chúng con luôn cố gắng tu học để trở thành một người xuất gia đầy đủ tài đức hầu làm mẫu mực cho người sau để không phụ lòng mong mõi của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội.

3. Dù gặp chướng duyên trở ngại trên bước đường tu học giải thoát, chúng con giữ tâm kiên cố và nổ lực vượt qua mọi trở ngại, luôn nương nơi chúng đức chúng Tăng già, lấy chí nguyện giải thoát làm mục tiêu của chính mình, trao dồi hạnh khiêm cung, áp dụng tướng oai nghi tế hạnh vào trong đời sống hằng ngày nhằm nâng cao giá trị hầu xứng đáng là một người Tu sĩ trẻ của GHPGVN.

4. Luôn trao dồi giới luật, xem trọng giới luật như hơi thở của người xuất gia mà trong Tạng luật Đức Phật nhấn mạnh: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất”.

5. Chúng con xin nguyện phát Bồ Đề Tâm, đời đời kiếp kiếp gặp được chánh pháp kết thành quyến thuộc và làm cho chánh pháp thường còn ở thế gian hầu đem lại lợi lạc cho mọi người.

Trong giờ phúc trang nghiêm, thanh tịnh và thiêng liêng này, chúng con xin đại diện cho toàn thể giới tử Tăng – Ni của Đại Giới đàn “HUỆ LƯU” thành kính đê đầu đảnh lễ bày tỏ tất dạ chí thành. Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, hầu làm ngọn đuốc sáng dẫn dắt chúng con trên bước đường tu hạnh giải thoát.

(*) Tựa đề của GNO

Nguồn: http://www.giacngo.vn

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/tintuc/niemhylac.htm

 

 


Cập nhật: 09-12-2008

Trở về thư mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang