Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Nền tảng thành tựu của người xuất gia là giới lut (*)


…“Đạo Phật được hình thành và tồn tại dựa trên nền tảng và ý nghĩa của ba ngôi báu; đó là: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Vì vậy, muốn trở thành Tăng bảo trong ba ngôi báu, các giới tử cần phải đăng đàn thọ giới. Muốn thọ giới, ắt phải có Đàn tràng và Giới Sư truyền giới. Đó là mối quan hệ mật thiết hữu cơ từ thời Phật còn tại thế cho đến ngày nay.

Trong phạm vi trách nhiệm của Thành hội Phật giáo là làm sao đào tạo có người kế thừa mạng mạch Phật pháp, làm cho Đạo pháp tồn tại lâu dài trên thế gian, hầu làm tốt đời đẹp đạo, lợi lạc chúng sanh. Vì thế, công tác khai đàn truyền giới là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, cũng là trách nhiệm cơ bản và thiết yếu nhất của những người đệ tử Phật, vì “Giới Luật là thọ mạng của Phật pháp” mà đức Phật đã dạy trong Luật Tạng.

Từ nền tảng giới luật, thông qua ba môn học Vô lậu: Giới – Định – Tuệ, hàng đệ tử Phật sẽ tự hoàn thiện nhân cách, thanh tịnh thân tâm, sáng suốt trong hành động, tư duy và quán chiếu, đoạn trừ phiền não, dứt sạch vô minh, thành tựu trí tuệ giải thoát ngay tự tâm và tự thân trong cuộc đời và tại thế gian này. Thế nên, trong Kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy: “Muốn thấy được Phật tánh, phải thọ trì giới Luật. Do trì giới mà thấy được Phật tánh và thành Phật”.

Các Giới tử thân mến,

Các vị đã từng nghe: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, Giới pháp khó thọ”, nay Quý vị đã đầy đủ nhân duyên và các yếu tố để thọ trì Giới pháp Phật, đó là một thiện duyên, một căn lành rất lớn không những đời này mà đã nhiều đời gieo trồng công đức với ngôi Tam bảo, nên ngày nay các vị mới được đăng đàn thọ giới. Do đó, các vị phải lắng đọng tâm tư, nhất tâm cầu thọ giới pháp từ Giới Sư truyền trao, tạo thành những năng lượng, phát huy nội lực, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, dứt trừ điều ác, tu tập điều thiện, thành tựu công đức, chóng thành Phật quả. Thế nên, Đức Phật dạy: “Người phát tâm thọ giới, chính là chuẩn bị bước vào hàng Phật quả trong tương lai”. Vì lý do đó, nên Giới đàn được mệnh danh là “Tuyển Phật Trường”, nghĩa là Trường tuyển chọn người làm Phật trong tương lai. Trước mắt là đào tạo con người có nhân cách đạo đức, làm mô phạm cho đời, cho chúng sanh, lợi mình, lợi người, ích lợi cho xã hội.

…Từ những ý nghĩa thâm sâu, cao cả và quan trọng như thế, Ban Tổ chức Đại Giới đàn “Huệ Lưu” rất mong được sự quan tâm và hộ niệm của chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, chư Tôn đức Tăng Ni, nhất là Hội đồng Thập Sư truyền giới, với tâm thành chí thiết, thuận chí đồng lòng, thanh tịnh vô tướng, trên tinh thần khát vọng, cần cầu và hy vọng tuyệt đối vào năng lực 10 phương chư Phật chứng minh, Tam bảo gia hộ và sự hộ niệm của toàn thể chư tôn Đức, ...Ban tổ chức tin chắc rằng, Đại Giới đàn “Huệ Lưu” PL. 2552 – DL. 2008 sẽ thành tựu viên mãn.”

(*) Trích phát biểu khai mạc cuả HT Thích Trí Quảng trưởng ban tổ chức Đại giới đàn Huệ Lưu-2008.Tựa đề của GNO.

 

Nguồn: http://www.giacngo.vn

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/tintuc/nentang.htm

 

 


Cập nhật: 09-12-2008

Trở về thư mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang