Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tỉnh GHPG Lâm Đồng                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tu viện Bát Nhã                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thôn 13, Xã Đamb’ri                                                          

Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng                                         

Bảo Lộc, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gởi:         - Chư Tôn Đức thường trực VP 1 - HĐTS TWGHPGVN

                        - Chư Tôn Đức thường trực VP 2 – HĐTS TWGHPGVN

 

ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP

.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Chúng con, Ban Đại Diện Đối Ngoại, thay mặt cho gần 400 tu sinh đang cư trú và tu học theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã, thôn 13, xã Đamb’ri, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm  Đồng xin đê đầu đảnh lễ lên Chư Tôn Đức để trình bày sự việc đã xảy ra trong những ngày gần đây cho chúng con tại trú xứ (xem bản tường trình đính kèm).

Từ ngày xảy ra sự việc thầy Đồng Hạnh dọa chém đến hôm nay đã là 10 ngày, chúng con cảm thấy sinh mạng mình bị đe dọa và đời sống tu học bị xáo trộn nên chúng con khẩn thiết kêu cứu lên Chư Tôn Giáo Phẩm để chúng con có thể tiếp tục được cuộc đời tu mà chúng con đã phát nguyện đi theo. Chúng con biết đi ngược dòng rất khó, tu thì phải gặp nhiều chướng nạn nhưng chúng con gần 400 tu sinh còn rất trẻ trong tuổi đời lẫn tuổi đạo, nếu không nương nhờ đạo lực của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm thì chúng con khó có thể giữ được Bồ Đề tâm mà đi trọn được con đường giải thoát.

 Vậy, chúng con đê đầu đảnh lễ kính trình lên Chư Tôn Đức sự việc và kính xin Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ cứu giúp khẩn cấp để tình trạng bạo động trên sớm được chấm dứt, điện nước được phục hồi vì BTS tỉnh mà còn bị hành hung thì chúng con không thể nào yên tâm tu học, nhất là trong mùa an cư.

                                                                                                             Chúng con đồng kính lạy

 

                                                                                                            TM Ban Đại Diện Đối Ngoại

                                                                                                           Tỳ kheo Thích Chân Pháp Sỹ

                                                                                                                    (Nguyễn Duy Sơn)

 

Đồng kính gởi: - BTS GHPG tỉnh Lâm Đồng

                         - Ban Đại Diện Phật Giáo thị xã Bảo Lộc

                                                            “để kính tường”

                         - Lưu                                                             

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/tintuc/BatNha_capcuu.htm

 


Vào mạng: 3-7-2009

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang