Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM
Nguyễn Hiền Đức

MỤC LỤC 

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI MỞ ĐẦU

LỜI DẪN NHẬP

NỘI DUNG CHÍNH

PHẬT GIÁO Ở ĐÀNG NGOÀI

TỔNG QUAN PHẬT GIÁO ĐÀNG NGOÀI (1593-1802)

CHƯƠNG I: TRUYỀN THỐNG TRÚC LÂM – YÊN TỬ

CHƯƠNG II: HÒA THƯỢNG CHUYẾT CÔNG VỚI PHÁI THIỀN LÂM TẾ Ở ĐÀNG NGOÀI

CHƯƠNG III: TỔ SƯ HƯƠNG HẢI VỚI PHÁI THIỀN TRÚC LÂM Ở ĐÀNG NGOÀI

CHƯƠNG IV: THIỀN SƯ CHÂN NGUYÊN VỚI SỰ SONG HÀNHCỦA HAI PHÁI THIỀN TRÚC LÂM LÂM TẾ

CHƯƠNG V: PHÁI THIỀN TÀO ĐỘNG Ở ĐÀNG NGOÀI

CHƯƠNG VI: THIỀN SƯ NHƯ TRỪNG-LÂN GIÁC VỚI PHÁI LIÊN TÔNG

CHƯƠNG VII: CÁC TỲ KHEO NI Ở ĐÀNG NGOÀI

CHƯƠNG VIII: CÁC CHÚA TRỊNH VÀ VUA LÊ VỚI PHẬT GIÁO Ở ĐÀNG NGOÀI

CHƯƠNG IX: CÁC CÔNG TRÌNH TRÙNG TU CHÙA CỔ Ở ĐÀNG NGOÀI

CHƯƠNG X: PHẬT GIÁO ĐÀNG NGOÀI THỜI TÂY SƠN

CHƯƠNG XI: THIỀN SƯ HẢI LƯỢNG VỚI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

CHƯƠNG XII: ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO TRONG VĂN HỌC BẮC HÀ

 

PHẬT GIÁO Ở ĐÀNG TRONG

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CÁC CHÚA NGUYỄN VỚI PHẬT GIÁO Ở ĐÀNG TRONG

CHƯƠNG II: SỰ PHỤC HƯNG CỦA PHẬT GIÁO VÀ CÁC PHÁI THIỀN TRÚC LÂM Ở ĐÀNG TRONG

CHƯƠNG III: TỔ SƯ NGUYỄN THIỀU – SIÊU BẠCH VÀ PHÁI THIỀN LÂM TẾ ĐÀNG TRONG

CHƯƠNG IV: HOÀ THƯỢNG THẠCH LIÊM VỚI PHÁI THIỀN TÀO ĐỘNG Ở ĐÀNG TRONG

CHƯƠNG V: CÁC THIỀN SƯ HOẰNG HÓA Ở ĐÔ THÀNH PHÚ XUÂN VÀ CHI PHÁI THIỀN LIỄU QUÁN

CHƯƠNG VI: TỔ SƯ THIỆT DIỆU – LIỄU QUÁN VÀ CHI PHÁI THIỀN LIỄU QUÁN

CHƯƠNG VII: THIỀN SƯ MINH HẢI – PHÁP BẢO VÀ CHI PHÁI THIỀN CHÚC THÁNH

CHƯƠNG VIII: CÁC THIỀN SƯ HOẰNG HOÁ Ở PHỦ QUI NHƠN

CHƯƠNG IX: CÁC THIỀN SƯ HOẰNG HÓA Ở KHÁNH HÒA VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC THUỘC MIỀN TRUNG

CHƯƠNG X: DẤU CHÂN HOẰNG HÓA CỦA CÁC THIỀN SƯ Ở ĐỒNG NAI – GIA ĐỊNH

CHƯƠNG XI: PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN Ở PHỦ GIA ĐỊNH

CHƯƠNG XII: PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN Ở ĐỒNG BẰNG CỬU LONG

CHƯƠNG XIII: ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO TRONG NỀN VĂN HỌC ĐÀNG TRONG

 

LỜI BẠT

  

 


 


Cập nhật: 18-12-2009

Trở về thư mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang