Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Lương Hoàng Sám
HT. Thích Trí Quang dịch giải


5


Phẩm 18: Lạy Cho Long Vương [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì cùng mười phương, khắp pháp giới, tất cả Long vương có thần lực khó mà nghĩ bàn, như Diệu hóa long vương, Đầu hóa long vương, các vị long vương ở năm phương hướng, các vị long vương ở trên trời, mặt đất, núi cao, bể cả, nhật cung, nguyệt cung, tinh cung, thanh hải, các vị long vương chủ trì năm và mùa, hộ vệ sinh mạng, hộ vệ chúng sinh, rộng ra, hoặc trong ngoài, hoặc gần xa, cùng mười phương, khắp pháp giới, những vị có thần lực và uy đức tương tự. Hết thảy chúa tể Long chúng, Long chúng và thân thuộc của họ khắp cả mười phương, cùngtrong pháp giới như vậy, đạichúng đều phụng vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từbi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Diệu trí phật,
Nam mô Phạn tài phật,
Nam mô Thật âm phật,
Nam mô Chánh trí phật,
Nam mô Lực đức phật,
Nam mô Sư tử ý phật,
Nam mô Hoa tướng phật,
Nam mô Trí tích phật,
Nam mô Hoa xỉ phật,
Nam mô Công đức tạng phật,
Nam mô Danh bảo phật,
Nam mô Hy hữu danh phật,
Nam mô Thượng giới phật,
Nam mô Vô úy phật,
Nam mô Nhật minh phật,
Nam mô Phạn thọ phật,
Nam mô Nhất thế thiên phật,
Nam mô Nhạo trí phật,
Nam mô Bảo thiên phật,
Nam mô Châu tạng phật,
Nam mô Đức lưu bố phật,
Nam mô Trí vương phật,
Nam mô Vô phược phật,
Nam mô Kiên pháp phật,
Nam mô Thiên đức phật,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết thảy Long vương, và thân thuộc của họ, tăng thêm ánh sáng và sức thần, vận dụng sự lý giải chân không mà trừ diệt mọi thứ duyên chướng, vĩnh viễn thoát ly ác đạo mà vãng sinh tịnh độ, bốn vô lượng tâm và sáu ba la mật biểu hiện thường trực, bốn vô ngại trí và sáu thần thông lực tự tại tùy ý, vận dụng đức Từ mà cứu vớt hết thảy, trang nghiêm diệu hạnh nên vượt qua Pháp vân địa, nhập Kim cang tâm mà thành Chánh biến giác.

Phẩm 19: Lạy Cho Ma Vương  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì đại ma vương, ngũ đế đại ma, cho đến hết thảy ma vương và thần dân của họ khắp trong mười phương pháp giới, đại chúng đều phụng vì mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Phạn mâu ni phật,
Nam mô An tường hạnh phật,
Nam mô Cần tinh tiến phật,
Nam mô Diệm kiên phật,
Nam mô Đại oai đức phật,
Nam mô Chiêm bặc hoa phật,
Nam mô Hoan hỷ phật,
Nam mô Thiện chúng phật,
Nam mô Đế tràng phật,
Nam mô Đại ái phật,
Nam mô Tu man sắc phật,
Nam mô Chúng diệu phật,
Nam mô Khả lạc phật,
Nam mô Thiện định nghĩa phật,
Nam mô Ngưu vương phật,
Nam mô Diệu tý phật,
Nam mô Đại xa phật,
Nam mô Mãn nguyện phật,
Nam mô Đức quang phật,
Nam mô Bảo âm phật,
Nam mô Kim cang quân phật,
Nam mô Phú quý phật,
Nam mô Thế lực hạnh phật,
Nam mô Sư tử lực phật,
Nam mô Tịnh mục phật,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho đại ma vương, ngũ đế đại ma, tất cả ma vương và thân thuộc của họ, giải tỏa hết thảy chướng duyên, giải trừ hết thảy tội nghiệp và giải thoát hết thảy tội báo có từ vô thỉ cho đến ngày nay, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứ biện lục thông tự tại như ý, làm bồ tát hạnh không ngừng không nghỉ, độ người trước, làm Phật sau.

 

Phẩm 20: Lạy Cho Quốc Chúa  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này,đã được cùng nhau lạy Phật cho chư thiên chư tiên và long thần tám bộ rồi, bây giờ nên phụngvì hết thảy quốc chúa của loài người mà lạy Phật để trả ơn. Ý nguyện này cũng làm đối với cha mẹ, sư trưởng và nhân dân. Tại sao phải như vậy? Vì lẽ nếu không có quốc chúa thì nhân dân không có chỗ nương tựa. Nhờ có quốc chúa mà nhân dân sinh tồn. Đi là đi trên đất quốc chúa. Uống là uống nước quốc chúa. Lại còn nhiều ích lợi khác, không thể nói hết. Đại chúng hãy phát tâm trả ơn của họ. Trong kinh có dạy như sau, nếu ai chỉ chịu khổ suốt cả sáu buổi của một ngày đêm, nhưng vì muốn ích lợi tất cả mà phụng báo ân đức, thì người đó nên lập chí nguyện thực tập từ bi, và vận dụng chí nguyện này nghĩ cách báo ơn che chở của quốc chúa,ơn cúng dường của thí chủ, ơn dưỡng dục của cha mẹ, ơn giáo huấn của sư trưởng, ơn cứu độ của Như lai. Nếu chân thành nghĩ cách báo ơn như vậy một cách liên tục, thì kẻ đó đắc đạo mau chóng. Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải biết Phật mà huấn dụ ân cần như vậy là muốn chúng ta biết ơn và trả ơn. Chúng ta ngày nay đã hưởng nhờ được cái ơn quốc chúa làm rạng rỡ Phật đạo trong thời kỳ mạt pháp, hiến cúng tất cả mà không tiếc nuối một bảo vật nào, huy động cả nước qui y Tam bảo. Lại làm cho người xuất gia an tâm hành đạo, hết thảy cử động không bị cản trở, không buộc tham dự một công việc nào mà chỉ khuyến khích nỗ lực tu hành, với ý nguyện duy nhất là mong chúng ta sớm thoát sinh tử, hoằng dương chánh pháp vô thượng để khai mở đường chánh cho trời người. Quốc chúa có ân đức đến như vậy, chúng ta há không lạy Phật mà kính trả. Nên đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, phụng vì quốc chúa mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Ca diếp phật,
Nam mô Tịnh ý phật,
Nam mô Tri thứ đệ phật,
Nam mô Mãnh oai đức phật,
Nam mô Đại quang minh phật,
Nam mô Nhật quang diệu phật,
Nam mô Tịnh tạng phật,
Nam mô Phân biệt oai phật,
Nam mô Vô tổn phật,
Nam mô Mật nhật phật,
Nam mô Nguyệt quang phật,
Nam mô Trì minh phật,
Nam mô Thiện tịch hạnh phật,
Nam mô Bất động phật,
Nam mô Đại thỉnh phật,
Nam mô Đức pháp phật,
Nam mô Trang nghiêm vương phật,
Nam mô Cao xuất phật,
Nam mô Diệm xí phật,
Nam mô Liên hoa đức phật,
Nam mô Bảo nghiêm phật,
Nam mô Thượng thiện phật,
Nam mô Bảo thượng phật,
Nam mô Lợi tuệ phật,
Nam mô Nghiêm độ phật,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho quốc chúa khỏe mạnh, uy tín, phước quốc gia bền chắc, mạng giác tuệ không cùng, lòng từ bi thấm nhuần tất cả nên làm cho hết thảy qui tâm ngưỡng mộ, sự cảm hóa thịnh như sự cảm hóa của bồ tát nên được sự ca tụng ngưỡng vọng của chư thiên, tứ đẳng thì ngày đêm thêm sáng và tứ biện thì thuyết pháp bất tận, thực hiện tám thứ tự tại để hoàn bị sáu thứ thần thông, tam muội môn và tổng trì môn ứng theo ý muốn mà biểu hiện, từ bi lan tràn nhân thế và ân đức bủa cả lục đạo, sớm viên mãn hạnh nguyện để chóng thành tựu chánh giác.

 

Phẩm 21: Lạy Cho Kế Vị  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì người kế vị, những kẻ cọng sự và thân quyến của quốc chúa (29) mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Hải đức phật,
Nam mô Phạn tướng phật,
Nam mô Nguyệt cái phật,
Nam mô Đa diệm phật,
Nam mô Vi lam vương phật,
Nam mô Trí xưng phật,
Nam mô Giác tưởng phật,
Nam mô Công đức quang phật,
Nam mô Thanh lưu bố phật,
Nam mô Mãn nguyệt phật,
Nam mô Hoa quang phật,
Nam mô Thiện giới phật,
Nam mô Đăng vương phật,
Nam mô Điện quang phật,
Nam mô Quang vương phật,
Nam mô Quang minh phật,
Nam mô Cụ túc tán phật,
Nam mô Hoa tạng phật,
Nam mô Phất sa phật,
Nam mô Thân đoan nghiêm phật,
Nam mô Tịnh nghĩa phật,
Nam mô Oai mãnh quân phật,
Nam mô Phước oai đức phật,
Nam mô Lực hành phật,
Nam mô La hầu thiên phật,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho người kế vị, những kẻ cọng sự và thân quyến của quốc chúa, thân tâm thì an lạc mà mưu tính thì lợi ích (30) thực hành chánh pháp đại thừa để thể nhập tuệ giác Phật đà, trang bị bằng bốn thứ thệ nguyện vĩ đại nên không bao giờ bỏ rơi mọi người, tứ đẳng lục độ thì hoạt dụng thường trực, lục thông tam minh thì thấu triệt trình độ và tâm lý, hoàn bị hai thứ trang nghiêm là phước và trí nên thần lực tự tại, hành động theo đức tính từ bi của các đấng Như lai nên nhiếp hóa hết thảy chúng sinh trong lục đạo.

 

Phẩm 22: Lạy Cho Cha Mẹ [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, tiếp theo, phải tưởng niệm ân đứcdưỡng dục của cha mẹ. Lòng thương của cha mẹ trong việc sinh và dưỡng thật là sâu và nặng. Chỉ có cha mẹ mới tự lãnh nguy hiểm để xây dựng cho con. Lớn lên thì huấn luyện tâm tính nhân từ và tư cách lễ độ. Rửa tay mà cầu thầy dạy bảo để mong con thông suốt nghĩa lý sách vở của thánh hiền. Chỉ có cha mẹ mới kỳ vọng từng giờ từng phút, mong con bằng người. Sự cung cấp thì gia bảo cũng không tiếc đối với con. Thậm chí lo cho con và nghĩ về con quá độ mà có kẻ thành bịnh. Và nằm không yên chiếu mà vẫn miên man nghĩ đếncon. Ân cha mẹ, thế gian này thật không có cái thứ hai. Nên Phật đã nói, thiên hạ không có cái ơn nào quá hơn cha mẹ. Người xuất gia chưa đắc đạo thì phải nỗ lực vào sự tu học, làm lành không nghỉ, tích đức không ngừng, quyết chí báo bổ cho được cái ơncù lao dưỡng dục. Đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thốngthiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì tất cả cha mẹ bà con và thân thuộc của cha mẹ bà con từ vô thỉ đến giờ, qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Trí tụ phật,
Nam mô Điều ngự phật,
Nam mô Như vương phật,
Nam mô Hoa tướng phật,
Nam mô La hầu la phật,
Nam mô Đại dược phật,
Nam mô Tú vương phật,
Nam mô Dược vương phật,
Nam mô Đức thủ phật,
Nam mô Đức xoa ca phật,
Nam mô Lưu bố vương phật,
Nam mô Nhật quang phật,
Nam mô Pháp tạng phật,
Nam mô Diệu ý phật,
Nam mô Đức chúa phật,
Nam mô Kim cang chúng phật,
Nam mô Tuệ đảnh phật,
Nam mô Thiện trú phật,
Nam mô Ý hành phật,
Nam mô Phạn âm phật,
Nam mô Sư tử phật,
Nam mô Lôi âm phật,
Nam mô Thông tướng phật,
Nam mô An ổn phật,
Nam mô Tuệ long phật,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho cha mẹ bà con và thân thuộc của cha mẹ bà con chúng con, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, diệt sạch tội chướng, hết sạch thống khổ, lọc sạch phiền não, trường từ ác đạo mà tự tại vãng sinh, đích thân phụng sự chư Phật mà đối diện nhận lãnh sự phán quyết của các Ngài về sự thành Phật của mình, tứ đẳng và lục độ không rời hành vi, tứ biện và lục thông hết cả trở ngại, thực hiện mười thứ trí lực của Phật nên trang nghiêm thân thể bằng hết thảy tướng tốt và tướng phụ, cùng ngồi đạo tràng cùng thành Chánh giác.

 

Phẩm 23: Lạy Cho Cha Mẹ Quá Khứ (31)  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, nếu ai bị cha mẹ mất sớm, côi cút từ nhỏ, thì chỉ tưởng niệm không mà thôi, không thể gặp lại được. Vì lẽ thần thông không có, thiên nhãn cũng không, không làm sao biết được cha mẹ hết quả báo nhân gian này rồi đã phải thác sinh vào đường nẻo nào. Vậy chỉ còn một cách là nỗ lực làm phước mà truy báo. Làm phước không ngừng thì hiệu quả quyết chắc đạt được. Nên trong kinh có nói, làm phước cho người quá cố cũngnhư tiếp tế cho người đi xa: làm người làm trời thì tăng thêm phước báo, sinh ba ác đạo hay tám tai nạn thì vĩnh viễn thoát khỏi những chỗ thống khổ ấy, sinh gặp Phật thì nghe chánh pháp là đốn ngộ liền, cha mẹ nhiều kiếp và bà con nhiều đời thì giảitrừ lo sợ và đồng đều giải thoát, nên đó là cách trả ơn tối thượng chí từ chí hiếu của những người có trí. Đại chúng hãy hoài niệm một cách chí thành thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì cha mẹ quá khứ và bà con xa xưa mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Phạn vương phật,
Nam mô Ngưu vương phật,
Nam mô Lợi đà mục phật,
Nam mô Long đức phật,
Nam mô Thực tướng phật,
Nam mô Trang nghiêm phật,
Nam mô Bất một âm phật,
Nam mô Hoa đức phật,
Nam mô Âm đức phật,
Nam mô Sư tử phật,
Nam mô Trang nghiêm từ phật,
Nam mô Dũng trí phật,
Nam mô Hoa tích phật,
Nam mô Hoa khai phật,
Nam mô Lực hành phât,
Nam mô Đức tích phật
Nam mô Thượng hình sắc phật,
Nam mô Minh diệu phật
Nam mô Nguyệt đăng phật,
Nam mô Oai đức vươngphật,
Nam mô Bồ đề vương phật,
Nam mô Vô tận phật,
Nam mô Bồ đề nhãn phật,
Nam mô Thân sung mãn phật,
Nam mô Tuệ quốc phật,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà gia hộ và cứu vớt, làm cho cha mẹ quá khứ và bà con nhiều đời của chúng con, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, diệt hết tội lỗi, thoát hết tội báo và sạch hết phiền não, hủy diệt ba thứ chướng ngại và loại trừ năm thứ sợ hãi, làm hạnh bồ tát để cảm hóa tất cả, dùng tám giải thoát mà tẩy sạch tâm trí và đem bốn đại nguyện mà tiếp độ muôn loài, trựctiếp nhìn thấy dung nhan từ bi của Phật và trực tiếp lãnh nhận chánh pháp vi diệu của Ngài,không rời khỏi vị trí của mình mà sạch hết mọi thứ phiền não, tùy ý du hành hết thảy quốc độ, hạnh nguyên sớm viên mãn để sớm bước lên tuệ giác vô thượng.

 

Phẩm 24: Lạy Cho Sư Trưởng [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã được cùng nhau lạy Phật cho cha mẹ bà con rồi, bây giờ, phải biết tưởng niệm ân đức sư trưởng. Tại sao phải làm như vậy? Vì lẽ cha mẹ tuy sinh dưỡng ta, nhưng không làm cho ta giải thoát, và giải thoát một cách mau chóng, thống khổ ác đạo. Sư trưởng đối với ta thì ân đức thật vô lượng. Với lòng từ bi cao cả, sư trưởng huấn dụ và khuyến khích chúng ta, một cách liên tục, trong việc tu hành, mong đưa chúng ta ra khỏi sinh tử để đến bờ bến bên kia. Mỗi việc đều muốn lợi ích cho ta để làm cho ta được thấy chư Phật, diệt trừ cho ta mọi thứ phiền não để làm cho ta vĩnh viễn trú ở trong bản thể bất sinh diệt. Ân đức cao tột như vậy,ai là người phụng báo cho nổi? Chung thân hành đạo thì cũng chỉ tư lợi, chưa phải báo ânsư trưởng. Nên Phật đã huấn thị, thiện tri thức trong thiện hạ không ai bằng sư trưởng, vì lẽ sưtrưởng là những vị đã tự độ mà còn hóa độ cho người.

Chúng ta ngày nay mà may mắn được xuất gia, được thọ cụ túc giới, là nhờ ơn Thầy ban cho. Như vậy, ai nấy há không hoài niệm ơn Thầy? Đại chúng cùng nhau chí thành, đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cảnăm bộ phận của cơ thể, phụngvì hết thảy liệt vị hòa thượng qụ phạm, tôn chứng giới đàn, thượng tọa trung tọa hạ tọa,và những người liên hệ, màquiy và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Tối thượng phật,
Nam mô Thanh tịnh chiếu phật
Nam mô Tuệ đức phật,
Nam mô Diệu âm thanh phật,
Nam mô Đạo sư phật,
Nam mô Vô ngại tạng phật,
Nam mô Thượng thí phật,
Nam mô Đại tôn phật,
Nam mô Trí thế phật,
Nam mô Đại diệm phật,
Nam mô Đế vương phật,
Nam mô Chế lực phật,
Nam mô Oai đức phật,
Nam mô Thiện minh phât,
Nam mô Danh vặn phật,
Nam mô Đoan nghiêm phật,
Nam mô Vô trần cấu phật,
Nam mô Oai nghi phật,
Nam mô Sư tử quân phật,
Nam mô Thiên vương phật,
Nam mô Danh thanh phật,
Nam mô Thù thắng phật,
Nam mô Đại tạng phật,
Nam mô Phước đức quang phật,
Nam mô Phạn văn phật,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho liệt vị hòa thượng qụ phạm, tôn chứng giới đàn, thượng tọa trung tọa hạ tọa, và những người liên hệ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, tội chướng sạch hết, thống khổ thoát hết, phiền não trừ hết, tịnh độ chư Phật thì tùy ý vãng sinh, hạnh nguyện bồ đề thì viên mãn tất cả, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, mạng sống vô tận, tuệ giác vô tận, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứbiện lục thông tự tại như ý, an trú Lăng nghiêm định mà thực chứng Kim cang thân, bản nguyện không bỏ nên trở lại sinhtử mà cứu độ chúng sinh.

 

Phẩm 25: Lạy Cho Xuất Gia [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, tiếp theo sự lễ bái vừa rồi, hãy tăng thêm tột độ tâm nguyện chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì mười phương cùng tận không giới, quá khứ hiện tại, cùng tận vị lai, hết thảy các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, và những người liên hệ, phụng vì mười phương ba đời, hết thảy cận sự nam, cận sự nữ, và những người liên hệ, phụng vì xưa nay hết thảy thí chủ, thiện hữu ác hữu, có tương quan hay không tương quan, và những kẻ liên hệ với họ, rộng ra nữa, phụng vì hết thảy loài người và những kẻ liên hệ của loài người, vận dụng từ bi mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Đăng vương phật,
Nam mô Trí đảnh phật,
Nam mô Thượng thiên phật,
Nam mô Địa vương phật,
Nam mô Chí giải thoát phật,
Nam mô Kim kế phật,
Nam mô La hầu nhật phật,
Nam mô Mạc năng thắng phật,
Nam mô Mâu ni tịnh phật,
Nam mô Thiện quang phật,
Nam mô Kim tề phật,
Nam mô Chủng đức thiên vương Phật,
Nam mô Pháp cái phật,
Nam mô Đức tí phật,
Nam mô Ương già đà phật,
Nam mô Myՠdiệu tuệ phật,
Nam mô Vi ý phật,
Nam mô Chư oai đức phật,
Nam mô Sư tử kế phật,
Mam mô Giải thoát tướng phật,
Nam mô Oai tướng phật,
Nam mô Đoạn lưu phật,
Nam mô Tuệ tạng phật,
Nam mô Trí tụ phật,
Nam mô Vô ngại tán phật,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho mười phương cùng tận không giới, hết thảy các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, và những người liên hệ, hết thảy ưu bà tắc, ưu bà di, và những kẻ liên hệ, hết thảy thí chủ, bạn hiền bạc ác, có tương quan hay không tương quan, và những người liên hệ, rộng ra nữa, làm cho hết thảy loài người và những kẻ liên hệ, diệt hết phiền não, sạch hết tội chướng, tiêu hết ác nghiệp và thoát hết thống khổ từ vô thỉ đếnngày nay, hủy bỏ ba thứ chướng ngại và loại trừ năm thứ sợ hãi, tứ đẳng lục độ biểu hiện một cách thường trực, tứ biện lục thông tự tại một cách như ý, hoạtdụng việc làm của bồ tát đểthực hiện tuệ giác của nhất thừa, giáo hóa cứu độ vô lượng chúng sinh.

Phẩm 26: Lạy Cho Xuất Gia Quá Khứ [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này,lại tăng lòng chí thành, gieoxuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, thay cho mười phương cùng tận không giới, hết thảy các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa ma na, sa di và sa di niđã quá cố, hết thảy ưu bà tắc và ưu bà di đã quá cố, rộng ra cho đến hết thảy những kẻ đã quá cố của loài người,và những người liên hệ, vận dụng từ bi cho đồng đẳng với tâm của Phật, đồng đẳng với nguyện của Phật, phụng vì hết thảy những người trên đây mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Bảo tụ phật,
Nam mô Thiện âm phật,
Nam mô Sơn vương tướng phật,
Nam mô Pháp đảnh phật,
Nam mô Giải thoát đức phật,
Nam mô Thiện đoan nghiêm phật,
Nam mô Cát thân phật,
Nam mô Ái ngữ phật,
Nam mô Sư tử lợi phật,
Nam mô Hòa lầu na phật,
Nam mô Sử tử pháp phật,
Nam mô Pháp lực phật,
Nam mô Ái lạc phật,
Nam mô Tán bất động phật,
Nam mô Chúng minh vương phật,
Nam mô Giác ngộ phật,
Nam mô Diệu minh phật,
Nam mô Ý trú nghĩa phật,
Nam mô Quang chiếu phật,
Nam mô Hương đức phật,
Nam mô Linh hỷ phật,
Nam mô Bất hư hành phật,
Nam mô Diệt nhuế phật,
Nam mô Thượng sắc phật,
Nam mô Thiện bộ phật,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà cứu vớt tiếp độ, làm cho hết thảy tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa ma na, sa di và sa di ni đã quá cố, cùng những người liên hệ của họ, làm cho hết thảy ưu bà tắc và ưu bà di đã quá cố, cùng những người liên hệ của họ, nếu ai đang bị tội báo trong địa ngục, trong ngạ quỉ hay trong súc sinh, thì hôm nay tức khắc thoát khỏi, thoát khỏi những chỗ thuộc về tám tai nạn mà được sinh những nơi thuộc về tám phước đức, ác đạo thì vĩnh viễn trường từ, tịnh độ thì luôn luôn sinh đến, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, mạng sống vô tận, tuệ giác vô tận, tứ đẳng lục độ biểu hiện một cách thường trực, tứ biện lục thông tự tại một cách như ý, thường được thấy Phật, nghe Pháp và làm Bồ tát hạnh, dũng mãnh tinh tiến một cách không ngừng và không nghỉ, tiến tu cho đến hoàn thành tuệ giác vô thượng, tiếp độ một cách rộng rãi hết thảy muôn loài.

 

Phẩm 27: Lạy Cho Địa Ngục A Tì [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã thấy, từ phần qui y Tam bảo cho đến phần này, thường nói, vạn hữu tuy phẩm chất khác nhau, hiệu năng cũng bất đồng, nhưng phản chiếu với nhau rõ rệt như sáng với tối thì chỉ có thiện với ác. Thiện là đại lộ sáng sủa của loài người loài trời, ác là đường hiểm tối tăm của tam đồ ác đạo. Sống nhân nghĩa thì đi lên đại lộ sáng sủa, sống tàn ác thì sa xuống đường hiểm tối tăm. Đi lên là vì hành vi vượt bậc, không phải tranh dành mà được, hưởng thụ hạnh phúc tự nhiên, lại còn có cơ hội bước đến tuệ giác vô thượng.Còn sa xuống là vì hành vi xuống dốc, có tránh cũng không khỏi, ở thì thành lửa lưới sắt, ăn thì sắt viên sắt nóng, uống thì đá sôi đồng chảy, sống thì lâu hơn tạo hóa, kiếp số kể như vô cùng. Cái khổ địa ngục là cái khổ không thể chịu nổi. Hễ nghiệp thức tách rời thân thể này là sa vào thành ấy. Ác nó trả thì vầng đao cắt mình, nghiệp nó đòi thì đá lửa nát thân. Vậy mà mạng sống không chịu rút ngắn, ôm lấy cực hình với thì gian kể như bất tận. Giả sử thoát được địa ngục thì lại sa vào ngạ quỉ, miệng xuất ra lửa, sống mà mạng không toàn. Từ đấy chết rồi lại đọa súc sinh với bao nhiêu cực hình: chở nặng đi xa, xông pha nguy hiểm, chất đầy nồi, sắp tràn bàn, cơ thể bị sung làm thực phẩm, tánh mạng mất hơn cả toán số. Nỗi thống khổ ác đạo thật nặng nề, cái u tối trường kỳ thật bi thảm.

Sự hơn kém giữa thiện với ác hiển nhiên như vậy mà có kẻ vẫn không tin. Không tin là vì tâm lý của họ phân chia bỉ thử nhân ngã: chính sự không tin này dẫn đến hậu quả là đa số không chịu hướng thiện. Nên đức Thế tôn đã huấn thị, con người vì mười điềunày mà chết là nhập vào ác đạo: không quan tâm việc thiêển để thực tập công đức, ham ăn uống như cọp đói, đam mê tửu sắc, ôm giữ độc tố sân hận, giữ thói ngu si mà không tiếp nhận sự can gián, tự thị sức lực mà làm ác, tàn sát chúng sinh và lấn hiếp cô thế, liên kết kẻ ác mà xâm lược địa giới của người, nói thì không thực, không có từ tâm đối với tất cả nên làm đủ mọi thứ ác nghiệp. Người mà như vậy thì sống không lâu và chết là sa vào nẻo dữ.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này,như lời Phật dạy, ai mà khỏi có? Không khỏi có thì đã có phần trong địa ngục rồi. Đại chúng ai nấy phải tỉnh ngộ điều ấy để đừng phóng túng. Phải cạnh tranh với thì giờ mà làm hạnh bồ tát, cần cầu Phật pháp ích lợi hết thảy. Để một mặt tự diệt tội lỗi của mình, mặt khác, phát sinh phước đức cho người. Đó chính là tự lợi lợi tha, mình người không phân biệt.

Bây giờ đại chúng hãy cùng nhau phát khởi tâm dũng mãnh, tâm kiên cố, tâm từ bi, tâm độ chúng sinh, tâm cứu chúng sinh, để đến ngày giác ngộ cũng vẫn không quên chí nguyện nói trên. Ngưỡng nguyện mười phương cùng tận không giới, hết thảy chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, đem năng lực đại thần thông, năng lực đại từ bi, năng lực giải thoát địa ngục, năng lực tế độ ngạ quỉ, năng lực cứu vớt súc sinh, năng lực đại thần chú, năng lực đại oai mãnh, làm cho việc mà chúng con làm thì lợi ích, điều mà chúng con nguyện thì thành tựu.

Đại chúng hãy đồng nhau một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì những người chịu khổ trong đại địa ngục A tì, cho đến địa ngục Tối tăm, mười tám địa ngục rất lạnh, mười tám địa ngục rất nóng, mười tám địa ngục vầng đao, địa ngục Rừng kiếm, địa ngục Xe lửa, địa ngục Phẩn sôi, địa ngục Vạc sôi. Những địa ngục như vậy lại có tám vạn bốn ngàn địa ngục phụ thuộc. Hết thảy những người chịu khổ trong những địa ngục ấy, chúng con xin vận dụng tâm bồ đề, vận dụng hạnh bồ đề, vận dụng nguyện bồ đề, thay thế cho họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Đại âm tán phật,
Nam mô Tịnh nguyện phật,
Nam mô Nhật thiên phật,
Nam mô Lạc tuệ phật,
Nam mô Nhiếp thân phật,
Nam mô Oai đức thế phật,
Nam mô Sát lợi phật,
Nam mô Đức thừa phật,
Nam mô Thượng kim phật,
Nam mô Giải thoát kế phật,
Nam mô Lạc pháp phật,
Nam mô Trú hành phật,
Nam mô Xả kiêu mạn phật,
Nam mô Trí tạng phật,
Nam mô Phạn hạnh phật,
Nam mô Chiên đàn phật,
Nam mô Vô ưu danh phật,
Nam mô Đoan nghiêm thân phật,
Nam mô Tướng quốc phật,
Nam mô Liên hoa phật,
Nam mô Vô biên đức phật,
Nam mô Thiên quang phật,
Nam mô Tuệ hoa phật,
Nam mô Tần đầu ma phật,
Nam mô Trí phú phật,
Nam mô Sư tử du hý bồ tát,
Nam mô Sư tử phấn tấn bồ tát,
Nam mô Địa tạng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà cứu vớt tiếp độ, làm cho tất cả những người chịu khổ trong địa ngục A tì, cho đến địa ngục Tối tăm, địa ngục Vầng đao, các địa ngục Xe lửa, Phẩn sôi, cùng những địa ngục phụ thuộc, nhờ năng lực Phật đà, năng lực Phật pháp, năng lực Bồ tát, năng lực Thánh hiền, mà tức khắc giải thoát, vĩnh viễn không còn đọa lạc địa ngục, hết thảy tội chướng đều được tiêu diệt, tuyệt đối không còn tạo nghiệp địa ngục, bỏ sự sinh ra ở địa ngục mà được sự sinh ra ở tịnh độ, bỏ tính mạng địa ngục mà được tính mạng tuệ giác, bỏ thân thể địa ngục mà được thân thể kim cang, bỏ cái khổ địa ngục mà được cái vui niết bàn, nhớ cái khổ địa ngục mà phát bồ đề tâm, bốn vô lượng tâm và sáu ba la mật thì biểu hiện thường trực, bốn vô ngại trí và sáu thần thông lực thì tự tại như ý, hoàn bị trí tuệ nhờ làm bồ tát hạnh, dũng mãnh tinh tiến chớ không ngừng không nghỉ, tiến tu viên mãn hạnh nguyện thập địa, nhập Kim cang tâm thành Chánh biến giác.

 

Pha28: Lạy Cho Địa Ngục Song Tro Vân Vân  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, lại tăng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì những người hiện chịu thống khổ trong địa ngục Sông tro, địa ngục Rừng kiếm, địa ngục Rừng chông, địa ngục Trụ đồng, địa ngục Máy sắt, địa ngục Lưới sắt, địa ngục Hang sắt, địa ngục Viên sắt, địa ngục Đá nhọn, và trong hết thảy địa ngục tương tự như vậy khắp cả mười phương cùng tận không giới, chúng con nguyện vận dụng tâm bồ đề, vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Phạn tài phật,
Nam mô Bảo thủ phật,
Nam mô Tịnh căn phật,
Nam mô Cuyՠtúc luận phật,
Nam mô Thượng luận phật,
Nam mô Phất sa phật,
Nam mô Đề sa phật,
Nam mô Hữu nhật phật,
Nam mô Xuất nê phật,
Nam mô Đắc trí phật,
Nam mô Mô la phật,
Nam mô Thượng cát phật,
Nam mô Pháp lạc phật,
Nam mô Cầu thắng phật,
Nam mô Trí tuệ phật,
Nam mô Thiện thánh phật,
Nam mô Võng quang phật,
Nam mô Lưu ly tạng phật,
Nam mô Danh vặn phật,
Nam mô Lợi tịch phật,
Nam mô Giáo hóa phật,
Nam mô Nhật minh phật,
Nam mô Thiện minh phật,
Nam mô Chúng đức thượng minh phật,
Nam mô Bảo đức phật,
Nam mô Sư tử phan bồ tát,
Nam mô Sư tử tác bồ tát,
Nam mô Địa tạng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia cứu vớt, làm cho những người đang chịu thống khổ trong địa ngục Sông tro vân vân, được giải thoát cả, vĩnh viễn hết sạch tội báo khốc liệt, tuyệt đối không còn tạo nghiệp địa ngục, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui niết bàn, nhớ khổ địa ngục phát bồ đề tâm, cùng thoát nhà lửa cùng đến đạo tràng, đồng với bồ tát đồng thành chánh giác.

 

Phẩm 29: Lạy Cho Địa Ngục Uống Đồng Vân Vân [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, lại tăng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp vì những người hiện chịu thống khổ trong hết thảy địa ngục khắp cả mười phương, cùng tận không giới, trong địa ngục Uống đồng, địa ngục Ép lại, địa ngục Kêu gào, địa ngục Kêu gào lớn, địa ngục Nóng, địa ngục Rất nóng, địa ngục Hầm than, địa ngục Rừng cháy, và trong vô số địa ngục phụ thuộc, chúng con nguyện vận dụng bồ đề tâm, thay thế những người ấy mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Nhân nguyệt phật,
Nam mô La hầu phật,
Nam mô Cam lộ minh phật,
Nam mô Diệu ý phật,
Nam mô Đại minh phật,
Nam mô Nhất thế chúa phật,
Nam mô Nhạo trí phật,
Nam mô Sơn vương phật,
Nam mô Tịch diệt phật,
Nam mô Đức tụ phật,
Nam mô Thiên vương phật,
Nam mô Diệu âm thanh phật,
Nam mô Diệu hoa phật,
Nam mô Trú nghĩa phật,
Nam mô Công đức oai tụ phật,
Nam mô Trí vô đẳng phật,
Nam mô Cam lộ âm phật,
Nam mô Thiện thủ phật,
Nam mô Lợi tuệ phật,
Nam mô Tư giải thoát nghĩa phật,
Nam mô Thắng âm phật,
Nam mô Lê đà hạnh phật,
Nam mô Thiện nghĩa phật,
Nam mô Vô quá phật,
Nam mô Hành thiện phật,
Nam mô Kiên dũng tinh tiến bồ tát,
Nam mô Kim cang tuệ bồ tát,
Nam mô Địa tạng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia cứu vớt, làm cho những người hiện chịu thống khổ trong địa ngục Uống đồng vân vân, diệt hết tội chướng, thoát hết thống khổ, từ nay sắp đi, vĩnh viễn từ biệt địa ngục, bỏ sự sinh ra ở địa ngục mà được sự sinh ra ở tịnh độ, bỏ tính mạng địa ngục mà được tính mạng tuệ giác, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứ biện lục thông tự tại như ý, giải thoát cảnh giới địa ngục mà thực hiện cảnh giới niết bàn, đồng đẳng Như lai mà đồng thành Chánh giác.

 

Phẩm 30: Lạy Cho Địa Ngục Đao Binh Vân Vân  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, lại tăng chí thành, khắp vì những người hiện chịu thống khổ trong hết thảy địa ngục khắp cả mười phương, cùng tận không giới, trong địa ngục Nghĩ tưởng (32) , địa ngục Đá đen, địa ngục Đóng đinh, địa ngục Giếng lửa, địa ngục Cối đá, địa ngục Bão cát, địa ngục Đao binh, địa ngục Đói, địa ngục Chảo đồng, và trong vô số địa ngục tương tự, chúng con nguyện vận dụng tâm bồ đề, khắp vì những người ấy mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Hoa tạng phật,
Nam mô Diệu quang phật,
Nam mô Nhạo thuyết phật,
Nam mô Thiện tế phật,
Nam mô Chúng vương phật,
Nam mô Ly úy phật,
Nam mô Biện tài nhật phật,
Nam mô Danh vặn phật,
Nam mô Bảo nguyệt minh phật,
Nam mô Thượng ý phật,
Nam mô Vô úy phật,
Nam mô Đại kiến phật,
Nam mô Phạn âm phật,
Nam mô Thiện âm phật,
Nam mô Huệ tế phật,
Nam mô Vô đẳng ý phật,
Nam mô Kim cang quân phật,
Nam mô Bồ đề ý phật,
Nam mô Thọ vương phật,
Nam mô Bàn đà âm phật,
Nam mô Phước đức lực phật,
Nam mô Thế đức phật,
Nam mô Thánh ái phật,
Nam mô Thế hành phật,
Nam mô Hổ phách phật,
Nam mô Nhạo trí phật,
Nam mô Khí ấm cái bồ tát,
Nam mô Tịch căn bồ tát,
Nam mô Địa tạng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia cứu hộ, làm cho những người hiện chịu thống khổ trong hết thảy địa ngục, như địa ngục Đao binh vân vân, và trong những địa ngục phụ thuộc, tức khắc giải thoát, mọi sự thống khổ vĩnh viễn từ biệt, bỏ nghiệp duyên địa ngục mà được đời sống tuệ giác, nhớ cái khổ địa ngục mà phát tâm bồ đề, thực hành bồ tát hạnh một cách không ngừng không nghỉ, nhập vào tuệ giác nhất thừa nên viên mãn hạnh nguyện thập địa, vận dụng thần lực trở lại tiếp độ tất cả, đồng ngồi đạo tràng đồng thành Chánh giác.

Phẩm 31: Lạy Cho Địa Ngục Thành Lửa Vân Vân [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, lại tăng chí thành, khắp vì những người hiện chịu thống khổ trong hết thảy địa ngục khắp cả mười phương, cùng tận không giới, trong địa ngục Thành lửa, địa ngục Hang đá, địa ngục Sôi sục, địa ngục Núi đao, địa ngục Cọp sói, địa ngục Giường sắt, địa ngục Gió nóng, địa ngục Phun lửa, và trong vô số địa ngục phụ thuộc, chúng con nguyện vận dụng bồ đề tâm, khắp vì những người ấy mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Lôi âm vân phật,
Nam mô Thiện ái mục phật,
Nam mô Thiện trí phật,
Nam mô Cụ túc phật,
Nam mô Bảo tích phật,
Nam mô Đại âm phật,
Nam mô Pháp tướng phật,
Nam mô Trí âm phật,
Nam mô Hư không phật,
Nam mô Từ âm phật,
Nam mô Tuệ âm sai biệt phật,
Nam mô Công đức quang phật,
Nam mô Thánh vương phật,
Nam mô Chúng ý phật,
Nam mô Biện tài luân phật,
Nam mô Thiện tịch phật,
Nam mô Nguyệt diện phật,
Nam mô Nhật danh phật,
Nam mô Vô cấu phật,
Nam mô Công đức tập phật,
Nam mô Hoa đức tướng phật,
Nam mô Biện tài quốc phật,
Nam mô Bảo thí phật,
Nam mô Ái nguyệt phật,
Nam mô Bất cao phật,
Nam mô Tuệ thượng bồ tát,
Nam mô Thường bất ly thế bồ tát,
Nam mô Địa tạng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho những người hiện chịu thống khổ trong địa ngục Thành lửa vân vân tức khắc giải thoát; rộng ra nữa, làm cho tất cả những người hiện chịu thống khổ, hay sẽ chịu thống khổ, trong hết thảy địa ngục khắp cả mười phương, cùng tận không giới, đạt đến số bất khả thuyết, đồng nhờ năng lực Phật đà, năng lực Phật pháp, năng lực Bồ tát và năng lực Thánh hiền mà được giảithoát tức khắc và đồng đều, bằng cách vĩnh viễn đoạn tuyệt cái nghiệp địa ngục trong mười phương. Từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, vĩnh viễn từ biệt tam đồ ác đạo, bỏ thân hay thọ thân đều luôn luôn được gặp chư Phật, trọn vẹn tuệ giác nên thanh tịnh tuyệt đối, dũng mãnh tinh tiến một cách liên tục không ngừng, tiến tu viên mãn hạnh nguyện thập địa, bước lên Kim cang tâm và nhập vào Chủng trí quả, vận dụng thần lực của Phật nên tự tại theo ý muốn.

 

Phẩm 32: Lạy Cho Ngạ Quỉ [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng thêm nữa lòng chí thành của mình, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp vì hết thảy chúa tể ngạ quỉ, ngạ quỉ, và thân thuộc của họ, thuộc loài ngạ quỉ trong mười phương, cùng tận không giới, vận dụng năng lực bồ đề tâm, vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Sư tử lực phật,
Nam mô Tự tại vương phật,
Nam mô Vô lượng tịnh phật,
Nam mô Đẳng định phật,
Nam mô Bất hoại phật,
Nam mô Diệt cấu phật,
Nam mô Bất thất phương tiện phật,
Nam mô Vô náo phật,
Nam mô Diệu diện phật,
Nam mô Trí chế trú phật,
Nam mô Pháp sư vương phật,
Nam mô Đại thiên phật,
Nam mô Thâm ý phật,
Nam mô Vô lượng phật,
Nam mô Pháp lực phật,
Nam mô Thế cúng dường phật,
Nam mô Hoa quang phật,
Nam mô Tam thế cúng phật,
Nam mô nhật tạng phật,
Nam mô Thiên cúng dường phật,
Nam mô Thượng trí nhân phật,
Nam mô Chân kế phật,
Nam mô Tín cam lộ phật,
Nam mô Kim cang phật,
Nam mô Kiên cố phật,
Nam mô Dược vương bồ tát,
Nam mô Dược thượng bồ tát,
Nam mô Địa tạng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết thảy chúa tể ngạ quỉ, ngạ quỉ, và thân thuộc của họ, thuộc loài ngạ quỉ trong tất cả mười phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam đông bắc tây bắc và trên dưới, tiêu diệt toàn thể tội chướng, giải thoát toàn thể thống khổ, thân tâm mát mẻ mà không còn nóng bức, thân tâm no đủ mà không còn đói khát, thấm nhuần pháp vị cam lộ nên khai mở con mắt tuệ giác, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứ biện lục thông tự tại như ý, tách rời cảnh giới ngạ quỉ mà nhập vào cảnh giới niết bàn, đồng đẳng chư Phật mà đồng thành Chánh giác.

 

Phẩm 33: Lạy Cho Súc Sinh  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này,hãy tăng thêm sự vận dụng tâm chí, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp vì hết thảy súc sinh, sinh ra bằng thai, bằng trứng, bằng thấp khí hay bằng biến hóa, lớn hay nhỏ, ở trong không, trên đất hay dưới nước, cùng với thân thuộc của chúng, thuộc loài súc sinh khắp trong mười phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam đông bắc tây bắc và trên dưới, cùng tận không gian, đại chúng vận dụng năng lực của tâm từ bi, vì chúng mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Bảo kiên minh phật,
Nam mô Lê đà bộ phật,
Nam mô Tùy nhật phật,
Nam mô Thanh tịnh phật,
Nam mô Minh lực phật,
Nam mô Công đức tụ phật,
Nam mô Cụ túc đức phật,
Nam mô Sư tử hành phật,
Nam mô Cao xuất phật,
Nam mô Hoa thí phật,
Nam mô Châu minh phật,
Nam mô Liên hoa phật,
Nam mô Ái trí phật,
Nam mô Bàn đà nghiêm phật,
Nam mô Bất hư hành phật,
Nam mô Sinh pháp phật,
Nam mô Tướng minh phật,
Nam mô Tư duy lạc phật,
Nam mô Nhạo giải thoát phật,
Nam mô Tri đạo lý phật,
Nam mô Thường tinh tiến bồ tát,
Nam mô Bất hưu tức bồ tát,
Nam mô Địa tạng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết thảy tứ sinh súc sinh, và thân thuộc của chúng, thuộc loài súc sinh khắp trong mười phương cùng tận không giới, tiêu diệt hết thảy tội chướng, giải thoát hết thảy thống khổ, đồng bỏ ác đạo mà đồng được đạo quả, thân thể và tâm trí đều yên vui như cõi Thiền thứ ba, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứ biện lục thông tự tại như ý, thoát ly cảnh giới súc sinh mà chứng nhập cảnh giới niết bàn, lên Kim cang tâm mà thành Chánh biến giác.

 

Phẩm 34: Cầu Nguyện Cho Cả Lục Đạo [^]

Chúng con xin đem công đức lạy Phật cho chư thiên chư tiên và tám bộ long thần mà cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh khắp trong mười phương, cùng tận không giới, thuộc tứ sinh lục đạo và tận cùng biên cương của thì gian vị lai, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, không còn để hình hài này chịu mọi thống khổ một cách oan uổng và lầm lỡ, bằng cách không còn tái tạo mười thứ ác nghiệp và năm thứ tội nghịch để rồi phải quay lại trong tam đồ ác đạo.

Cầu nguyện nhờ công đức lạy Phật hôm nay mà ai nấy đều thực hiện thân nghiệp thanh tịnh và khẩu nghiệp thanh tịnh của Bồ tát đại sĩ. Về ý nghiệp thanh tịnh thì cầu nguyện ai nấy đều thực hiện những tâm lượng vĩ đại mà Bồ tát đại sĩ đã có. Tâm như đại địa, vì mọc các thiện căn. Tâm như bể cả, vì tiếp nhận và nắm giữ chánh pháp vĩ đại của trí tuệ chư Phật sản xuất. Tâm như núi Tu di, vì làm cho chúng sinh an trú tuệ giác vô thượng. Tâm như ngọc ma ni, vì lọc sạch phiền não. Tâm như ngọc kim cương, vì đã quyết định đối với vạn hữu. Tâm kiên cố, vì ma quân ngoại đạo hết cách phá hoại. Tâm như hoa sen, vì hết thảy vạn hữu không thể làm ô nhiễm. Tâm như hoa ưu đàm, vì nhiều kiếp cũng khó mà được gặp. Tâm như mặt trời quang đãng, vì đã dẹp hết mây mù ngu si. Tâm như không gian, vì không ai lường nổi. Lại cầu nguyện hết thảy chúng sinh trong tứ sinh lục đạo, từ nay sắp đi, vận dụng cái thức có khả năng tư lượng mà tạo nên sự chánh tín và lý giải có tính chất quyết định

(33) , bằng cách loại bỏ mọi thứ lý luận vô bổ mà thường suy nghĩ về những lời trình bày chánh pháp. Có gì thì cho cả, không một chút tiếc lẫn. Tâm niệm này nối tiếp với tâm niệm khác trong đức tính dũng mãnh, chứ không ôm giữ tâm lý khiếp nhược. Công đức tạo ra thì hiến cho toàn thể. Không quay lại đường tà mà chỉ chuyên tâm vào hướng đi duy nhất. Thấy việc thiện như ảo thuật và coi việc ác như chiêm bao. Thoát khỏi sinh tử và vượt qua tam giới một cách mau chóng. Quán sát một cách minh bạch chánh pháp tuyệt sâu và tuyệt diệu. Được cúng dường Phật và đồ cúng dường đầy đủ tất cả. Được cúng dường Phật pháp và đồ cúng dường đầy đủ tất cả. Được cúng dường Bồ tát và đồ cúng dường đầy đủ tất cả. Được cúng dường Thánh hiền và đồ cúng dường đầy đủ tất cả.

Lại cầu nguyện cho những kẻ sau này, ai có chí nguyện khác với thệ nguyện của chúng con ngày nay, cũng được nhập vào trong bể cả đại nguyện, hoàn thành mọi thứ công đức và giác tuệ, nhờ thần lực của Phật mà tự tại như ý, đồng đẳng Như lai mà đồng thành Chánh giác.

 


Chân thành cảm ơn quý cư sĩ Nguyễn Văn Củng, Đoàn Viết Hiệp và Nguyễn Anh Tuấn đã phát tâm chuyển tác phẩm này từ dạng Help File, VPS font sang dạng Word, VNI font. Thích Nhật Từ 3-5-2000


Phần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang