Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Lương Hoàng Sám
HT. Thích Trí Quang dịch giải


2


Phẩm 1: Qui Y Tam Bảo [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, ai nấy đều phải đề khởi ý thức tỉnh ngộ. Hãy nhớ vũ trụ vô thường, thân hình chuyển biến. Trẻ và mạnh sẽ phải già và yếu. Đừng ỷ thị sắc đẹp mà tự trầm mình trong những hành động nhơ bẩn. Vạn vật biến động, tất cả đều qui về cái chết, trên trời dưới đất có ai còn được. Tuổi trẻ thì đẹp, thì tươi và thơm, nhưng, những thứ ấy đâu phải là sự bảo đảm cho thân mạng con người. Sự sống là bởi kết hợp thì tất phải rã mất. Sinh già bệnh chết đến không ước hẹn, ai là kẻ ngăn chận cho ta. Tai họa bất thần ai mà thoát khỏi. Bất kể sang hèn, chết là vì thế, và chết là sình và thối, không thể ngửi nổi. Như vậy, cưng dưỡng thân này một cách vô lối thì đâu có ích gì. Nếu không nỗ lực thực hiện việc làm vượt bậc thì không có cách gì làm cho thân này giải thoát.

Đệ tử chúng con tự nghĩ, thân như sương mai, mạng như nắng chiều. Cuộc đời nghèo nàn, không một ưu điểm đáng ca tụng. Trí không sáng suốt như vĩ nhân, thức không thấu triệt như thánh hiền. Lời nói không có cái hoa myՠcủa sự trung hòa nhân hiếu, việc làm không có cái tiết tấu của sự tiến thoái cao thấp. Do đó mà mạo muội lập chí nguyện sám hối và cảm phiền đến liệt vị nhân giả. Ngữa mong đại chúng hãy hổ thẹn và lo sợ. Vì lẽ đạo tràng này có kỳ hạn, sau tiếc cũng không kịp. Rồi đây lại còn từ biệt nhau nữa (5) . Vậy xin tất cả hãy nỗ lực, sớm tối nhất tâm, đích thân phụng hiến, tinh tiến gia tăng. Chỉ điều này là khoái thích. Kính xin đại chúng giữ chặt tâm mình, khoác cho nó áo giáp nhẫn nại để được bước vào cửa ngõ Phật pháp sâu xa.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy thiết tha và cẩn trọng mà phát động tâm chí dũng mãnh, tâm chí không phóng dật, tâm chí bất động, tâm chí bao la, tâm chí vượt bậc, tâm chí đại từ bi, tâm chí ưa thích điều thiện, tâm chí hoan hỷ, tâm chí báo đáp ân đức, tâm chí hóa độ tất cả, tâm chí che chở tất cả, tâm chí giúp đỡ tất cả, tâm chí đồng đẳng Bồ tát, tâm chí đồng đẳng Như lai, nhất tâm, chí ý, năm bộ phận của cả cơ thể đều gieo xuống sát đất, phụng vì nguyên thủ, tổ quốc, dân tộc, phụng vì cha mẹ, sư trưởng, các cấp tăng sĩ, bạn hiền, bạn dữ, phụng vì loài trời, loài tiên, bốn vị thiên vương hộ vệ thế gian, những vị thiện thần và long thần thuộc tám bộ loại hộ vệ những kẻ làm lành, trừng trị những kẻ làm ác, hộ vệ những người thọ trì kinh chú, rộng ra cho đến tất cả và hết thảy, hễ có tâm có thức, thì dầu ở dưới nước, ở trên đất, hay ở trong không, vô cùng trong thì gian và vô tận trong không gian, chúng con đều phụng vì họ mà

Qui y tất cả Phật đà khắp cả mười phương, cùng tận không giới (1 lạy).
Qui y tất cả Phật pháp khắp cả mười phương, cùng tận không giới (1 lạy).
Qui y tất cả Thánh hiền khắp cả mười phương, cùng tận không giới (1 lạy).

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, vì lý do nào mà chúng ta cần phải qui y Tam bảo? Chư Phật Bồ tát có cái tâm đại bi vô giới hạn độ thoát thế gian, có cái tâm đại từ vô giới hạn an ủi thế gian, coi hết thảy chúng sinh như đứa con một. Tâm đại từ bi ấy không bao giờ có sự chán nản, mỏi mệt. Thường tìm việc thiện ích lợi hết thảy. Thề diệt cái lửa tham sân si của chúng sinh, giáo hóa cho họ được tuệ giác vô thượng. Chúng sinh chưa thành Phật đà thì nguyện chưa nhận địa vị ấy. Vì lý do ấy mà nên qui y Phật.

Lại nữa, chư Phật thương chúng sinh quá hơn cha mẹ, nên trong kinh có nói, cha mẹ thương con, lòng thương ấy chỉ một đời, còn Phật thương muôn loài thì lòng thương ấy vô tận. Cha mẹ thấy con vong ân bội nghĩa thì hờn thì giận, lòng thương mỏng và ít đi, còn chư Phật Bồ tát không phải cách đó: thấy những kẻ ấy lòng thương càng nặng, đến nỗi vào cả trong vùng lửa dữ dội của địa ngục vô gián mà thay họ chịu vô lượng khổ.

Do đó mà biết chư Phật, chư đại Bồ tát, thương chúng sinh quá hơn cha mẹ thương con. Nhưng chúng sinh vì u mê che mất giác tuệ, vì phiền não mờ mất tâm tư, không biết quay về với các ngài. Các ngài thuyết pháp giáo hóa cũng không biết tín thọ. Đến nỗi phỉ báng thô lỗ, chưa bao giờ biết nghĩ đến hồng ân của chư Phật. Vì sự không biết tín thọ Phật pháp mà sa lạc điểa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, khắp trong lửa, máu và sắt mà chịu vô lượng khổ. Hết tội được ra, tạm sinh loài người thì thân thể được trang sức bằng sự thiếu các cơ quan. Không có nước thiền định, không có kiếm trí tuệ, những trở ngại như vậy là vì không biết tín thọ Phật pháp.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, nên hiểu cái tội không biết tín thọ Phật pháp đứng đầu mọi tội lỗi khác. Chính cái tội ấy làm cho chúng ta đã trường kỳ không được thấy Phật. Ngày nay, hãy cùng nhau quyết liệt mà bẻ gãy tình ý, nổi tâm tăng thượng, sinh lòng tàm quí, đảnh lễ, khẩn cầu, sám hối tội cũ. Tội hết thì thân tâm thanh tịnh, sau đó vận dụng trí tưởng mà nhập vào cửa ngõ của sự qui y tín thọ. Nếu không vận dụng tâm ý như vậy thì ngay bây giờ e đã cách tuyệt, bế tắc, và một khi mất hướng đi này thì sẽ mênh mang, không biết bao giờ mới quay trở lại được. Như vậy, mọi người há lại không như núi thái sơn đổ xuống, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, nhất tâm mà qui y tín thọ, không còn ý tưởng nghi ngờ? Đệ tử chúng con ngày nay nhờ năng lực từ bi của chư Phật Bồ tát mới được tỉnh ngộ, lòng rất hổ thẹn. Những tội đã làm nguyện xin từ bỏ, những tội chưa phạm nguyện xin không dám. Từ nay sắp đi cho đến ngày thành tựu tuệ giác vô thượng, phát khởi đức tin kiên cố, không cho lay chuyển nữa. Thân này bỏ rồi, hoặc sinh địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, hoặc sinh loài người loài trời, trong tam giới sinh làm đàn ông, đàn bà hay trung tính, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thăng hoặc trầm, chịu những sự bức bách khó chịu đến đâu, cũng thề không vì cái khổ ấy mà lay chuyển đức tin ngày nay. Thà là ngàn vạn đời kiếp chịu khổ đủ cách, thề không vì cái khổ ấy mà lùi bước, đánh mất đức tin bây giờ. Ngữa mong chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, đồng cứu hộ, đồng nhiếp thọ, làm cho đệ tử chúng con đức tin kiên cố, đồng đẳng với tâm của chư Phật, đồng đẳng với nguyện của chư Phật, ma quân ngoại đạo hết cách phá hoại. Toàn thể đại chúng hãy cùng nhau chí tâm, đồng một nỗi thống thiết, năm bộ phận của cả cơ thể đều gieo xuống sát đất mà

Qui y tất cả Phật đà khắp cả mười phương, cùng tận không giới (1 lạy).
Qui y tất cả Phật pháp khắp cả mười phương, cùng tận không giới (1 lạy).
Qui y tất cả Thánh hiền khắp cả mười phương, cùng tận không giới (1 lạy).

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tập trung tâm trí lại mà nghe những lời trình bày sau đây. Người trời toàn là ảo tượng, vũ trụ thực chất huyễn hóa. Là ảo tượng nên không có kết quả chân thật, là huyễn hóa nên biến chuyển vô cùng. Không có kết quả chân thật nên chìm mãi trong dòng sông sinh tử, biến chuyển vô cùng nên trôi hoài trong đại dương ái dục. Chúng sinh như vậy, thực nặng lòng thương tưởng cho các vì Thánh. Nên trong kinh Hoa từ bi có nói, các vị Bồ tát thành tựu địa vị Phật đà là mỗi ngài có một bản nguyện. Như đức Thích tôn không hiện ra làm kẻ sống lâu mà thúc đời sống lại cho ngắn, là vì cái bản nguyện thương chúng sinh trong thế giới này, chúng sinh mà sự sống chết xảy ra chỉ trong phút chốc, nhưng lại chìm mãi mà chưa bao giờ thoát khỏi khổ hải. Nên ngài ở ngay trong thế giới này để cứu độ những kẻ quá xấu. Trong sự giáo huấn, có khi ngài đã phải dùng đến những lời cứng cỏi, khắc khổ. Không từ lao khổ mà hóa độ chúng sinh, ngài chưa bao giờ từ bỏ cái tâm nguyện cứu thế vĩ đại áp dụng những phương tiện lợi ích. Vì thế mà kinh Tam muội có nói, tâm của chư Phật là đại từ bi, từ bi mà thương là thương chúng sinh đau khổ. Khi thấy chúng sinh đau khổ thì không khác gì tim bị bắn, mắt bị đâm, nên cảm thương, khắc khoải, tìm cách bạt nhổ khổ não, làm cho họ an lạc. Lại nữa, chư Phật vì tuệ giác như nhau nên sự giáo hóa cũng như nhau. Thế nhưng, riêng đức Thích tôn được ca tụng là đấng dũng mãnh, là vì ngài nhận chịu mọi thứ khổ não để độ thoát chúng ta. Chúng ta phải biết ân đức từ bi của đức Bổn sư thật là trọng đại. Ngài ở ngay trong chúng sinh đau khổ mà giáo huấn đủ cách, ích lợi hết thảy.

Ngày nay mà chúng ta chưa được giải thoát, bước tới không được nghe tiếng nói diễn đạt về Nhất thừa, bước lui không thấy được hào quang ẩn khuất nơi Song thọ, là vì nghiệp lực trở ngại, làm cho tâm niệm của ta cách biệt với từ bi của Phật. Chúng ta hãy nghĩ mà cảm mộ ơn Phật. Chính sự cảm mộ này sẽ làm cho lòng tốt dày và đậm hơn lên. Ngay trong cảnh khổ mà chúng ta đã biết tưởng nhớ ơn Phật, nức nở, bùi ngùi, buồn tủi, cảm động, thì hãy cùng một nỗi thống thiết như nhau, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà chí tâm phụng vì nguyên thủ, tổ quốc, dân tộc, phụng vì cha mẹ, sư trưởng, thí chủ, bạn hiền, bạn ác, phụng vì loài trời, loài tiên, những vị thiện thần thông minh chính trực ở khắp trên trời, dưới đất, hay trong hư không, bốn vị thiên vương hộ vệ thế gian, long thần tám bộ hộ vệ những người làm lành và trừng trị những kẻ làm ác, hộ vệ những người thọ trì kinh chú, nói tóm, phụng vì tất cả và hết thảy chúng sinh vô tận trong không gian và vô cùng trong thì gian mà

Qui y tất cả Phật đà khắp cả mười phương, cùng tận không giới (1 lạy).
Qui y tất cả Phật pháp khắp cả mười phương, cùng tận không giới (1 lạy).
Qui y tất cả Thánh hiền khắp cả mười phương, cùng tận không giới (1 lạy).

Cùng nhau quì xuống, chắp tay, lòng nghĩ, miệng nói, những lời sau đây:

Chư Phật Thế tôn,
là đấng đại thánh,
giác ngộ các pháp
một cách cùng tận,
bậc thầy vô thượng
của cả trời người,
vì vậy chúng con
hết lòng qui y.
Tất cả Phật pháp
thường trú bất diệt,
kinh luật thanh tịnh
diễn đạt pháp ấy,
thật có năng lực
trừ bịnh thân tâm,
vì vậy chúng con
hết lòng qui y.
Các vị Bồ tát
chứng địa vị cao,
bốn quả Sa môn
đã được giải thoát,
là người thật có
năng lực cứu khổ,
vì vậy chúng con
hết lòng qui y.
Tất cả Tam bảo
cứu độ thế gian,
chúng con chí thành
cúi đầu đảnh lễ.
Chúng con nguyện vì
lục đạo chúng sinh,
qui y đảnh lễ
Tam bảo vô thượng.
Lòng đại từ bi
che chở hết thảy,
làm cho hết thảy
yên vui lợi lạc:
các đấng thương xót
chúng sinh như vậy.
chúng con cùng nhau
hết lòng qui y.

Tất cả đại chúng hãy gieo xuống đất năm bộ phận của cả cơ thể, cùng tâm niệm mà bạch rằng, nguyện xin hết thảy Tam bảo trong mười phương thế giới, dùng năng lực từ bi, năng lực bản nguyện, năng lực đại thần thông, năng lực bất tư nghị, năng lực đại tự tại, nặng lực cứu độ chúng sinh, năng lực che chở chúng sinh, năng lực an ủi chúng sinh, mà làm cho hết thảy chúng sinh biết rõ rằng, hôm nay chúng con đang vì họ mà qui y Tam bảo. Nguyện nhờ năng lực của công đức này mà làm cho hết thảy chúng sinh thỏa mãn được nguyện vọng của họ: Nếu họ ở trong loài trời và loài tiên thì làm cho họ hết sạch phiền não. Nếu họ thuộc loài tu la thì bỏ được thói kiêu ngạo. Nếu họ ở trong loài người thì không còn khổ sở. Nếu họ ở trong địa ngục, ngạ quỉ hay súc sinh thì tức khắc thoát khỏi. Chúng con lại nguyện rằng, hôm nay, các loài chúng sinh, nghe hay không nghe được danh hiệu Tam bảo, hết thảy đều nhờ thần lực của Phật mà đồng được giải thoát, cứu cánh thành tựu tuệ giác vô thượng, cùng với các vị Bồ tát bước lên địa vị Đại giác.


Phẩm 2: Diệt Trừ Nghi Hoặc  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy nhất tâm nghe kyծ Nguyên lý nhân quả là ảnh hưởng lẫn nhau, cảm ứng với nhau, phát sinh cho nhau. Đó là lẽ tất nhiên, là luật nhất định. Nhưng các loài chúng sinh hành vi bất nhất, thiện ác hỗn tạp. Vì sự hỗn tạp ấy mà quả báo có tinh có thô, nghĩa là có sang có hèn, có hiền có dữ, ngàn sai muôn biệt. Vì sự sai biệt ấy mà không còn biết nổi hành vi đã tạo. Vì sự không biết ấy mà nghi hoặc nổi lên: Tinh tiến giữ giới, lẽ đáng trường sinh, sao lại yểu tử? Đồ tể tàn hại, lẽ đáng chết yểu, sao lại sống lâu ? Thanh liêm thì giàu sang mới phải, sao lại nghèo khổ? Tham lam trộm cướp, lẽ đáng khốn cùng, sao lại thấy sung túc hơn lên? Những nỗi nghi hoặc như vậy, ai mà không than, không nghĩ? Đâu có biết rằng nguyên nhân là vì hành vi cũ. Nên trong kinh Kim cang bát nhã có nói, ai thọ trì kinh này mà bị người khinh dễ, là vì kẻ ấy đời trước có những ác nghiệp đáng lẽ đời sau phải sa đọa ác đạo, nhưng đời này bị khinh dễ thì ác nghiệp ấy liền được tiêu diệt. Nguyên nhân làm cho có kẻ không thâm tín lời giáo huấn ấy trong kinh, nghi hoặc nổi lên như trên, là vì vô minh mê hoặc, làm cho suy tư điên đảo.

Họ cũng không tin ở trong tam giới là khổ, thoát ngoài tam giới là vui. Họ đắm say cuộc đời, cho toàn là lạc thú. Nhưng, nếu là lạc thú thì vì ý gì mà ngay trong đó lại phát sinh cảm giác đau khổ? Ăn uống quá độ là thở khó, bụng sình. Y phục lại còn mệt hơn: lạnh mà lụa mỏng đã oán, nóng mà nhung dày đã than, bảo là vui, vì sao lại khổ? Vì thế mà biết ăn mặc thực chất không phải lạc thú. Nếu cho thân quyến là lạc thú thì lẽ đáng vui mãi với nhau, tiếng hát giọng cười không tắt, vì lý do nào mà phút chốc ly tan, mới có đó mà đã không rồi, kêu trời trách đất, đứt ruột đứt gan? Thêm nữa, không biết sinh ra là từ đầu mà đến, chết rồi sẽ đi về ở đâu. Chỉ biết ngậm buồn mà đưa nhau đến huyệt, một lần chia tay là từ biệt đến cả vạn đại. Những hiện tượng như vậy khổ não vô cùng, con người nhìn bằng con mắt mê mờ nên cho là lạc thú. Còn sự xuất thế mới chính là nguyên nhân đem lại an lạc thì họ lại cho là khổ sở. Thấy ăn thì thô sơ, hạn chế, đúng ngọ, mặc thì khước từ đồ nhẹ và mịn, chỉ dùng vải gai chắp vá, liền bảo những kẻ làm như thế là tự hành hạ, đâu có biết đó là đạo giải thoát? Thấy ai bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, kinh hành, lễ bái và tụng tập, một cách thành khẩn, cần cù, thì họ cho toàn là tự làm khổ lấy mình, đâu có biết được chính những người này đang thực hành tâm xuất thế. Thoảng như có người bịnh mà chết thì nghi ngờ phỉ báng, bảo rằng suốt ngày hành hạ thân tâm không nghỉ, khí lực con người làm sao chịu thấu, nếu không lao nhọc thì đâu đến nỗi, chỉ phí tính mạng chứ đâu có ích gì. Lại còn cố chấp ý kiến của mình, cho là hợp lý, đúng việc. Nhưng thật ra là vì không biết cứu xét sự phức tạp của nguyên lý nhân quả mà tự tạo cho mình những sự ngộ nhận như vậy. Rồi may ra gặp bạn hiền thì ngộ nhận ấy hết được, không may mà gặp bạn ác thì đã ngờ lại còn ngu thêm. Vì ngu và ngờ mà đọa lạc trong ba ác đạo. Trong ba ác đạo thì còn hối hận sao kịp?

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, nên biết những sự nghi hoặc như vậy xuất hiện bởi nhiều nguyên nhân. Huống chi cái tập quán nghi hoặc, ra khỏi tam giới vẫn chưa bỏ hết, thì đời này làm sao hết ngay cho được. Thế nhưng, đời này mà không trừ bỏ thì đời sau lại tăng thêm lên.

Chúng ta cùng nhau mới bước vào đường dài, tự nguyện khổ hạnh, thì phải y theo giáo huấn của Phật mà như thực tu hành. Đừng nghi hoặc, đừng từ mệt nhọc. Chư Phật thánh nhân mà ra khỏi sinh tử, vượt qua bờ bến bên kia, là do công phu tích chứa thiện hạnh mới được vô ngại, tự tại giải thoát. Còn chúng ta ngày nay, sinh tử chưa thoát là đã phải tự xót xa rồi, sao lại còn dung túng mình ham ở mãi trong thế giới ác? May cho chúng ta là bốn đại chủng chưa suy, năm phước đức còn đủ (6) , đi đứng tự nhiên, cử động tùy ý, vậy mà không chịu nỗ lực thì còn muốn chờ gì? Quá khứ đã phí một đời nên đã không thấy chân lý, hiện tại đời này nếu lại vất đi, vẫn không một chút tu chứng, thì vị lai lấy gì để tự độ? Tự suy luận phê phán như vậy mới thấy đau lòng.

Vì thế mà chúng ta ngày nay duy có mỗi một việc, là tinh tiến sám hối, nỗ lực tu hành. Không còn được phép nói rằng hãy nghỉ ngơi đã, Phật đạo lâu dài đâu phải một ngày mà hoàn tất (7) . Bởi vì như thế thì ngày này đi qua là còn đi qua ngày khác nữa, biết đến bao giờ mới được cái địa vị "hoàn thành công việc"? Nay, có kẻ tụng kinh ngồi thiền, siêng năng khổ hạnh mà bịnh hoạn chút ít, liền cho bịnh hoạn do công phu ấy gây ra. Nhưng họ không tự biết, nếu không có công phu ấy thì đáng ra đã chết tự bao giờ. Chính nhờ công phu ấy mới còn đến ngày nay. Huống chi bốn đại chủng lúc thịnh lúc suy, thì bịnh hoạn là việc rất thường. Già với chết còn không thể tránh được. Vì lẽ đời sống con người đã do kết hợp thì sẽ phải tan rã.

Nên muốn được giác ngộ thì phải y theo giáo huấn của Phật. Trái với giáo huấn ấy mà được là điều không thể có. Mọi loài chúng sinh vì trái giáo huấn của Phật mà luân chuyển tam đồ ác đạo, nhận đủ khổ sở. Nếu đúng với giáo huấn của Phật thì không còn mơ ước nghỉ ngơi, mà phải nỗ lực thực hành Phật pháp, cấp bách như cứu đầu mình đang cháy, đừng để một đời không được một ích lợi nào cả.

Đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, như núi thái sơn đổ xuống, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì từ vô thỉ đến ngày nay, cha mẹ nhiều kiếp, thân quyến nhiều đời, liệt vị hòa thượng, qụ phạm sư, tôn chứng, thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, thí chủ, bạn hiền, bạn dữ, chư thiên, chư tiên, bốn vị thiên vương hộ vệ thế gian, những vị thiện thần long thần thuộc tám bộ loại bộ vệ người làm lành, trừng trị kẻ làm ác, và hộ vệ những người thọ trì kinh chú, rộng ra nữa là hết thảy chúng sinh khắp trong mười phương, vô cùng vô tận, đại chúng hãy phụng vì họ mà qui y mà đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian (8) .

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Duy vệ phật,
Nam mô Thức khí phật,
Nam mô Tùy diệp phật,
Nam mô Câu lưu tần phật,
Nam mô Câu na hàm phật,
Nam mô Ca diếp phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực đại từ bi mà thương xót nhiếp thọ chúng con, đem năng lực đại thần thông mà cứu vớt che chở chúng con, làm cho chúng con từ nay cho đến ngày được tuệ giác vô thượng, bốn vô lượng tâm và sáu ba la mật biểu hiện thường trực, bốn vô ngại trí và sáu thần thông lực tự tại như ý, thực hành công hạnh Bồ tát, chứng nhập tuệ giác Phật đà, giáo hóa mười phương đồng thành chánh giác.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, một lần nữa, hãy chí thành, tập trung tâm niệm. Chúng ta đã cùng nhau vào được trong cửa ngõ của sự qui y tín thọ, thì chỉ còn mỗi một việc là cố thủ ý chí, lấy sự bước tới mà kỳ hạn cho mình, đừng còn tỏ ra khó khăn luyến tiếc đối với những thứ trong thân và ngoài thân. Phước nghiệp của mình, nếu mình ngu mà không làm, thì thấy người khác làm phước hãy tận tình khuyến khích, chắp tay kính trọng, sáng suốt mà làm tiến triển cho công đức của họ. Không được manh tâm trở ngại, làm cho họ thoái chí. Nếu chí họ không thoái, vẫn bước tới như thường, thì họ không mất gì mà mình tự hại không ít. Vô cớ thị phi, ích gì cho mình? Với điều thiện, ai không trở ngại thì người đó đáng ca tụng là bậc vĩ nhân có sức mạnh hợp với đạo pháp. Đời này trở ngại điều thiện thì đời sau làm sao thông suốt tuệ giác của Phật đà? Theo lẽ mà xét thì thấy tai hại thật nặng. Trở ngại điều thiện của người, tội thật không nhỏ.

Vì thế mà kinh Thận trọng miệng lưỡi có thuật, một ngạ quỉ hình thù xấu và dữ, ai thấy cũng phải rợn người, khiếp hãi. Thân bốc lửa ngọn, dữ dội như đống lửa thật. Miệng xuất sâu dòi, nhiều đến vô tận. Cả mình trang sức bằng máu mủ và những thứ tương tự. Mùi hôi xông lên, không ai gần nổi. Miệng có lúc phun ra lửa ngọn, cùng lúc, các bộ phận và khớp xương cũng bốc cháy. Ngạ quỉ ấy rống lên, thét gào, chạy qua đảo lại. Mãn túc la hán hỏi ngạ quỉ, đời trước làm tội gì mà đời này chịu khổ đến nỗi như vầy? Ngạ quỉ thưa ngài, xưa kia, chính con cũng là một tu sĩ, nhưng ham hố và tiếc lẫn mọi thứ vật dụng, không giữ cử động, nói năng thô lỗ. Thấy ai giữ giới, tinh tiến, thì nhục mạ, nhìn một cách ác cảm. Tự thị cường tráng, cho mình lâu chết, tạo nên vô số gốc rễ ác độc. Ngày nay nhớ lại, hối hận cũng vô bổ. Vì thế mà thà là lấy dao sắc tự cắt lưỡi đi, cắt từ đời này đến kiếp khác cũng cố cam tâm mà chịu đau đớn, không nên dùng một lời một tiếng mà phỉ báng điều thiện của người. Khi trở về Diêm phù, xin tôn giả đem cái hình thù con đây mà răn dạy xuất gia cũng như tại gia, phải chú ý mà giữ gìn cái lỗi của miệng lưỡi, đừng nói năng một cách thiếu thận trọng. Thấy ai giữ giới hay phá giới, chỉ nhớ mà nêu lên cái tốt của họ. Con chịu cái thân ngạ quỉ này đến hàng ngàn kiếp, suốt ngày suốt đêm lãnh đủ khổ sở khốc liệt. Hết ác báo này lại còn phải vào địa ngục nữa. Ngạ quỉ nói rồi, cất tiếng thét gào, vật mình xuống đất như núi lớn sụp đổ. Ngày nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, nghe lời trong kinh thuật lại như vậy mới thấy đáng sợ. Vì chỉ tội lỗi của miệng lưỡi mà ác báo đã dữ dội và lâu xa như vậy, huống chi những ác nghiệp căn bản khác. Bỏ thân này hay chịu thân khác, tất cả đều do nghiệp lực. Không gây nhân thì đâu có chịu quả. Nhân đã gây ra thì quả không bao giờ mất. Tội phước không xa xôi gì, thân mình tự đương lấy cả. Như bóng theo hình, như vang theo tiếng, không thể thoát được. Nên do vô minh mà sinh, cũng do vô minh mà chết. Quá khứ, vị lai cũng như hiện tại, những kẻ phóng túng chưa thấy một ai giải thoát, còn những kẻ biết giữ gìn thì phước báo vộ tận.

Hôm nay, tất cả đại chúng nên dùng sự hổ thẹn mà gột rửa thân thể và tâm trí, sám hối lỗi cũ. Làm cho hết lỗi cũ và không gây lỗi mới, đó là điều mà chư Phật ca tụng. Vì vậy, từ nay sắp đi, khi thấy điều thiện của người, đừng nghĩ thành hay không, lâu hay mau, mà phải biết, dầu chỉ một thoáng, một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng, nửa năm hay một năm, điều thiện ấy cũng đã làm cho họ vượt lên trên những kẻ không làm. Pháp hoa có nói, dầu tâm tư tản mác mà bước vào chùa tháp niệm một tiếng nam mô Phật, thì kẻ ấy cũng đã hoàn thành Phật đạo, huống chi những kẻ có tâm chí lớn, nỗ lực đối với điều thiện? Vậy mà không biết tùy hỷ thì đó là kẻ mà Phật phải thương xót nhất.

Đệ tủ chúng con tự nghĩ, vô thỉ đến giờ, tất nhiên đã có vô số ác tâm làm trở ngại điều thiện của người. Làm sao biết được như vậy? Vì nếu không như vậy thì tại sao ngày nay đối với điều thiện phần nhiều trắc trở. Thiền định không thể tập. Trí tuệ không thể tu. Lễ bái một chút là than quá khổ. Mới cầm cuốn kinh đã chán và mệt. Vậy mà đối với điều ác thì suốt ngày chịu khó chịu nhọc mà làm. Làm cho thân này hết mong giải thoát, như tằm nhả tơ làm kén để tự cuốn tự buộc, như những con thiêu thân tự nhào vào lửa đốt tan xác mình. Những sự trở ngại như vậy vô lượng vô biên, trở ngại bồ đề tâm, trở ngại bồ đề nguyện, trở ngại bồ đề hạnh, và tất cả đều do ác tâm phỉ báng điều thiện của người mà ra. Ngày nay mới biết, nên chúng con rất hổ thẹn, chí thành đảnh lễ, khẩn cầu sám hối tội ấy. Nguyện xin chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, đem tâm từ bi mà đồng gia thần lực, làm cho chúng con trừ diệt sạch sẽ được những điều chúng con chí thành sám hối. Hết thảy mọi sự trở ngại và vô lượng ác nghiệp, nhờ sự sám hối ngày nay mà sạch sẽ hoàn toàn. Đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Thiện đức phật,
Nam mô Vô ưu đức phật,
Nam mô Chiên đàn đức phật,
Nam mô Bảo thí phật,
Nam mô Vô lượng minh phật,
Nam mô Hoa đức phật,
Nam mô Tướng đức phật,
Nam mô Tam thừa hạnh phật,
Nam mô Quảng chúng đức phật
Nam mô Minh đức phật,
Nam mô Sư tử du hý bồ tát,
Nam mô Sư tử phấn tấn bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Tất cả, hãy cùng nhau quì xuống, chắp tay, tâm niệm và miệng nói: Đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, chưa được tuệ giác giải thoát, vẫn chịu thân quả báo này, vậy mà đối với đồ ăn, đồ mặc, đồ nằm và thuốc thang, chưa bao giờ phóng xả. Ham hố, giận dữ và đố kﬠba độc tố ấy bùng lên liên miên, gây ra đủ thứ ác nghiệp. Thấy người bố thí trì giới, mình đã không làm được mà cũng không biết tùy hỷ. Thấy người nhẫn nhục tinh tiến, mình đã không làm được mà cũng không biết tùy hỷ. Thấy người ngồi Thiền tu Tuệ, mình đã không làm được mà cũng không biết tùy hỷ. Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành sám hối, nguyện xin trừ diệt.

Lại nữa, vô thỉ đến giờ, thấy người làm lành, tu đức, không thể tùy hỷ. Đi đứng nằm ngồi, trong tất cả cử động ấy không biết hàm súc một chút hổ thẹn. Kiêu ngạo, biếng nhác, chẳng thiết quan tâm đến đạo lý vô thường. Không biết bỏ thân này rồi có thể đọa vào địa ngục, nên đối với thân hình và nhan sắc của kẻ khác, lòng xấu đủ cách. Trở ngại người khác xây dựng Tam bảo, chí thành cúng dường. Trở ngại người khác thực tập mọi thứ công đức. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành sám hối, khẩn cầu tiêu diệt.

Lại nữa, vô thỉ đến giờ, không tin Tam bảo là chỗ con người quay về mà nương tựa. Trở ngại người khác xuất gia. Trở ngại người khác giữ giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tiến. Trở ngại người khác ngồi Thiền, tụng Kinh, chép Kinh, trai Tăng, tạo Tượng. Trở ngại người khác cúng dường, khổ hạnh, hành đạo. Đến nỗi điều thiện của người chỉ bằng mảy lông, cũng manh tâm trở ngại. Không tin xuất gia là hạnh giải thoát. Không tin nhẫn nhục là hạnh an lạc. Không biết bình đẳng là hạnhbồ đề. Không biết chế ngự vọng tưởng là hạnh xuất thế. Đến nỗi tự làm cho mình sinh ra ở đâu cũng phần nhiều bị đủ thứ trở ngại. Những tội lỗi về sự trở ngại như vậy, thật vô lượng vô biên, duy chư Phật Bồ tát mới thấy và biết hết. Như cái số lượng nhiều ít của tội lỗi mà chư Phật Bồ tát đã thấy biết, ngày nay chúng con vô cùng hổ thẹn, phát lộ mà sám hối, hết thảy tội lỗi và quả báo của tội lỗi ấy đều nguyện xin tiêu diệt.

Từ nay sắp đi cho đến ngày hoàn thành tuệ giác vô thượng, chúng con nguyện thực tập bồ táthạnh, không chán không mệt. Sự bố thí về tài sản cũng như sự bố thí về chánh pháp, chúng con nguyện không bao giờ cùng tận. Tuệ giác phối hợp với phương tiện, làm cho công việc có hiệu quả. Kẻ thấy người nghe đều giải thoát cả. Chúng con chí thành gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, ngữa mong mười phương chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, chư vị Thánh hiền, đem tâm đại từ bi mà đồng gia thần lực, làm cho lục đạo chúng sinh nhờ sự sám hối này mà thống khổ dứt tuyệt, thoát ly những tương quan thác loạn, chấmdứt những tư tưởng bất hảo,bỏ cái nghiệp ác đạo mà đượcsinh ra bằng tuệ giác, thực hành bồ tát hạnh một cách liên tục không ngừng, làm cho hạnh nguyện sớm được viên mãn, sớm bước lên Thập địa, nhập Kim cangtâm mà thành Chánh biến giác.


Phẩm 3: Chí Thành Sám Hối  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy nghe Kinh dạy, ở phàm phu gọi là buộc, ở thánh giả gọi là mở. Buộc là điều ác sản xuất từ ba nghiệp, mở là điều thiện viên dung của ba nghiệp. Hết thảy thánh giả ký thác tâm tưởng nơi điều thiện ấy, nên thần lực và tuệ giác phối hợp với phương tiện, sản xuất vô lượng pháp môn, thấu triệt hết thảy thiện nghiệp ác nghiệp của chúng sinh. Có năng lực đem một thân thể biến thành vô lượng thân thể, đem một hình tướng biến thành vô lượng hình tướng. Có năng lực thúc một kiếp thành một ngày, kéo một ngày thành một kiếp. Muốn lưu sự sống thì thấy bất diệt, muốn hiện vô thường thì thấy niết bàn. Thần thông đi đôi tuệ giác nên ẩn hiện tự tại, đi bay tùy ý, nằm ngồi trong không gian, đi dưới nước như đi trên đất, không thấy một chút trở ngại hay nguy hiểm. Lấy "thực thể tuyệt đối siêu việt "làm chỗ qui túc, nên thấu triệt vạn hữu, có và không đều giác ngộ. Thành tựu tài biện luận và tuệ giác vô ngại. Hết thảy diệu dụng như vậy đâu có phát sinh từ ác nghiệp, đâu có phát sinh từ tham lam giận dữ và đố kﬠđâu có phát sinh từ sự ngu si, từ sự thấy biết và chủ trương đều sai lạc, đâu có phát sinh từ lười và nhác, từ kiêu ngạo và tự cao? Mà những diệu dụng ấy chỉ duy phát sinh bởi sự thận trọng không làm ác, bởi sự nỗ lực cố làm lành.

Có bao giờ và ở đâu thấy những người làm theo lời Phật mà bần cùng, xấu xí, bịnh tật, mà bị khinh, bị ngờ đến nỗi nói gì cũng không ai tín dụng? Nay xin đem bản thân mà thệ nguyện làm chứng: Nếu ai theo lời Phật dạy, làm lành một cách không vì ích kỷ mà lại bị ác báo, thì thà để thân tôi vào vô gián địa ngục chịu vô lượng thống khổ, còn để những người như vậy chịu ác báo thì thực vô lý.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, nếu muốn rời bỏ cương vị phàm phu mà bước vào đời sống thánh giả, thì phải y theo giáo huấn của Phật mà chính xác tu tập. Đừng từ chối cái kổ nhỏ nhặt, manh tâm biếng nhác. Hãy tự nỗ lực mà sám hối, hủy diệt tội ác. Kinh nói, tội lỗi do những mối tương quan mà phát sinh thì cũng do những mối tương quan mà tiêu diệt. Chưa ra khỏi cương vị phàm phu thì phần nhiều đụng đâu ngu đó, phi nhờ nỗ lực sám hối, hết cách thoát ly. Ngày nay, đại chúng hãy cùng nhau lập chí dũng mãnh, phát tâm sám hối. Vì lẽ năng lực sám hối siêu việt trên mọi sự nghĩ và bàn. Làm sao biết được? A xà thế vương có tội đại nghịch, vậy mà hổ thẹn, tự trách mà sám hối, thì quả báo nặng biến thành nhẹ. Thêm nữa, phương pháp sám hối có cái năng lực làm cho người hành đạo được cái vui của sự yên ổn. Nếu tự đặt cho mình thời khóa nhất định, rồi nỗ lực, phơi trải lòng thành, chí tâm đảnh lễ, sám hối và qui y, kỳ hạn cho mình cứu cánh mới thôi, vậy mà không cảm đến chư Phật là điều chưa có. Ác nghiệp và khổ báo ảnh hưởng với nhau rất sát. Phải kinh sợ, thống thiết cùng cực mà sám hối. Tất cả đại chúng hãy cùng một nỗi thống thiết ấy mà gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, tâm niệm, miệng nói, tác bạch như sau đây, thỉnh cầu chư Phật từ bi gia hộ:

Chúng con thống khổ,
nguyện xin cứu độ,
nguyện xin che chở
bằng tâm đại bi;
hào quang thanh tịnh
chiếu soi tất cả,
làm cho tan biến
hắc ám ngu si.
Xin thương chúng con
và các loài khác,
hễ vừa sa vào
địa ngục thống khổ,
các ngài đã biết,
đến với chúng con,
ban cho chúng con
được sự an lạc.
Nghe niệm danh hiệu,
là đến cứu vớt,
chúng con đảnh lễ
các đấng như vậy;
chúng con đảnh lễ
tất cả các đấng
Đại từ bi phụ
của cả thế gian:
Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Kinh cang bất hoại phật,
Nam mô Bảo quang phật,
Nam mô Long tôn vương phật,
Nam mô Tinh tiến quânphật,
Nam mô Tinh tiến hỷ phật,
Nam mô Bảo hỏa phật,
Nam mô Bảo nguyệt quang phật,
Nam mô Hiện vô ngu phật,
Nam mô Bảo nguyệt phật,
Nam mô Vô cấu phật,
Nam mô Ly cấu phật,
Nam mô Sư tử phan bồ tát,
Nam mô Sư tử tác bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp ca mười phương, cùng tận không giới.

"Nguyện xin các ngài
đến với chúng con,
thương lấy cái khổ
xuất từ tam độc,
ban cho chúng con
hưởng được an lạc,
làm cho chúng con
được đại niết bàn."

Khẩn cầu Tam bảo lấy nước đại bi gột rửa cho chúng con những tội lỗi dơ bẩn, làm cho chúng con thực hiện tuệ giác vô thượng và thanh tịnh tuyệt đối. Lục đạo tứ sinh, ai có tội lỗi như chúng con cũng được diệt sạch, hoàn thành tuệ giác vô thượng và giải thoát cứu cánh.

Tất cả đại chúng hãy cùng nhau chí tâm, đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, tâm niệm, miệng nói, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, vì vô minh che khuất, vì ái dục bao vây, vì giận dữ thắt buộc, mà sa vào cái lưới ngu mê, lăn lóc khắp cả ba cõi, lưu chuyển đủ cả sáu đường, trầm mình trong bể khổ mà không thể tự cứu. Không biết hành vi quá khứ, tức nghiệp nhân đã qua, nên tự hủy cách sống thanh tịnh của mình và phá hủy cách sống thanh tịnh của người, tự hủy hành vi thanh tịnh của mình và phá hủy hành vi thanh tịnh của người, tự hủy giới hạnh thanh tịnh của mình và phá hủy giới hạnh thanh tịnh của người. Tội lỗi như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành khẩn cầu sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, do thân khẩu ý mà làm đủ mười thứ ác nghiệp. Thân thì sát sinh, trộm cướp và dâm dục, miệng thì nói dối trá, nói thêu dệt, nói hai lưỡi và nói thô ác, ý thì tham lam, giận dữ và ngu si. Tự mình làm mười thứ ác nghiệp, khuyến khích kẻ khác làm mười thứ ác nghiệp, ca tụng mười thứ ác nghiệp, ca tụng những kẻ làm mười thứ ác nghiệp. Như vậy, ngay trong một niệm mà có đến bốn mươi tội lỗi. Tội lỗi như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành khẩn cầu sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, do lục căn mà phát lục thức và duyên lục trần: mắt thích sắc đẹp, tai thích tiếng hay, mũi thích hương thơm, lưỡi thích mùi khoái, thân thích láng mịn, ý thích ấn tượng của năm thứ này, tạo ra đủ thứ ác nghiệp, đến nỗi dệt thành tám vạn bốn ngàn trần lao phiền não. Tội lỗi như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành khẩn cầu sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, những sự bất bình đẳng xuất từ thân miệng ý: Chỉ biết thân mình mà không biết thân ai. Chỉ biết nỗi khổ của bản thân mà không biết nỗi khổ của kẻ khác. Chỉ biết mình cần an lạc mà không biết ai cũng cần như thế. Chỉ biết mình cầu giải thoát mà không biết ai cũng cầu như vậy. Chỉ biết gia đình và thân thích của mình mà không biết ai cũng có gia đình và thân thích. Chỉ biết thân mình động một chút là đau một chút, không thể chịu nổi, nhưng hành hạ đánh đập thân ai thì lại sợ không khổ đau tột bậc. Chỉ biết lo sợ cho thân này những cái khổ vụn vặt, mà không biết lo sợ rằng, hễ làm ác thì thân này chết rồi sẽ phải đọa vào địa ngục, và ở đó thì lãnh đủ thống khổ khốc liệt. Cũng không biết lo sợ cả đến cái khổ đủ mặt ở ngạ quỉ, súc sinh và tu la, ở loài người và loài trời. Chính vì sự bất bình đẳng mà lòng đầy bỉ ngã, ý rộn thân thù, dó đó mà oán đối biến khắp lục đạo. Tội lỗi như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành sám hối, khẩn cầu tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại hết lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, do tâm tư thác loạn, tưởng tượng thác loạn và kiến thức thác loạn mà xa bạn hiền, thích bạn ác, quay lưng con đường bát chánh mà đi theo con đường bát tà, tà pháp nói là chánh mà chánh pháp lại cho là tà, ác nói là thiện mà thiện lại cho là ác, dựng lên lá cờ kiêu ngạo, căng thẳng cánh buồm ngu si, băng theo thác nước vô minh mà nhập vào bể ca sinh tử. Tội lỗi như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại cùng cực thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, vì ba gốc bất thiện mà nổi bốn thứ điên đảo, tạo năm thứ tội nghịch và làm mười thứ ác nghiệp, làm cho ba độc bùng lên, tám khổ lớn mãi, tạo thành cái nhân của tám thứ điạ ngục về lạnh và tám thứ địa ngục về nóng, cùng hàng vạn những ngục tùy thuộc, tạo thành cái nhân của các loài súc sinh và các loài ngạ quỉ, tạo thành cái nhân sinh lão bịnh tử và mọi thứ khổ não khác của loài người loài trời, làm cho chúng con chịu vô lượng ác báo khắp trong lục đạo, những ác báo khó mà chịu đựng, khó mà dám nhìn và dám nghe. Tội lỗi như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con chí thành sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại cùng cực thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, vì cái gốc rễ ba độc mà, trong ba cõi, chúng con phải lưu chuyển khắp cả hai mươi lăm chỗ. Chỗ nào cũng gây ra đủ thứ tội ác, cuốn theo gió nghiệp mà không tự biết, trở ngại người khác giữ giới, tập thiền, tu tuệ, tu tập công đức, tu tập thần thông. Những tội lỗi và sự trở ngại của tội lỗi như vậy, làm trở ngại bồ đề tâm, trở ngại bồ đề nguyện, trở ngại bồ đề hạnh. Ngày nay chúng con khẩn cầu sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại cùng cực thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, vì sự tham lam cấu kết với sự giận dữ mà tạo ra việc lục thức cuốn theo lục trần, xuất phát vô lượng tội lỗi -- những tội lỗi khi thì có đối với các loài có tâm thức, khi thì có đối với các loại không tâm thức, khi thì có đối với các vị giải thoát, khi thì có đối với các pháp giải thoát. Tội lỗi của tham lam và giận dữ như vậy, ngày nay chúng con chí thành sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Còn sự ngu si thì vì nó mà nổi lên bao nhiêu hành động thác loạn. Tin theo những người xướng ra các chủ thuyết tà ngụy, lại tin theo các chủ thuyết ấy. Cho rằng chết rồi mất hẳn, cho rằng chết rồi y nguyên. Cho rằng bản ngã là thực tại, cho rằng thuyết mình là độc nhất. Tùy theo ngu si mà hoạt động, tạo nên vô lượng tội ác. Tội ác như vậy trở ngại bồ đề tâm, trở ngại bồ đề nguyện, trở ngại bồ đề hạnh. Ngày nay chúng con khẩn cầu sám hối, nguyên xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại cùng cực thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, ba ác nghiệp của thân, bốn ác nghiệp của miệng và ba ác nghiệp của ý, là xuất phát từ phiền não của vô minh trú địa, từ phiền não như cát Hằng hà, từ phiền não tác hại chỉ quán, từ phiền não thuộc bốn trú địa, từ cái loại phiền não thuộc ba độc, bốn thủ, năm cái, sáu ái, bảy lậu, tám cấu, chín kiết, mười sử (9) . Tất cả phiền não như vậy, vô lượng vô biên, trở ngại bồ đề tâm, trở ngại bồ đề nguyện, trở ngại bồ đề hạnh. Ngày nay chúng con khẩn cầu sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, không thể thực tập từ bi hỷ xả, không thể thực tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ, không thể thực tập các pháp hỗ trợ tuệ giác bồ đề. Sự không có phương tiện và không có tuệ giác như vậy, trở ngại bồ đề tâm, trở ngại bồ đề nguyện, trở ngại bồ đề hạnh. Ngày nay chúng con chí thành khẩn cầu sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại tăng lòng chí thành lên đến tột độ, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, lưu chuyển tam giới, luân hồi lục đạo, thọ thân tứ sinh, thuộc nam tính, nữ tính, hay trung tính, cùng khắp mọi nơi tạo vô lượng tội. Hoặc làm loài thân lớn, hoặc làm loài thân nhỏ, thân nào cũng nhai nuốt lẫn nhau. Nghiệp sát sinh như vậy vô lượng vô biên, trở ngại bồ đề tâm, trở ngại bồ đề nguyện, trở ngại bồ đề hạnh. Ngày nay chúng con chí thành sám hối, nguyện xin tiêu diệt. Đệ tử chúng con lại chí thành, gieo xuống đất cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu sám hối, từ vô thỉ đến ngày nay, luân hồi lục đạo, thọ thân tứ sinh, trung gian tạo ra tội lỗi thật vô cùng tận. Tội lỗi như vậy, duy mười phương chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, mới thấy biết hết được. Như cái số lượng nhiều ít của tội lỗi mà chư Phật Bồ tát đã thấy biết, ngày nay chúng con chí thành, khẩn cầu, hổ thẹn mà sám hối, tội lỗi đã làm thì nguyện tận tiêu diệt, tội lỗi chưa có thì nguyện không dám làm.

Ngữa mong mười phương chư Phật đem tâm đại từ nhận cho chúng con sự sám hối ngày nay, đem nước đại bi gột rửa cho chúng con tất cả tội lỗi nhơ bẩn làm trở ngại tuệ giác bồ đề, để chúng con có thể đạt đến tuệ giác ấy, thực hiện sự thanh tịnh tuyệt đối. Chúng con lại nguyện xin mười phương chư Phật đem năng lực bất tư nghị, năng lực đại thệ nguyện, năng lực cứu thoát chúng sinh, năng lực che chở chúng sinh, làm cho cái chí nguyện mong cầu tuệ giác bồ đề mà ngày nay chúng con thề nguyền lập ra, từ nay sắp đi cho đến ngày hoàn thành tuệ giác ấy, tuyệt đối vững vàng, không hề thoái chuyển, bao nhiêu thệ nguyện đều đồng đẳng với thệ nguyện của Bồ tát. Ngữa mong mười phương chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, đem tâm từ bi mà nhiếp thọ chúng con, làm cho chúng con thành tựu sở nguyện, nghĩa là thỏa mãn chí nguyện mong cầu tuệ giác bồ đề, và tất cả chúng sinh cùng hoàn thành và thỏa mãn chí nguyện ấy.


Phẩm 4: Phát Bồ Đề Tâm  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã được cùng nhau gột rửa mọi sự nhơ bẩn của tâm trí, những sự trở ngại nặng nề của mười thứ ác nghiệp đã sạch không còn, nghiệp và hệ lụy của nghiệp sạch rồi thì trong ngoài đều thanh khiết. Tiếp theo, bây giờ hãy ngước lên, học các vị Bồ tát mà thực tập cái đạo ngay thẳng. Vì lẽ mọi công đức và giác tuệ đều phát sinh từ đức tính ấy. Chính vì lý do này mà chư Phật thường ca tụng "sự phát tâm chính là đạo tràng, vì lẽ có năng lực làm thành công việc". Kính xin đại chúng ai nấy đều phải làm cho kiên cường tâm chí của mình. Đừng ỷ năm tháng, chờ thời giải thoát. Đừng để thì giờ qua đi một cách vô ích, sau này hối hận cũng vô bổ. Ngày nay cùng nhau đã gặp được dịp tốt. Không nên cả ngày lẫn đêm để cho phiền não che khuất tâm trí. Phải dũng mãnh và nỗ lực mà phát bồ đề tâm.

Bồ đề tâm là tâm của Phật. Công đức và tuệ giác của tâm ấy siêu việt mọi sự tư duy. Ấy là chỉ nói một ý tưởng phát bồ đề tâm, huống chi nhiều ý tưởng như vậy? Giả sử nhiều kiếp làm vô số phước, đến đời này làm đủ điều lành, cũng không bằng một trong vạn phần công đức của sự phát tâm. Dùng toán mà tính hay dùng thí dụ mà diễn đạt cũng không thể cùng tận. Nếu ai chỉ làm phước mà không phát bồ đề tâm, là tâm chí mong cầu tuệ giác vô thượng, thì chẳng khác gì cày ruộng mà không gieo giống, mầm mống còn không có, huống chi có thóc lúa? Vì lý do đó, chúng ta phải phát bồ đề tâm.

Lý do chứng minh sự phát bồ đề tâm là trên đáp ân chư Phật bằng cách dưới cứu khổ muôn loài. Nên chính Phật đã ca tụng chư thiên, lành thay, đúng như các ông trình bày, muốn ích lợi chúng sinh mà phát bồ đề tâm, thì đó là cách cúng dường Phật cao nhất.

Phát bồ đề tâm không phải chỉ một lần rồi thôi. Phải phát luôn luôn, làm cho bồ đề tâm liên tục, không gián đoạn. Vì vậy mà trong Kinh có nói, nơi các đức Phật nhiều như số cát của trăm triệu sông Hằng lập ra chí nguyện vĩ đại. Nói như thế đủ biết số lượng của sự phát tâm thật là vô lượng.

Bồ đề tâm là tâm chí mà gặp được bạn hiền là phát sinh. Không phải ai cũng cần gặp Phật xuất thế. Như ngài Văn thù khi mới phát tâm là nhân sự gợi ý của một nữ nhân. Lấy đó làm điển hình cho những người trí tuệ mới phát tâm, thì biết không nên nghĩ là kẻ tầm thường để rồi nêu tâm chí lên một cách hời hợt (15) . Mà phải đích thực khao khát ngưỡng mộ đại thừa, khẩn cầu Phật pháp, y theo kinh điển, đối chiếu sự việc, tạo cho mình ý thức coi thân thù đều bình đẳng, thấy lục đạo là đồng nhất, và nguyện nhờ ý thức này mà ai nấy đều thực hiện giải thoát. Nếu ai đồng một tin tưởng và thấu hiểu như vậy thì thấy không phải là bàn chơi.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, muốn phát bồ đề tâm thì trước tiên, hãy tưởng tượng mà nghĩ đến người thân. Tức là nghĩ đến cha mẹ, sư trưởng, bà con. Rồi liên tưởng mà nghĩ đến địa ngục, ngạ quỉ và súc sinh. Nghĩ đến chư thiên, chư tiên và hết thảy thiện thần. Nghĩ đến toàn thể loài người. Nghĩ rằng, trong tất cả và hết thảy trên đây, những kẻ đang chịu khổ, làm sao cứu họ được ? Nghĩ như vậy rồi lại nghĩ tiếp, chỉ có tâm chí vĩ đại mới có năng lực bạt nhổ khổ não cho họ.

Nghĩ như vậy, hãy tưởng tượng đối với một người. Nghĩ một người rồi tưởng tượng đối với hai người. Rồi đối với ba người. Nghĩ ba người rồi tưởng tượng đối với số người đầy một cái nhà. Rồi đối với số người đầy một dặm vuông. Nghĩ số người đầy một dặm vuông rồi, tưởng tượng đối với số người đầy châu Diêm phù đề. Rồi đầy cả ba châu nữa của loài người. Dần dần rộng ra, cho đến khắp cả mười phương, tưởng tượng tất cả các loài ở phương đông đều là cha, các loài ở phương tây đều là mẹ, các loài ở phương nam đều là anh, các loài ở phương bắc đều là em, các loài ở phương dưới đều là chị em, các loài ở phương trên đều là sư trưởng, còn bốn góc đều là tu sĩ, đạo sĩ vân vân. Tưởng tượng như vậy rồi lại tưởng tượng thêm, họ đau khổ như chính mình đau khổ, mình đến với họ, xoa dịu, an ủi thề diệt cho được nỗi đau khổ ấy. Họ thoát đau khổ rồi, mình thuyết pháp, ca tụng Phật đà, ca tụng Phật pháp, ca tụng Bồ tát. Ca tụng như vậy rồi lòng rất hoan hỷ, vì thấy họ hưởng thụ vui vẻ là như chính mình hưởng thụ.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải hiểu phát bồ đề tâm là như thế này: không từ đau khổ mà cứu độ chúng sinh. Đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, tâm nghĩ, miệng nói, thề nguyền như sau: Đệ tử chúng con, từ nay sắp đi cho đến ngày hoàn thành tuệ giác vô thượng, trung gian, sinh ở đâu cũng gặp được bạn hiền, phát bồ đề tâm vô thượng. Đọa vào tam đồ bát nạn đi nữa, cũng luôn luôn nhớ mà phát bồ đề tâm, làm cho bồ đề tâm liên tục, không gián đoạn. Hôm nay, trong đạo tràng này, tất cả đại chúng cùng sám hối, phải nổi dậy cái chí dũng mãnh, cái lòng thiết tha, mà phát bồ đề tâm, rồi cùng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Dũng thí phật,
Nam mô Thanh tịnh phật,
Nam mô Thanh tịnh thí phật,
Nam mô Sa lưu na phật,
Nam mô Thủy thiên phật,
Nam mô Kiên đức phật,
Nam mô Chiên đàn công đức phật,
Nam mô Vô lượng cúc quang phật,
Nam mô Quang đức phật,
Nam mô Vô ưu đức phật,
Nam mô Na la diên phật,
Nam mô Công đức hoa phật,
Nam mô Kiên dũng tinh tiến bồ tát,
Nam mô Kim cang tuệ bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Đệ tử chúng con ngày nay đối trước hết thảy mười phương Tam bảo phát bồ đề tâm: Từ nay sắp đi cho đến ngày hoàn thành tuệ giác vô thượng, chúng con nguyện thực hành bồ tát hạnh, thề không lùi bước. Luôn luôn phát tâm độ thoát chúng sinh, tâm xây dựng chúng sinh, tâm che chở chúng sinh. Chúng sinh chưa thành Phật đà thì chúng con thề không nhận trước địa vị ấy. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, hết thảy Thánh hiền, hãy chứng giám cho chúng con, làm cho chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được thành tựu.

Hôm nay, hết thảy đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, giả sử nhiều kiếp làm nhiều điều lành, thì cũng chỉ được cái quả báo không thật của nhân thiên, chưa được cái quả báo chân thật của xuất thế. Nên sự sống kết thúc là phước báo chấm dứt, lại sa ác đạo, thân thể hư hoại là khổ não bức bách, không thể tự thoát. Như vậy, phi lập thệ nguyện rông lớn, phát tâm quảng đại, thì không làm sao được thân thể trang sức bằng trăm phước, rủ hết mọi sự suy biến và khổ não.

Ngày nay đại chúng chỉ có một việc, là nhất tâm nhất ý tưởng niệm chư Phật và lập chí kiên cố mà phát bồ đề tâm. Công đức của sự phát tâm ấy siêu việt mọi sự xưng tụng và ước lượng. Chư Phật Bồ tát nói cũng không cùng. Năng lực của công đức ấy lại càng bất tư nghị. Như vậy há lại không hết lòng chuyên chú vào sự nhất tâm nhất ý nói trên ? Nên kinh Đại tập đã huấn thị như sau, ngôi nhà dầu tối cả trăm năm, nhưng một khi đốt đèn lên là phá tan hết bóng tối ấy: đừng cho một niệm là nhẹ mà không nỗ lực. Đại chúng hãy cùng nhau quì xuống, chấp tay, nhất tâm tưởng niệm mười phương Tam bảo, rồi tâm thì nghĩ, miệng thì tác bạch, như sau : Đệ tử chúng con ngày nay đối trước mười phương Phật đà, trước mười phương Phật pháp, trước mười phương Bồ tát và trước mười phương Thánh hiền, tâm thẳng, niệm chính, đem tâm thiết tha, tâm trịnh trọng, tâm không phóng dật, tâm không động chuyển, tâm thích điều thiện, tâm độ tất cả, tâm giúp tất cả, tâm bằng tâm Phật, mà phát bồ đề tâm như sau : Đệ tử chúng con từ nay cho đến ngày hoàn thành tuệ giác vô thượng, nguyện không có tâm chí thích quả báo loài người loài trời, tâm chí thích tuệ giác Thanh văn Duyên giác, mà chỉ y theo Đại thừa, lập chí nguyện mong cầu Nhất thế chủng trí, để hoàn thành tuệ giác Vô thượng bồ đề.

Nguyện xin chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, hết thảy Thánh hiền, đem năng lực bản nguyện mà chứng giám cho chúng con, đem năng lực từ bi mà nhiếp thọ cho chúng con. Làm cho sự phát tâm ngày nay của chúng con, hiện tại sống trong cảnh ngộ nào, sau này sinh ở thế giới nào, tâm chí ấy cũng kiên cố, không lùi bước, lay chuyển. Dẫu đọa vào tam đồ, dẫu sa vào bát nạn, trong tam giới chịu đủ thân hình, lãnh đủ khổ sở, khó chịu khó nhẫn đến đâu, chúng con cũng thề không vì cái khổ ấy mà lùi bước, đánh mất tâm chí vĩ đại ngày nay. Thà là vào trong vùng lửa dữ dội của địa ngục vô gián mà chịu đủ cực hình, chúng con cũng nguyện không vì cái khổ ấy mà lùi bước, đánh mất tâm chí vĩ đại ngày nay. Tâm này nguyện này đồng đẳng với tâm của chư Phật, đồng đẳng với nguyện của chư Phật, nên chúng con lại khuynh tận lòng thành mà đảnh lễ Tam bảo. Đệ tử chúng con, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, nguyện không bao giờ rời bỏ hai mặt, là tuệ giác thì thể nghiệm thực thể siêu việt mà thệ nguyện thì độ thoát hết thảy chúng sinh. Hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết mà gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, tâm lại niệm, miệng lại tác bạch, như sau: Đệ tử chúng con không vì bản thân cầu tuệ giác vô thượng, mà là vì cứu độ hết thảy chúng sinh nên cầu tuệ giác vô thượng ấy. Nên từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, chúng con nguyện đảm nhận tất cả chúng sinh, phát khởi lòng đại từ bi để, cùng tận biên cương của thì gian vị lai, ai bị khổ lớn trong tam đồ, ai bị nạn to trong lục đạo, chúng con nguyện không tránh mọi khổ nạn ấy, đem thân mình ra mà cứu giúp, mà che chở, làm cho những kẻ ấy được cái "đất yên ổnở. Chúng con nguyện cầu chư Phật khắp cả mười phương, cùng tận không giới:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Liên hoa quang du hý thần thông phật,
Nam mô Tài công đức phật,
Nam mô Đức niệm phật,
Nam mô Thiện danh xưng công đức phật,
Nam mô Hồng diệm đế tràng vương phật,
Nam mô thiện du bộ công đức phật,
Nam mô Bảo hoa du bộ phật,
Nam mô Bảo liên hoa thiện trú sa la thọ vương phật,
Nam mô Đấu chiến thắng phật,
Nam mô Thiện du bộ phật,
Nam mô Châu tráp trang nghiêm công đức phật,
Nam mô Khí ấm cái bồ tát,
Nam mô Tịch căn bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Nguyện xin các ngài đem năng lực đại từ đại bi mà chứng giám cho chúng con, làm cho cái việc phát bồ đề tâm làm bồ tát hạnh ngày nay của chúng con, sinh ra ở đâu cũng hoàn thành đầy đủ, những chỗ chúng con đến đều được giải thoát.

Chúng con lại khuynh tận lòng thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, đảnh lễ mười phương Tam bảo mà cầu nguyện chứng minh: Chúng con không vì bản thân cầu tuệ giác vô thượng, mà vì cứu độ tất cả nên cầu tuệ giác vô thượng ấy. Nên từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác,nếu ai ngu tối, không biết chánh pháp, chủ trương những thuyết khác với chánh pháp ấy, nếu ai tuy nỗ lực tu hành chánh pháp nhưng không thấu triệt mọi sắc thái của chánh pháp ấy, đối với những người như vậy, cho đến cùng tận vị lai, chúng con nguyện nhờ năng lực của Phật, năng lực của Pháp và năng lực của Tăng mà áp dụng mọi phương tiện, đưa họ vào cả trong tuệ giác của Phật đà, hoàn thành Nhất thế trí một cách đầy đủ. Đại chúng hãy cùng nhau gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ khắp cả mười phương cùng tận không giới, các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian :

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Phổ quang phật,
Nam mô Phổ minh phật,
Nam mô Phổ tịnh phật,
Nam mô Đa ma la bạt chiên đàn hương phật,
Nam mô Chiên đàn quang phật,
Nam mô Ma ni tràng phật,
Nam mô Hoan hỷ tạng ma ni bảo tích Phật,
Nam mô Nhất thế thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tiến phật,
Nam mô Ma ni tràng đăng quang phật,
Nam mô Tuệ cự chiếu phật,
Nam mô Hải đức quang minh phật,
Nam mô Kim cang lao cường phổ tán kim quang phật,
Nam mô Đại cường tinh tiến dũng mãnh phật,
Nam mô Đại bị quang phật,
Nam mô Từ lực vương phật,
Nam mô Từ tạng phật,
Nam mô Tuệ thượng bồ tát,
Nam mô Thường bất ly thế bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Nguyện xin chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, đem năng lực đại từ bi, năng lực đại trí tuệ, nặng lực bất tư nghị, năng lực vô lượng tự tại, nặng lực hàng phục bốn loại ma quân, năng lực đoạn trừ năm thứ ngăn che, năng lực diệt sạch hết thảy phiền não, năng lực vô lượng diệt sạch vọng nghiệp, năng lực vô lượng khai phát quán trí, năng lực vô lượng khai phát tịnh tuệ, năng lực vô lượng diệu dụng thần thông, năng lực vô lượng độ thoát chúng sinh, năng lực vô lượng che chở chúng sinh, năng lực vô lượng an ủi chúng sinh, năng lực vô lượng giải trừ khổ não, năng lực vô lượng giải thoát địa ngục, năng lực vô lượng tế độ ngạ quỉ, năng lực vô lượng cứu vớt súc sinh, năng lực vô lượng nhiếp hóa tu la, năng lực vô lượng nhiếp hóa loài người, năng lực vô lượng diệt sạch phiền não loài trời loài tiên, năng lực hoàn toàn trang nghiêm thập địa, năng lực hoàn toàn trang nghiêm tịnh độ, năng lực hoàn toàn trang nghiêm đạo tràng, năng lực hoàn toàn trang nghiêm công đức Phật địa, năng lực hoàn toàn trang nghiêm tuệ giác Phật địa, năng lực hoàn toàn trang nghiêm pháp thân vi diệu, năng lực hoàn toàn trang nghiêm vô thượng bồ đề, năng lực hoàn toàn trang nghiêm vô thượng niết bàn, năng lực công đức vô lượng vô tận, năng lực tuệ giác vô lượng vô tận, nguyện xin mười phương chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, đem những năng lực vô lượng, vô biên, tự tại và siêu việt nghĩ bàn như vậy, thể theo bản thệ, thể theo bản nguyện, mà ban cho tất cả mười phương lục đạo chúng sinh, cũng như ban cho những người cùng phát bồ đề tâm hôm nay, quyết làm cho hết thảy đầy đủ năng lực hoàn thành đại công đức, đầy đủ năng lực hoàn thành bồ đề nguyện, đầy đủ năng lực hoàn thành bồ đề hạnh. Ngày nay, mười phương chúng sinh, bất luận có mặt hay khuất mặt, thân thù hay trung tính, tứ sinh hay lục đạo, liên hệ hay không liên hệ, đời này cũng như cùng tận vị lai, hết thảy đều nhờ phương pháp sám hối như thế này mà vĩnh viễn thanh tịnh, sinh ra ở đâu cũng được thỏa mãn nguyện vọng, nghĩa là một chiều kiên cố, tâm chí không thoái chuyển, thành Phật như Phật. Hết thảy chúng sinh sau này, ai khác đại nguyện ấy thì cũng làm cho họ được vào cả trong bể cả đại nguyện, hoàn thành đầy đủ công đức trí tuệ, đồng đẳng Bồ tát mà đầy đủ mười địa vị cao và đầy đủ Nhất thế chủng trí, trang nghiêm tuệ giác vô thượng và trang nghiêm giải thoát cứu cánh.


Phẩm 5: Phát Khởi Đại Nguyện [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã được cùng nhau phát khởi tâm chí vĩ đại, hoan hỷ vô tận rồi, bây giờ hãy phát khởi thệ nguyện vĩ đại sau đây. Trước khi phát khởi đại nguyện, đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phân của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Chiên đàn khốt trang nghiêm thắng phật,
Nam mô Hiền thiện thủ phật,
Nam mô Thiện ý phật,
Nam mô Quảng trang nghiêm vương phật,
Nam mô Kim hoa quang phật,
Nam mô Bảo cái chiếu không tự tại lực vương phật,
Nam mô Hư không bảo hoa quang phật,
Nam mô Lưu ly trang nghiêm vương phật,
Nam mô Phổ hiện sắc thân quang phật,
Nam mô Bất động trí quang phật,
Nam mô Hàng phục chúng ma vương phật,
Nam mô Tài quang minh phật,
Nam mô Trí tuệ thắng phật,
Nam mô Di lạc tiên quang phật,
Nam mô Dược vương bồ tát,
Nam mô Dược thượng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Nguyện xin các đấng Đại từ bi phụ đem năng lực siêu việt hết thảy tư duy mô tả mà che chở và nâng đỡ cho chúng con, làm cho bao nhiêu đại nguyện mà chúng con sẽ phát khởi đều hoàn toàn thành tựu, sinh ra ở đâu cũng không bao giờ quên mất đại nguyện ấy, thực hiện tuệ giác vô thượng, thành tựu địa vị Chánh biến giác.

Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường nhớ được mà phát bồ đề tâm, làm cho bồ đề tâm liên tục, không gián đoạn. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường được phụng sự vô lượng chư Phật, thường được cúng dường, và đồ cúng dường thường được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường được hộ trì kinh điển đại thừa, được cúng dường và đồ cúng dường thường được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường gặp được vô lượng bồ tát, được cúng dường và đồ cúng dường thường được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường gặp được vô lượng thánh hiền, được cúng dường và đồ cúng dường thường được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường được báo đáp từ ân của cha mẹ, được phụng dưỡng và đồ phụng dưỡng thường đầy đủ như ý. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường gặp được liệt vị hòa thượng, qụ phạm sư, được cúng dường và nên cúng dường gì thì có đủ như ý. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường gặp được những vị nguyên thủ có năng lực, để chung sức chấn hưng Tam bảo, không để lu mờ. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, thường được trang nghiêm quốc độ, làm cho cái tên tam đồ bát nạn cũng không có. Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, bốn thứ vô ngại trí và sáu thứ thần thông lực được biểu hiện thường trực, không bao giờ quên mất, và dùng những thứ ấy mà giáo hóa muôn loài.

Phát đại nguyện như vậy rồi,đại chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Thế tịnh quang phật
Nam mô Thiện tịch nguyệt âm diệu tôn trí vương phật,
Nam mô Long chủng thượng tôn vương phật,
Nam mô Nhật nguyệt quang phật,
Nam mô Nhật nguyệt châu quang phật,
Nam mô Tuệ tràng thắng vương phật,
Nam mô Sư tử hống tự tại lực vương phật,
Nam mô Diệu âm thắng phật,
Nam mô Thường quang tràng phật,
Nam mô Quán thế đăng phật,
Nam mô Tuệ oai đăng vương phật,
Nam mô Pháp thắng vương phật,
Nam mô Tu di quang phật,
Nam mô Tu mạn na hoa quang phật,
Nam mô Ưu đàm bát la hoa thù thắng vương phật,
Nam mô Đại tuệ lực vương phật,
Nam mô A súc tì hoan hỉ quang phật,
Nam mô Vô lượng âm thanh vương phật,
Nam mô Sơn hải tuệ tự tại thông vương phật,
Nam mô Đại thông quang phật,
Nam mô Tài quang phật,
Nam mô Kim hải quang phật,
Nam mô Nhất thế pháp tràng mãn vương phật,
Nam mô Đại thế chí bồ tát,
Nam mô Phổ hiền bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyên nhờ năng lực đại từ bi của chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, và tất cả Thánh hiền, mà làm cho chúng con sinh ra bất cứ ở đâu, những thệ nguyện chúng con phát khởi đều tùy tâm tự tại.

Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, ai thấy sắc tướng chúng con cũng được giải thoát. Chúng con vào địa ngục thì địa ngục biến thành tịnh độ, tất cả hình cụ biến thành dụng cụ yên vui ; làm cho mọi người sáu giác quan đều thanh tịnh, thân và tâm đều yên vui như cõi Thiền thứ ba vậy, triệt hết màng lưới nghi hoặc, phát ra tuệ giác thuần túy lần đầu tiên.

Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, ai nghe âm thanh chúng con tâm cũng ổn định, lọc sạch tội lỗi nhơ bẩn; thực hiện tổng trì môn, giải thoát môn và tam muội môn; hoàn thành đại nhẫn, biện tài bất tận; đồng lên Pháp vân địa mà đồng thành Chánh biến giác.

Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, ai nghe tên hiệu chúng con cũng đều hoan hỷ, cảm thấy được sự chưa từng có. Chúng con vào tam đồ thì cái khổ tam đồ triệt hạ. Chúng con vào loài người loài trời thì phiền não loài người loài trời hết còn. Chúng con đến đâu cũng tự tại và ai cũng giải thoát.

Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, đối với hết thảy chúng sinh không có ý tưởng phóng xả hay cưỡng đoạt, không có ý tưởng oán thù hay thân thiết. Triệt hẳn cái gốc tam độc, siêu thoát ý niệm bản ngã và sở hữu của bản ngã. Tin và thích chánh pháp vĩ đại, thi hành đức tính từ bi một cách bình đẳng và phổ biến, làm cho toàn thể hòa hợp với nhau như sự hòa hợp của thánh chúng vậy.

Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, bất cứ ở đâu, đối với mọi người tâm thường bình đẳng, in như hư không, khen chê chẳng động, thân thù đồng nhất. Đi sâu vào cái tâm sâu rộng, học tập tuệ giác của Phật, là một cách bình đẳng tuyệt đối mà nhìn tất cả chúng sinh như nhìn tôn giả La hầu la. Đầy đủ công hạnh thập trú, thực hiện cái địa vị "coi chúng sinh như con một". Siêu việt ý niệm có không, thể hiện tuệ giác trung đạo.

Phát nguyện như vậy, đại chúng hãy cùng nhau chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, đồng một nỗi thống thiết mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Bảo hải phật,
Nam mô Bảo anh phật,
Nam mô Bảo thành phật,
Nam mô Bảo quang phật,
Nam mô Bảo tràng phan phật,
Nam mô Bảo quang minh phật,
Nam mô A súc phật,
Nam mô Đại quang minh phật,
Nam mô Vô lượng âm phật,
Nam mô Đại danh xưngphật,
Nam mô Đắc đại an ổn phật,
Nam mô Chính âm thanh phật,
Nam mô Vô hạn tịnh phật,
Nam mô Nguyệt âm phật,
Nam mô Vô hạn danh xưng phật,
Nam mô Nhật nguyệt quang minh phật,
Nam mô Vô cấu quang phật,
Nam mô Tịnh quang phật,
Nam mô Kim cang tạng bồ tát,
Nam mô Hư không tạng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện nhờ công đức sám hối và phát nguyện hôm nay mà chúng con và tứ sinh lục đạo, từ nay sắp đi cho đến ngày giác ngộ, thực hành bồ tát hạnh một cách không chán không mệt, sự bố thí tài sản cũng như sự bố thí chánh pháp không bao giờ cùng tận, tuệ giác phối hợp phương tiện nên làm gì cũng hiệuquả, tùy trình độ và theo bịnh tật của mỗi người mà trao cho họ dược phẩm chánh pháp, kẻ thấy người nghe đồng được giải thoát.

Đệ tử chúng con lại nguyện từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, không bị một sự trở ngại nào trong việc thực hành bồ tát hạnh; đến đâu cũng làm những việc Phật lớn lao, trong đó có sự thiết lập đạo tràng; thực hiện sự tự tại của tâm trí và sự tự tại đối với vạn hữu; nhập được các cửa tam muội và mở được các cửa tổng trì, nên phát hiện quả vị Phật đà; ở Pháp vân địa, mưa xuống nước mưa cam lộ, diệt sạch bốn loại ma quân cho muôn loài, làm cho họ thực hiện được diệu dụng của pháp thân.

Bao nhiêu đại nguyện mà ngày nay chúng con phát ra, nguyện được như đại nguyện của mười phương chư vị Bồ tát ở địa vị cao, nguyện được như đại nguyện của mười phương chư Phật đã phát ra khi còn ở trong thì gian tu hành, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không. Nguyện cho chúng con được như đại nguyện, nghĩa là viên mãn bồ đề nguyện, và hết thảy muôn loài cũng đều tiếp theo mà được như sở nguyện của họ.

Ngưỡng nguyện mười phương hết thảy Phật đà, hết thảy Phật pháp, hết thảy Bồ tát, hết thảy Thánh hiền, đều đem năng lực đại từ bi mà chứng giám cho chúng con. Chúng con lại nguyện hết thảy các vị chúa tể loài trời, các vị chúa tể loài tiên, hết thảy thiện thần và long thần, đều đem năng lực hộ vệ Tam bảo, một năng lực thuộc từ tâm đối với chúng sinh, mà chứng giám cho chúng con, làm cho hạnh nguyện của chúng con đều tùy tâm tự tại.


Phẩm 6: Phát Tâm Hồi Hướng  [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã phát bồ đề tâm và đã phát đại thệ nguyện rồi, bây giờ tiếp theo, nên phát hồi hướng tâm. Trước hết, hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Nhật quang phật,
Nam mô Vô lượng bảo phật,
Nam mô Liên hoa tối tôn phật,
Nam mô Thân tôn phật,
Nam mô Kim quang phật,
Nam mô Phạn tự tại vương phật,
Nam mô Kim quang minh phật,
Nam mô Kim hải phật,
Nam mô Long tự tại vương phật,
Nam mô Thọ vương phật,
Nam mô Nhất thế hoa hương tự tại vương phật,
Nam mô Dũng mãnh chấp trì lao trượng khí xả chiến đấu phật, Nam mô Nội phong châu quang phật,
Nam mô Vô lượng hương quang minh phật,
Nam mô Văn thù sự lợi bồ tát,
Nam mô Diệu âm bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin các ngài đem năng lực đại từ bi mà chứng giám cho chúng con: Chúng con nguyện đem tất cả thiện nghiệp đã làm trong quá khứ, đã và đang làm trong hiện tại, sẽ làm trong vị lai, bất kể nhiều ít, nặng nhẹ, đều xoay lại mà hiến cho hết thảy chúng sinh trong tứ sinh lục đạo, làm cho họ có được cái tâm chí thể hiện tuệ giác vô thượng, nghĩa là không hướng về nhị thừa, không quay lại tam giới, mà tất cả đều hướng đến tuệ giác vô thượng ấy. Lại cầu nguyện hết thảy chúng sinh làm được bao nhiêu thiện nghiệp, thuộc quá khứ, thuộc hiện tại hay thuộc vị lai, đều đem quay lại mà hiến cho toàn thể, nghĩa là không hướng về nhị thừa, không quay lại tam giới, mà tất cả đều hướng đến tuệ giác vô thượng bồ đề. Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã cùng nhau phát bồ đề tâm, phát đại thệ nguyện và phát hồi hướng tâm rồi, tâm ấy nguyện ấy, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không, hết thảy chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, hết thảy Thánh hiền trong quá khứ, trong hiên tại cũng như trong vị lai, đều chứng giám cho.

Đại chúng hãy khuynh tận lòng thành mà đảnh lễ Tam bảo: Đệ tử chúng con phát tâm phát nguyện, công việc đã hoàn tất, vui mừng vô hạn, nên hết lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phân của cơ thể, phụng vì nguyên thủ, cha mẹ, sư trưởng, thân thích nhiều đời, bà con nhiều kiếp, phụng vì bạn hiền bạn ác, chư thiên chư tiên, bốn vị thiên vương hộ vệ thế gian, liệt vị thiện thần long thần hộ vệ những kẻ làm lành, trừng trị những kẻ làm ác và hộ vệ những người thọ trì kinh chú, phụng vì quá khứ, hiện tại, cũng như cùng tận vị lai, mọi người thân hay thù, hay không thân thù, hết thảy chúng sinh trong tứ sinh lục đạo, chúng con đều phụng vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian :

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Sư tử hưởng phật,
Nam mô Đại cường tinh tiến dũng lực phật,
Nam mô Quá khứ kiên trú phật,
Nam mô Cổ âm vương phật,
Nam mô Nhật nguyệt anh phật,
Nam mô Siêu xuất chúng hoa phật,
Nam mô Thế đăng minh phật,
Nam mô Hưu đa dị ninh phật,
Nam mô Bảo luân phật,
Nam mô Thường diệt độ phật,
Nam mô Tịnh giác phật,
Nam mô Vô lượng bảo hoa minh phật,
Nam mô Tu di bộ phật,
Nam mô Bảo liên hoa phật,
Nam mô Nhất thế chúng bảo phổ tập phật,
Nam mô Pháp luân chúng bảo phổ tập phong dinh Phật,
Nam mô Thọ vương phong trưởng phật,
Nam mô Vi nhiễu đặc tôn đức tịnh phật,
Nam mô Vô cấu quang phật,
Nam mô Nhật nguyệt phật,
Chúng con lại xin kính lạy Hải đức như lai, vị đại sư của chư Phật thuộc vô số kiếp quá khứ (16) .
Kính lạy các vị Bồ tát đã chứng pháp thân vô sinh, vô lượng vô biên, cùng tận không giới.
Kính lạy các vị Bồ tát đã được sắc thân vô lậu, vô lượng vô biên, cùng tận không giới.
Kính lạy các vị Bồ tát phát tâm, vô lượng vô biên, cùng tận không giới.
Kính lạy Mã minh bồ tát, vị đại sư làm hưng thịnh Phật pháp nguyên chất.
Kính lạy Long thọ bồ tát, vị đại sư làm hưng thịnh Phật pháp tương tự.
Kính lạy Vô biên thân bồ tát khắp cả mười phương, cùng tận không giới.
Kính lạy Quan thế âm bồ tát, vị bồ tát cứu khổ, khắp cả mười phương, cùng tận không giới.

Đại chúng hãy cùng nhau tán dương Phật đà mà chú nguyện:

Phật là đại thánh,
cao nhất thế gian,
hào quang rực rỡ,
tướng hảo uy nghiêm;
thần thông mầu nhiệm,
tuệ giác quán triệt,
làm vị chúa tể
trong các vì Thánh.
Hóa thân của Phật
hiện đủ lục đạo,
pháp thân của Phật
khắp cả mười phương;
đỉnh đầu nổi lên
vô kiến đảnh tướng,
cổ phóng hào quang
sáng như mặt nhật.
Gương mặt của Phật
như ánh trăng rằm,
thân ngài ánh vàng,
đủ mọi tướng hảo;
hình dung của Phật
vô cùng uy nghiêm,
cử động của Phật
vô cùng siêu thoát,
uy đức của Phật
chấn động đại thiên,
làm cho ma quân
kinh hoàng khiếp phục;
minh trí của Phật
chiếu soi thấu suốt,
nên các tà thuyết
bặt dấu tất cả.
Thấy người ác độc
hết lòng giáo hóa,
lấy sự cứu khổ
mà làm lẽ sống,
đưa người vượt khỏi
bờ bến sinh tử,
cho nên chính Phật
là thuyền là tàu,
cho người vượt qua
bờ bến niết bàn.

Vì thế mà được loài người cũng như loài trời đều tôn xưng là đấng Thế tôn, đủ mười đức hiệu là Như lai, cúng, Chính biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, hóa độ vô lượng chúng sinh, bạt nhổ gốc rễ sinh tử.

Chúng con nguyện nhờ công đức phát tâm phát nguyện trên đây, mà những vị nguyên thủ, cùng những kẻ kế vị và cọng sự của họ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, trở thành những người vì chánh pháp mà bỏ thân mình như ngài Tát ba luân, dùng đại bi mà diệt tội lỗi như ngài Hư không tạng, có thể xa nghe chánh pháp như ngài Lưu ly quang, thấu triệt chánh pháp rất khó như ngài Vô cấu tạng.

Lại nguyện nhờ công đức ấy mà cha mẹ và thân thích hiện tại cũng như nhiều kiếp, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, hóa thân cùng khắp không giới như ngài Vô biên thân, đầy đủ mười thứ công đức như ngài Cao đức vương, nghe chánh pháp là hoan hỷ như ngài Vô úy, thần lực vô cùng dũng mãnh như ngài Đại thế chí.

Lại nguyện nhờ công đức ấy mà hòa thượng, qụ phạm sư, các vị đồng học, thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, hết thảy thiện hữu, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, được năng lực vô úy như ngài Sư tử vương, ảnh hưởng giáo hóa vĩ đại như ngài Bảo tích, nghe tiếng là cứu khổ như ngài Quan thế âm, khéo hỏi chánh pháp như ngài Đại ca diếp.

Lại nguyện nhờ công đức ấy mà tại gia, xuất gia, thí chủ, bạn hiền, bạn ác, cùng những người liên hệ với họ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, giải thoát ách nạn như ngài Cứu thoát, tướng mạo đoan nghiêm như ngài Văn thù, xả bỏ nghiệp chướng như ngài Khí ấm cái, thiết tối hậu cúng dường như ông Thuần đà.

Lại nguyện nhờ công đức ấy mà chư thiên, chư tiên, bốn vị thiên vương hộ vệ thế gian, liệt vị thiện thần và long thần thuộc tám bộ loại, thông minh chính trực, ở trên trời, dưới đất hay trong không, hộ vệ những kẻ làm lành, trừng trị những kẻ làm ác và hộ vệ những người thọ trì kinh chú, cùng những kẻ liên hệ với họ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, đem lòng đại từ mà che chở tất cả như ngài A dật đa, tinh tiến mà hộ trì chánh pháp như ngài Bất hưu tức, từ xa mà chứng giám cho sự trì tụng như ngài Phổ hiền, vị pháp thiêu thân như ngài Dược vương.

Lại nguyện nhờ công đức ấy mà mười phương hết thảy những kẻ thân hay thù, hay không phải thân thù, hết thảy chúng sinh trong tứ sinh lục đạo, cùng những kẻ liên hệ của họ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, tâm không ái nhiễm như thiếu nữ Ly ý, trình bày chánh pháp một cách tuyệt diệu như phu nhân Thắng man, thực hành tinh tiến như đức Thích ca, có đủ đại nguyện như đức Di đà, uy thần như các Thiên vương, không thể nghĩ và bàn như ngài Duy ma, vô lượng công đức đều thành tựu, vô biên quốc độ đều trang nghiêm.

Ngữa mong mười phương thế giới, vô biên chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, hết thảy Thánh hiền, điều đem tâm đại từ bi mà nhiếp thọ, che chở, giúp đỡ, làm cho chúng con chí nguyện viên mãn, tín tâm kiên cường, đức nghiệp mỗi ngày mỗi tiến rất xa. Lòng từ vỗ về muôn loài như vỗ về con một, làm cho họ thực hiện bốn thứ vô lượng tâm và sáu thứ ba la mật, dùng mười thọ mà thực tập thiền định, đem ba nguyện mà bao trùm tất cả, tưởng niệm là thấy Phật như phu nhân Thắng man, hết thảy hạnh nguyện cứu cánh thành tựu, đồng đẳng Như lai mà đồng thành Chánh giác.


Chân thành cảm ơn quý cư sĩ Nguyễn Văn Củng, Đoàn Viết Hiệp và Nguyễn Anh Tuấn đã phát tâm chuyển tác phẩm này từ dạng Help File, VPS font sang dạng Word, VNI font. Thích Nhật Từ 3-5-2000


Phần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ghi chú

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang