Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

 

 

I. KINH TỤNG

1.      Thích Nhật Từ biên soạn, Kinh Tụng Hằng Ngày. Sài gòn: NXB Tôn Giáo. 2005, xxxii + 992.

2.      Thích Nữ Hải Triều Âm., Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sài gòn: NXB Tôn Giáo. 2007, tr. ix + 500.

3.      Thích Nhật Từ biên tập, Kinh Vu Lan Báo Hiếu, Thích Tuệ Đăng dịch. Sài gòn: NXB Tôn Giáo. 2006, tr. xvii + 61.

4.      Thích Nhật Từ biên tập, Nghi Thức Thập Chú. Sài gòn: NXB Tôn Giáo. 2007, tr. 30.

5.      Thích Nhật Từ biên soạn, Nghi Thức Phật Đản. Sài gòn: NXB Tôn Giáo. 2006, tr. 47.

6.      Thích Nhật Từ, Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh. Sài gòn: NXB Tôn Giáo. 2005, tr. ix + 51.

7.      Thích Nhật Từ soạn dịch, Kinh Phổ Môn. Sài gòn: NXB Tôn Giáo, 2005. tr. 31.

8.      Thích Nhật Từ soạn dịch, Kinh Dược Sư. Sài gòn: NXB Tôn Giáo. 2005, tr. vii + 36.

9.      Thích Nhật Từ soạn dịch, Kinh A Di Đà. Sài gòn: NXB Tôn Giáo, 2005. tr. vii + 34.

10.  Thích Nhật Từ soạn dịch, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà-ra-ni. Sài gòn: NXB Tôn Giáo, 2007, tr. x + 22.

 

II. SÁCH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

1.      Đạt Lai Lạt Ma, Nhận Thức Cái Chết Để Sống Tốt Hơn, Hoang Phong dịch. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2006, tr. vii + 150.

2.      Dipa Ma, Cuộc Đời Và Di Huấn, Thiện Nhật dịch. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2006, tr. xviii + 162.

3.      Đại Huệ, Lá Thư Thiền, Định Huệ dịch. Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài Gòn. 2006, tr. ix + 207.

4.      Rune E.A.Jonhason, Niết Bàn Qua Tâm Lý Học, Minh Thiện dịch. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2006, tr. vii + 183.

5.      Thích Nhật Từ, Chuyển Hóa Cảm Xúc. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2006, tr. vi + 122.

6.      Đạt Lai Lạt Ma, Ý Nghĩa Sự Sống, Hoang Phong dịch. Sài gòn: NXB Văn Hóa Sài Gòn. 2006, tr. xiv + 178.

7.      Thích Nữ Giới Hương, Ban Mai Xứ Ấn (3tập). Sài gòn: NXB Văn Hoá Sài Gòn. 2006, tr.650.

8.      Thích Nhật Từ, Cẩm Nang Viết Khảo Luận Luận Văn & Luận Án. Sài gòn: NXB TP. Hồ Chí Minh. 2003, tr. xv + 200.

9.      Tuệ Đăng, Một Thoáng Hương Bay. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2006, tr. 82.

10. Thích Nhật Từ, Phương Trời Thong Dong. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2007, tr. 110.

11. Trần Trúc Lâm dịch, Cốt Lõi Thiền Qua Truyện Tích. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2007, tr. vii + 127.

12. Đạt Lai Lạt Ma, Tâm Kinh Những Bài Học Về Trí Tuệ, Hoang Phong dịch. Sài gòn: NXB TP. Hồ Chí Minh. 2007, tr. xx +179.

13. Kalupahana, Nhân Quả Triết Lý Trung Tâm Phật Giáo, Đồng Loại - Trần Nguyên Trung dịch. Sài gòn: NXB Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh. 2007, tr. xix + 265.

14. Viên Minh, Tìm Hiểu Kinh Kim Cương. Sài gòn: NXB Tôn Giáo, 2007, tr. 175.

15. Lý Bỉnh Nam, Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị. Sài gòn: NXB TP. Hồ Chí Minh. 2007, tr. 35.

16. Thích Nhật Từ, Không Có Kẻ Thù. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2007, tr. 160.

 1. Thích Nhật Từ, Chuyển Hóa Sân Hận. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2007, tr. 90.
 2. Thích Nhật Từ, Hiểu Thương và Tuỳ Hỷ. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2007, tr. 256.
 3. Hoà Thượng Narada, Đức Phật và Phật Pháp, Phạm Kim Khánh dịch. Sài gòn: NXB Phương Đông. 2007, tr. xxii + 607.
 4. Ni sư Ayya Khema, Vô Ngã Vô Ưu, Lý Thu Linh dịch. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. Xii + 227.
 5. Martine Batchelor, Bước Sen, Mỹ Thanh – Lý Thu Linh dịch. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. Xvi + 207.
 6. Chơn Hiếu, Tức Tâm Tức Phật. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. 56.
 7. Chơn Hiếu, Phật Pháp Nhiệm Mầu. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. 61.
 8. Thích Trí Siêu, Ý Tình Thân. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. vii + 207.
 9. Thích Trí Siêu, Bố Thí Ba La Mật. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. x + 52.
 10. Thích Trí Siêu, Đạo Gì? Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. ix + 104.
 11. Thích Trí Siêu, Đại Thủ Ấn. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. xviii + 102.
 12. Thích Thông Huệ, Thiền Là Gì? Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. 198.
 13. Thích Thông Huệ, Thiền Trong Đời Sống. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. 270.
 14. Thera Piyaddassi, Theo Dấu Chân Bụt, Diệu Nghiêm dịch. Sài gòn: NXB Tổng Hợp TP. HCM, 2007, tr. viii + 298.
 15. Đạt Lai Lạt Ma, Khắc Phục Cái Chết, Hoang Phong dịch. Sài gòn: NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007, tr. xv + 169.
 16. Chơn Hiếu, Tu Là Cội Phúc. Sài gòn: NXB Phương Đông, 2007, tr. 38.
 17. Tham Weng Yew, Xá Lợi Của Đức Phật, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ. Sài gòn: NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007, tr. 56.
                                                     

http://www.buddhismtoday.com/viet/diemsach/tusachDaoPhatNgayNay.htm

 


Cập nhật: 14-08-2007

Trở về thư mục "Điểm sách"

Đầu trang