Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED
PHƯƠNG DANH BẠN BÈ THÂN HỮU ỦNG HỘ MỔ MẮT và TRẠI TÀN TẬT THÁNG 5 NĂM 2008

CANADA (CAD)

Tên

Mỗ Mắt

   
   
   
   
   
   
   
   

 

USA (USD)

   
   
   
   
   

AUSTRALIA (AUD)

Thượng Tọa Trường Sanh $  100 $  200
Diệu Liên $    40  
Nguyễn Thị Quế $  200  
Huỳnh Văn Long $  200  
Huỳnh Quang Nhựt $  100  
Dũng, Kiều, Nghi và Phong $  500  
Hương Linh Chương Ngọc $  300 $  200
Thanh $    50 $    50
Huệ Minh $    50 $    50
Giác Hóa $    50 $    50
Giác Thùy $    50 $    50
Nguyệt   $    50
Thiện Hòa và Chân Phúc Hiền $    50 $  150
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Phương danh bạn bè thân hữu ủng hộ mổ mắt, các trại tàn tật và xây nhà tình thương (đầu năm 2007)

Phương danh bạn bè thân hữu ủng hộ mổ mắt, các trại tàn tật và xây nhà tình thương (nửa năm cuối 2007)

 

 http://www.buddhismtoday.com/tuthien/ungho_momat_2008.htm

 


Vào mạng: 13-04-2008

Trở về mục Từ Thiện

Đầu trang