Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 

      GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM                                                    Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  ------------o0o-------------                                                                                 ----------o0o----------

                    Số: ... .../TB/HVPG

Tp. HCM, ngày…14….tháng…08…..năm 2009

 

THÔNG BÁO

- Yêu cầu tất cả Tăng Ni sinh ( Khóa VII & Khóa VIII ) có mặt tại Học viện số 750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận vào lúc 08 giờ sáng thứ hai, ngày 07/09/2009 để chuẩn bị cho năm học mới.

- Tất cả Tăng Ni sinh (Khóa VI, VII, VIII) của Học Viện Phật giáo Việt Nam tập trung tại CHÙA PHỔ QUANG số 64/3 Phạm Hồng Thái, Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh, vào lúc 07 giờ 30 thứ ba, ngày 08/09/2009 để tham dự lễ cấp phát văn bằng và tổng khai giảng.

Đề nghị Tăng Ni sinh có mặt đông đủ.

Nay thông báo,

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

 

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/thongbaokhoa8.htm

 


Vào mạng: 01-09-2009

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang