Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

               
...... ... ..  . ..  .  .

 

DANH SÁCH QUÝ PHẬT TỬ PHÁT TÂM ẤN TỐNG KINH SÁCH 2009

AUSTRALIA (AUD)

Tên

Số tiền ủng hộ

Hải Hạnh - Giác Định $  500 AUD
Trần Thị Em Bé $  120 AUD
Trần Thị Bé Em $  120 AUD
Minh Nhơn $  220 AUD
Phạm Thị Kim Loan $  200 AUD
Minh Hiếu - Ngọc Giàu - Tấn Sang $  120 AUD
Ánh Dung - Hiền $  120 AUD
Đồng Hồng $  120 AUD
Minh An - Diệu Minh - Thiện Trúc $  120 AUD
Chúc Phùng $  120 AUD
Tuệ Minh và Nhân Đức $  240 AUD
Nghi, Phong, Kiều, Dũng $  120 AUD
Nguyễn Thị On, PD: Chương Ngọc, Pháp Hiệu: Viên Mãn $  100 AUD
Diệu Huệ Phan Thị Ngọc Hương $  100 AUD
Đỗ Diệu Trí $  100 AUD
Thiện Thanh $  200 AUD
Huỳnh Văn Long $  100 AUD
Huỳnh Văn Bền $  100 AUD
Lâm Minh Hùng $    50 AUD
Lâm Tố Phượng $    50 AUD
Chân Phúc Hiền và Phan Văn Thanh $  120 AUD
Nguyễn Văn Lâm - Kim Ánh - Tấn Thái - Kim Anh - Diệu Huệ $  120 AUD
Tấn Hiệp $  500 AUD
Chân Phúc Hằng $  120 AUD
Tâm Hương $  120 AUD
Ngọc Liên $  120 AUD
Cho Hyang My $  120 AUD
Lệ Hạnh $  120 AUD
GĐ Như Hiệp $  250 AUD
Tâm Nghiêm $    50 AUD
Đức Minh $  120 AUD
Lý Thị Hai $  240 AUD
Đinh Phi Khanh $    20 AUD
Quảng Như $  500 AUD
Trừng Lan ($500 USD) $  760 AUD

USA (USD)

Tên

Số tiền ủng hộ

GĐ Nancy Nguyễn $  300 USD
Tuyền Tất $  200 USD
   
   

Việt Nam (VND)

Tên

Số tiền ủng hộ

Nguyễn Hiền (gởi qua mạng) $  1,000,000 VND
   
   
   

 

http://www.buddhismtoday.com/antong/ungho_antongkinh2009.htm

 


Vào mạng: 27-12-2009

Trở về mục Ấn Tống

Đầu trang