Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tam Ðề  và Lưu Phần, trước sau, điều nào đúng ?
Ha Uy Di hỏi, Thích Nguyên Hiền trả lời

 

Kính thưa quý Thầy Cô,

Trong   nghi thức cúng Quá Ðường, có nơi con được học sau khi cúng dường sau, thì ấn Tâm Ðề rồi mới làm pháp Lưu Phần. Ở nơi khác thì con được học là làm pháp  Lưu Phần trước, rồi sau mới ấn Tam Ðề. Vậy, thực hành có khác nhau thì ắt là ý nghĩa cũng có khác biệt.

Kính mong quý Thầy, quý Cô vui lòng giải đáp cho con nghi vấn này.

Ha Uy Di.

******* 

Xin chào Ha Uy Di,

 Tam Ðề là pháp quán được đặt ra dựa trên căn bản Tam Tụ Tịnh Giới của Ðại Thừa, tức là: “Nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh”, nghĩa là nguyện dứt tất cả ác, nguyện tu tất cả thiện và nguyện độ tất cả chúng sanh. Phương pháp này giúp hành giả luôn đề khởi hạnh nguyện của mình trong khi ăn.

Còn Lưu Phần là cách thức sớt cơm dành bớt cho người sau, cũng như Xuất Sanh là cách thức cúng cơm cho chim Ðại Bàng cánh vàng (Ðại bàng kim sí điểu). Về ý nghĩa, các nghi thức không liên quan gì với nhau. Tùy theo nghi thức của một tông phái hoặc của một chùa. Hai nghi thức Tam Ðề và Pháp Lưu Phần có thể làm trước hoặc sau cũng không phương hại gì. Theo nghi thức cúng dường xưa nay ở Trung Quốc và Việt Nam mà chư Tổ đã soạn thì chúng ta nên quán Tam Ðề trước, rồi làm Lưu Phần sau. Như vậy thì hợp lý hơn, không nên làm trái lại. Còn nếu vì một thói quen nào đó mà trước hoặc sau thì cũng chẳng sao.

Kính.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/tamde-luuphan.htm

 


Vào mạng: 11-5-2002

Danh sách các câu hỏi Phật học

Đầu trang