Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VẪN ĐẦY
(Trích Khoảnh Khắc Rong Rêu)
Đá sỏi ngàn năm biết nói
Lá cành trải mật như nhau
Huyễn hư muôn đời vẫn đấy
Đưa tay đón gió ngọt ngào
Ánh trăng bên đời thấp thoáng
Hoa Mai vẫn thức mộng trường
Sắc son điểm bao ngày Tết
Đình tiền còn chút dư hương
Cát bụi mù khơi cõi ấy
Hư không chấp cánh chân không
Nghìn năm vẫn là như vậy
Vẫn đầy chân thể thiền tông!

 


Vào mạng: 23-1-2002

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang