Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ÐÌNH TIỀN TRONG CÕI THIÊN THẦN
(Trích Khoảnh Khắc Rong Rêu)
Tên gì đẹp nhất trần gian
Ấy là danh hiệu của ngàn pháp thân
Không môn bắt nhịp bao lần
Cho sương khói phủ kín vầng trăng thiêng
Ảo mờ am cỏ tịch viên
Xoá đi huyễn ảnh tuỳ duyên giả hình
Tâm không gọi tiếng chân kinh
Đưa tay nhẹ đẩy vô minh tan dần
Ðôi hàng mi lệ ngâm ngân
Ðình tiền trong cõi thiên thần bay ra!

 


Vào mạng: 23-1-2002

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang