Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Cha
 
Tính khí con dầu sôi lửa bỏng
Dịu trầm, lắng xuống    
Nhờ cha
Biết trong con ẩn những mầm hoa
Kiên trì
Tay cha vun xới
Câu hát con
Cha nghe xởi lởi
Giọng cười con
Đôi mắt cha nghiêm
Sợ sóng phù hoa hút bóng con chìm
Cha chỉ dấu phía quê nhà :
Gốc sim, cành ổi
Cha biết con
Bước đời hăm hở tới
Cha dặn con
Phải biết nghiêng vai
Phải biết lúc dừng
Cha cấm một điều
Cấm tuyệt
Cấm quay lưng.

 


1-11-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang