Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Trung Quốc nhất định sẽ thay đổi

Hạt Cát dịch


 

Nguồn www.phapluan.net

By Phurbu Thinley, Phayul, January 11, 2009

Sarnath, India --Những sự thay đổi  nhất định sẽ xảy ra tại Trung quốc  và vấn đề của Tây Tạng sẽ được giải quyết và chiếm ưu thế về lâu về dài, nhà lãnh đạo Tây Tạng lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu hôm Chủ Nhật.

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu trước một hội chúng đặc biệt khoảng 4000 thính giả  không phải là Phật tử theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng từ vùng Hy Mã Lạp Sơn của Ấn Độ, Nepl,  và Bhutang tại Sanarth, Ấn Độ hôm 11 tháng 01, 2009. Nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng đang hướng dẫn một khóa tu học trong thời hạn một tuần lễ tại một trong những thánh tích Phật Giáo thiêng liêng nhất thế giới.

 

"Hệ thống cộng sản độc đảng cầm quyền bắt đầu xâm nhập thế giới trong thế kỷ 20. Trên nhiều phần đất của thế giới, hệ thống cầm quyền cộng sản tự động bị tiêu diệt hoặc bị sụp đổ trong thế kỷ 20 vì nhiều nguyên nhân", Đức Đạt Lai Lạt Ma nói.

 

"Tại Trung quốc, sự thay đổi cũng sẽ chắc chắn xảy ra. Rất rõ ràng rằng nó sẽ không thể tiếp tục không đổi thay, thế nên, cuối cùng vấn đề Tây Tạng cũng sẽ được giải quyết khi mà nó không thể bị xóa sổ.", Ngài thêm.

Nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng đã phát biểu tại đây trong buổi sáng này trước một hội chúng có khỏang 4000 người  không phải là Phật tử theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, mà là những ai kính trọng Ngài như là một nhà lãnh đạo tâm linh tối cao của họ và đã đến Sanrath tham dự khóa tu học một tuần lễ do Ngài hướng dẫn.

Phật tử từ khu vực Hy Mã Lạp Sơn như Nepal, Bhutan và Ấn độ, kể cả các vùng Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh và Lahaul,  Spiti, đã lắng nghe với lòng tôn kính sâu xa trong suốt thời gian gần một giờ đồng hồ.

"'Trong hàng ngàn năm qua, dân chúng từ vùng vành đai Hy Mã Lạp Sơn đã sinh sống và tồn tại sát cánh bên cạnh các láng giềng cũng như với Tây Tạng và đã chia sẻ một quan hệ độc đáo qua văn hóa chung và truyền thống tâm linh của Phật Giáo Tây Tạng", Ngài nói thêm với hội chúng trong khóa tu học ngày thứ ba.

Nói rằng Tây Tạng đã đang đối đầu với nhiều thảm trạng trong thời gian gần đây, nhà lãnh đạo Phật giáo đáng kính đã thúc đẩy "người tự do" thuộc vùng  Hy Mã Lạp Sơn hãy phục hồi và nỗ lực chung để bảo tồn và duy trì những truyền thống Giáo Pháp Phật Giáo phong phú đã được chia sẻ hàng bao thế kỷ nay.

Ngài nói " Vào thời điểm khủng hoảng của Tây Tạng, chúng ta tìm thấy được những sự ủng hộ mới mẻ từ những Pháp lữ thuộc vùng đất Hy Mã Lap Sơn trong việc giữ gìn nền văn hóa độc đáo và phong phú và di sản tâm linh từ việc đối đầu với sự phá hủy hoàn tòan"

"Ngay như bây giờ, tình trạng chung chung của  Tây Tạng rất đen tối, căn cước của dân chúng và di sản văn hóa hầu như đang nằm ở bờ mé của sự diệt tuyệt dưới ách thống trị của Trung cộng.

Nhưng, giống như bài bản của sự thay đổi trên thế giới, thay đổi cũng đã xảy ra ở Trung quốc, và ngày càng nhiều những người yêu chuộng hòa bình và trung thành với đường lối bất bạo động trên thế giới đã ủng hộ chúng ta, cho thấy sự đoàn kết giữa những người yêu chuộng tự do và nhân dân Tây Tạng ngày càng gia tăng. Đồng thời, sau khi biết được sự thật về Tây Tạng, đã có nhiều người Hán bày tỏ tình đoàn kết với chúng ta, đặc biệt sau bạo loạn hồi  tháng ba năm ngoái"

Tuy nhiên chúng ta cần phải thực hiện tất cả mọi nỗ lực nhằm tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng  và can đảm, ngay cả nếu phải đối đầu với tình huống xấu nhất, kể từ 1959, chúng ta đã thực hiện nhiều kế hoạch chiến luợc và vẫn còn nhiều kế hoạch phải cải thiện, nhưng chúng ta tin tưởng rằng mục tiêu tranh đấu của chúng ta trong 50 năm qua trong hoàn cảnh lưu vong là một tài sản về sự tồn tại của nó trong lâu dài "

China will definitely change, says Dalai Lama

By Phurbu Thinley, Phayul, January 11, 2009

Sarnath, India -- Changes will definitely take place in China and that the issue of Tibet will prevail in the long run, exiled Tibetan leader His Holiness the Dalai Lama said Sunday.

<< His Holiness the Dalai Lama speaks at a special audience to some 4000 non-Tibetan Buddhist followers from the Himalayan region of India, Nepal and Bhutan in Sarnath, India; January 11, 2009. The Tibetan spiritual leader is giving week-long teachings at one of the most sacred Buddhist pilgrimage sites in the world. (Photo: Tenzin Choejor/OHHDL)

“The Communist system of one-party rule started in the world in 20th century. In many parts of the world, the communist system of governance ended or collapsed in the 20th century itself due to many factors,” the Dalai Lama said.

“In China also changes will certainly take place. It is clear that it will not remain unchaged," he added.

“So ultimately the Tibet’s issue will have to be resolved as it is not going to die out,” he said.

The exiled Tibetan leader was speaking here this morning at a special audience for some 4000 non-Tibetan Buddhist followers, who equally revere him as their supreme spiritual leader and have come to Sarnath to attend a week-long teaching by him.

Buddhists from Himalayan regions of Nepal, Bhutan and India, including Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh and, Lahaul and Spiti; were seen listening with deep reverence to an almost hour-long talk by the Tibetan leader.

“For thousands of years people from Himalayan belt have lived and existed side by side as neighbours with people of Tibet and have shared a unique relation through common cultural and spiritual traditions of Tibetan Buddhism,” the Dalai Lama told the gathering before carrying on with the third day of the week-long teachings, which began on Thursday here.

Saying Tibet has been facing great tragedy in recent times, the revered Buddhist leader urged the “free people” of the Himalayan region to make renewed and collective efforts to preserve and maintain the centuries-old shared and rich traditions of Buddha Dharma.

“People all along the Himalayan region have also played equally significant role in preserving and maintaining the centuries-old rich traditional and religious heritage of Buddha Dharma. Even at a time of crisis in Tibet, we found new support from our Dharma friends from the Himalayan regions in saving our unique and rich cultural and spiritual heritage from facing complete destruction,” the Dalai Lama said.

“Even now, Tibet’s situation in general is very grave; identity of its people and cultural heritage is almost resting on the verge of extinction under the Chinese rule,” the Dalai Lama told the audience.

“But like the changing scenario of the world, changes are also already taking place in China,” he said.

“And there is an unwavering courage and unity of Tibetan people. More and more peace-loving people and advocates of non-violence around the world are also showing growing solidarity to the just and peaceful struggle of the Tibetan people,” he said.

“Also lately after learning the truths about Tibet, there have been more and more Chinese people who have been sincerely expressing their solidarity with the Tibetan people,” Dalai Lama said, adding “Especially after March unrest, there has been a growing number of Chinese intellectuals openly expressing solidarity to the Tibetan cause through writings and postings on internet.”

“However, we need to make all our necessary efforts accordingly without losing our hope and courage,” he said, adding “Even if are to face the worst; we must remain prepared with a clear plan and foresight to carry on with our struggle for the next few generations if necessary.”

“Since coming into exile in 1959, we have achieved many of our planned strategies, and there are still many more to improve, he said.

“But we are confident that our sustained struggle over the last fifty years in exile is the legacy of its survival in the long run,” the Dalai Lama said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=46,7624,0,0,1,0,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2203_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 13-01-2009

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang