Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tích Lan: Chương Trình Xây Dựng Các Trung Tâm Phật Giáo Tại Các Nhà Trợ Cấp Của Chính Phủ Cho Nạn Nhân Tsunami Nhằm Kế Hoạch Cho Một Xã Hội Cân Bằng Và Nguyên Tắc Hơn

Dương Tiêu dịch


 

By R.Gnanadasa Ambalangoda, Lanka Daily News, Dec 17, 2008

Tin từ Colombo, Tích Lan:

Tất cả các trung tâm nhà trợ cấp của chính phủ cho các nạn nhân Tsunami tại Tích Lan sẽ được xây dựng thêm dưới sụ bảo trợ của Hội Sri Lankaramaya Singapore, đồng thời được trang bị song song với các trung tâm tôn giáo nhằm ổn định sự cân bằng và kỹ luật nguyên tắc cho xã hội, theo Đại Lão Hoà Thượng Alawwe Gunaratana Thera của tổ chức Phật Giáo Sri Lankaranaya tại Singapore.

Hoà thượng Gunaratana sẽ hướng dẫn cuộc khai mạc và xây dựng một trung tâm thờ phượng tín ngưỡng Phật Giáo mới tại khu nhà trợ cấp và bảo trợ Karunagama Tsunami, trị giá khoãng 10 triệu tiền Singapore dưới sự bảo trợ tài chính của Hội Singapore Sri Lankaramaya Dayaka Sabha.

Các Trung tâm Thờ Phượng Phật Giáo theo mô hình này còn sẽ được mở rộng tại Budu Medura, Dharmasala và Dana Sala.

Một số lượng nạn nhân Tích Lan thiệt mạng trong thiên tai Tsunami sẽ được dời chỗ chuyển đi cho hàng vạn người khác.

Các Phật tử Singapore khi nghe tai hoạ này đã tình nguyện giúp đõ các nạn nhân Tsunami, xây dựng lại cuộc sống mới.

Kế hoạch nhà trợ cấp tại Galagoda bao gốm 100 ngôi nhà và nhiều trung tâm Phật giáo mới, sẽ là kết quả của lòng yêu thương giữa người và người.

Cũng theo lời Hoà Thượng Gunaratana, thì nếu nhân loại không có tín ngưỡng tôn giáo tinh thần thì họ sẽ mất hướng lạc lối trên đường đời.

Ngoài ra , Phật tử Singapore cũng hết sức tìm cách giúp đỡ trẻ em tại Galaboda trong tương lai, cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo đặc biệt là Phật Giáo có trách nhiệm dẫn dắt các tín đồ đi đúng hướng con dường chánh niệm tỉnh thức.

Chủ tịch hội Sri Lankaramaya Dayaka Singapore, ông Sunil Jayantha, phó chủ tịch Bennet Manukuna Sangamaya, Tổng thư ký Thema quick cũng có mặt tại buổi lễ khai mạc các trung tâm tín ngưỡng phật giáo cho các nhà trợ cấp tình thương nạn nhân bão Tsunami.

Nguồn: http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=43,7529,0,0,1,0

Religious centres in tsunami housing schemes aim righteous society

by R. Gnanadasa Ambalangoda, Lanka Daily News, Dec 17, 2008

Colombo, Sri Lanka -- All housing schemes for tsunami affected in Sri Lanka built under the auspices of the Sri Lankaramaya in Singapore have been equipped with a religious centre with the objective of fostering a disciplined and righteous society said Ven. Alawwe Gunaratana Thera of the Sri Lankaramaya in Singapore.

Ven. Gunaratana was addressing a meeting to mark the opening of a new Buddhist place of worship at the new Karunagama Tsunami housing scheme in Galagoda built at a cost of Rs. 10 million under the sponsorship of the Singapore Sri Lankaramaya Dayaka Sabha.

The Centre is replete with a Budu Medura, Dharmasala and a Dana Sala.

Ven. Gunaratana thera said a large number of Sri Lankans died in the tsunami which displaced Thomands of others.

Singaporean Buddhist devotees who heard of the catastrophe volunteered to help the affected people to rebuild their lives.

The housing scheme at Galagoda with 100 housing units and the new religious centre were the result of their philanthropy. Ven. Gunaratana said man without religion would have animal traits. It was the responsibility of the clergy ‘including religious leaders to lead man on the correct path. Singapore Buddhists were looking forward to assist the children in the Galaboda scheme in the future. Ven. Rajakeeya Panditha Galagama Dhammaransi thera also spoke.

Sri Lankaramaya Dayaka Sabha President Sunil Jayantha, Vice President Bennet Manukularatne and Singapore Maha Karuna Sangamaya Secretary Thema Quick were also present.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=43,7529,0,0,1,0

 

  

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2170_DuongTieu.htm 

 

 


Vào mạng: 18-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang