Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Bắt đầu tái khai quật di chỉ Phật giáo tại Kaushambi

Hạt Cát dịch


 

by Rajiv Mani, TNN, Dec 15, 2008

ALLAHABAD, India -- Các chuyên gia trong những ngành thăm dò xuyên sâu lòng đất, ngành định vị và phân tích địa chất v.v... cùng với các thành viên của Học viện Kỹ thuật Ấn Độ và Đại học Allahabad đã bắt đầu dự án hoài bão tái khảo sát và tái khai quật khu khảo cổ tại Kausambi.

Nhóm khảo sát, được hướng dẫn bởi GK Rai, lãnh đạo ngành lịch sử cổ đại, Au, những thành viên và những chuyên gia khác từ bộ phận kỹ sư dân sư, IIT Kanpur, đã bắt tay hợp tác bắt đầu công trình khai quật và trình bày cho thế giới khu vực cổ đại không được biết đến từng một thời là vùng đất của tu viện Phật Giáo, đặc biệt là  Ghositarana.

Danh xưng Tu Viện Ghositarama thường được đề cập đến trong thời kỳ sơ khai văn học Phật Giáo, tu viện được xây dựng  bởi một trong những nhà lãnh đạo giới phú hộ của xứ Kaushambi, Ghosita, vốn là viên quan trông coi về tài chánh của đức vua Udanaya (thế kỷ thứ sáu trươc Tây Lịch). Ghosita đã thỉnh Đức Phật viếng thăm  Kaushampi và đã xây ngôi tu viện Ghositarama..

Trong những lần ghé đến Kaushmpi, Đức Phật đã trú ngụ tại tu viện và nhiều sự kiện được ghi chép trong Tam Tạng Thánh Điển có liên hệ đến những chuyến viếng thăm này. Tu viện đã bị phá hủy hồi thứ kỷ thứ năm trước Tây Lịch dưới triều đại của vua Toramana.

Excavation begins at Kaushambi

by Rajiv Mani, TNN, Dec 15, 2008

ALLAHABAD, India -- The experts in ground penetration radar (GPR), ground positioning system (GPS) and geographic information system (GIS) and the faculty members from Indian Institute of Technology (IIT-K ) and Allahabad University started the ambitious project of resurveying and re-excavating the archeological site at Kaushambi.

The team, led by GK Rai, head of the department of ancient history, AU, other faculty members from the department and experts from the department of civil engineering, IIT-Kanpur , have joined hands to start the excavation work and present to the world the unsung glory of this ancient district dominated by Buddhist monasteries, especially the Ghositarama .

It is worth mentioning that the name of Ghositarama Monastery, frequently mentioned in early Buddhist literature, was build by one of the leading bankers of Kaushambi, Ghosita, who was the treasurer of king Udayana (sixth century BC). He invited Buddha to visit Kaushambi and build a monastery named Ghositarama.

During his frequent visits to Kaushambi, Buddha stayed at the monastery and numerous incidents are mentioned in the Tripitaka in connection with his visits. But the monastery was destroyed in the 5th century BC by Huna king Toramana.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=42,7521,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2169_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 17-12-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang