Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan: Viện Tăng Thống phản đối tổ chức tranh luận chính trị tại chùa

Hạt Cát dịch


 

Bangkok Post
Wednesday, November 12, 2008

By King-oua Laohong and Aekarach Sattaburuth

Bangkok - Chư tăng trưởng lão phản đối chương trình tranh luận chính trị "Truth Today" được thực hiện tại chùa Wat Suan Kaew tại Nonthaburi.

Chương trình tranh luận sẽ có tiết mục diễn thuyết của ông cựu Thủ Tướng Thaskin Shinawatra.

Phát ngôn viên chính phủ Natthawut Saikua, một  trong những nhân vật đồng chủ tọa, nói rằng sư trụ trì, Phra Phayom Galayano, đã cho phép chương trình được thực hiện tại chùa, dự định  vào ngày 23 tháng 11.

Nhưng một thành viên của Hội Đồng Viện Tăng Thống, Đại Trưởng Lão Phra Phrom Vajirayarn, đã không đồng ý việc ngôi chùa được sử dụng cho mục đích chính trị.

Ngài nói nếu cộng đồng tu sĩ ngả theo hướng bên này hay bên kia, xã hội sẽ bị ném vào tình trạng rối loạn".

" Đằng sau chương trình Truthh Today -Chân Lý Hôm Nay là sự đeo đuổi quyền lực và lợi lộc với tham vọng chính trị", Ngài nói như trên.

"Chương trình "Chân Lý Hôm Nay " nên được đưa ra khỏi  các chùa chiền và giới tu sĩ nên rời bỏ những gì đuợc nhìn nhận là những giới hạn thích đáng"

Một khi chư tăng được công chúng kính trọng thì sẽ có những nỗ lực liên tục lợi dụng chư tăng cho mục đích chính trị", Ngài thêm như trên.

Sư Thep Visutthikavee, thư ký của một ủy ban làm việc đại diện  Đức Tăng Thống, cũng đã quan ngại rằng tụ tập tại một ngôi chùa sẽ bị xem là một cuộc tập họp chính trị, giống như cuộc tập họp tại Hội trường Rajamangal hôm 1 tháng 11. Điều này sẽ khiến truyền thông quốc tế nghĩ rằng chư tăng đang thiên vị.

Nhân vật đồng chủ tọa Jatuporn Promphan, một thành viên của đảng Mãnh Lực Nhân Dân, nói chương trình sẽ gặp Sư Phayom ngày hôm nay. Họ đã nhận được nhiều hăm dọa gài bom mục đích ngăn cản dân chúng tham dự chương trình nêncần thảo luận về các giải pháp an ninh.

Ông  Thaskin đã diễn thuyết trước hội chúng khoảng 80,000 người ủng hộ ông  trong cuộc tập họp tại hội trường Rajamangala hôm 1 tháng 11.

 

Senior monks oppose temple hosting of political talk show

Bangkok Post
Wednesday, November 12, 2008

By King-oua Laohong and Aekarach Sattaburuth

Senior monks are opposed to the planned staging of the controversial political talk show Kwam Jing Wan Nee (Truth Today) at Wat Suan Kaew in Nonthaburi.

The show would feature a phone-in address by fugitive former prime minister Thaksin Shinawatra.

Government spokesman Natthawut Saikua, one of the co-hosts, said the temple abbot, Phra Phayom Galayano, had given permission for the talk show, which was planned for Nov 23.

But a member of the Supreme Sangha Council, Phra Phrom Vajirayarn, disagreed with the temple being used for political purposes.

He said if the monastic community leaned towards one side or the other, society would be thrown into turmoil.

"Behind the Truth Today programme is the pursuit of power and interests tainted with political greed," he said.

"The Truth Today programme should be kept away from temples and monks should realise what is considered appropriate limits."

Since monks were respected by the public, there were frequent efforts to exploit them politically, he added.

Phra Thep Visutthikavee, secretary to a monastic panel working on behalf of the Supreme Patriarch, was also concerned that a gathering at the temple would be seen as a political rally, similar to the gathering at Rajamangala stadium on Nov 1. This could lead to the foreign media thinking the monks were taking sides, he said.

Co-host Jatuporn Promphan, a People Power party list MP, said the show's organisers would meet Phra Phayom today. They had received bomb threats aimed at deterring people from attending the show, he said, and needed to discuss security measures.

Mr Jatuporn said the organisers were also considering Supachalasai national stadium as the venue for another talk show on Dec 10, before taking the show to the provinces.

Mr Jatuporn confirmed that Thaksin would phone-in to every show.

On Monday, Thaksin said he would continue to address his supporters by phone at future rallies and would make longer speeches and start naming his political enemies.

His first address was during the Nov 1 rally at Rajamangala stadium, attended by an estimated 80,000 supporters.

http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=100601

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2116_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 13-11-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang