Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mã Lai:Công trình nghệ thuật điêu khắc gỗ tượng Bồ Tát Quán Âm

Hạt Cát dịch


 

By TAN KARR WEI, The Star, October 7, 2008

Penang, Malaysia --Trong vòng 2 năm, Yu Shih Chin, 45, và một toán thợ thủ công đã khắc chạm hàng loạt nhiều pho tượng Bồ tát Quán Âm, biểu tượng của Đại Từ Đại Bi.

Từ một khối gỗ đến tác phẩm hoàn tất phải trải qua 9 bước và những nhóm  thợ tay nghề khác nhau làm việc trên từng công đọan, ông Yu đến từ Trung quốc, nói như trên.

Kết quả là 33 pho tượng chạm trổ và sơn phết tỉ mỉ, khéo léo của những hình trạng khác nhau của Bồ tát Quán Âm căn cứ theo Phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa được thành hình.

Tôi nghiên cứu các hình ảnh của Bồ Tát quán âm trong Kinh điển và thiết kế các phác họa các pho tượng từ đó. Trong suốt tiến trình chạm khắc, chúng tôi cần có một người mẫu ngồi trong các tư thế tương tự như các bản phác họa mà tôi đã có"ông Yu nói.

Quan Âm là bồ tát của từ bi, được tôn sùng bởi hầu hết Phật tử Đông  Á, thường  mang hình dáng phụ nữ.

Trong một số ngôi chùa và tu viện, hình ảnh Quán Âm Bồ Tát đôi khi được miêu tả trong hình dang một thanh niên trẻ đắp y  theo kiểu Phật  Giáo dưới triều đại Bắc Tống.

Chùa Ci  Yun  Jing Yuann sẽ tổ chức  một cuộc triển lãm trình bày các pho tượng này trươc công chúng để gây quỹ. Đại đức  Shi Chang Chao từ ngôi chùa nói họ cũng muốn cho quần chúng hiểu biết thêm về Phật giáo. "Đôi khi, người ta tụng kinh và cầu nguyện nhưng không hiểu rõ ý nghiã của Phật giáo"

"Nhiều người không thực sự hiểu rõ về Bồ tát Quán Âm cũng như nhiều hình thức và biểu hiện của bồ tát, chủ tịch Hội Phật Giáo Shah Alam, ông Datuk Vincent Lim nói như trên.

Toàn bộ công trình sẽ được trưng bày thường xuyên tại trụ sở của Hội Phật Giáo Shah  Alam, mở cửa vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật và các ngày rằm, mồng một mỗi tháng.

Serene beauty carved in wood

By TAN KARR WEI, The Star, October 7, 2008

Penang, Malaysia -- FOR two years, Yu Shih Chin, 45, and a team of workers carved wooden statues of Guan Yin, the Goddess of Mercy.

“From the block of wood to the finished product, there are nine steps and different people working on each process,” said Yu, who hails from China.

The result was 33 intricately carved and painted statues of the different manifestations of the Guan Yin according to the Universal Gate Chapter of the Lotus Sutra.

“I would study the images of the Guan Yin in the Sutra, and design the statues from there. During the carving process, we need a model to sit in a pose similar to the design that we have,” he said.

Guan Yin is the bodhisattva (enlightened being) of compassion and is venerated by East Asian Buddhists, usually as a female.

In some Buddhist temples and monasteries, Guan Yin images are occasionally depicted as a young man dressed in Northern Song Buddhist robes.

The Ci Yun Jing Yuan temple organised an exhibition recently showcasing the carved statues to raise funds for a hall.

Reverend Shi Chang Chao from the temple said they also wanted to let people know more about the meaning of Buddhism.

“Sometimes, people chant and pray but they don’t understand it,” Shi said.

“Many people do not really understand the Guan Yin as there are many forms and manifestation of the Guan Yin,” Shah Alam Buddhist Society president Datuk Vincent Lim said.

The carvings are permanently displayed at the Shah Alam Buddhist Society (SABS) at No 9, Jalan Sg Congkak 32/41, Bukit Rimau, Shah Alam.

The exhibition at the SABS is open to the public from noon on Saturday, Sunday, and on the first and 15th of the lunar calendar every month. For details, call 03-5121 5182.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,7228,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2060_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 09-10-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang