Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tân Tây Lan: Thêm một trung tâm Phật Giáo Tây Tạng

Hạt Cát dịch


 

The Gisborne Herald, September 15, 2008

Gisborne, New Zealand --Lễ lạc thành chính thức mở cửa Học viện Phật  Giáo Tây Tạng Palpung Kagyu Samten Choeling sẽ được tổ chức vào cuối tuần, mục tiêu cao cả của những gì mà thành viên cộng đồng Phật Giáo Gisborn nỗ lực làm việc hướng tới trong nhiều năm.

Mở ra rộng rãi hơn đến cho cộng đồng, buổi lễ khi  mạc sẽ có mặt của Thị Trưởng Meng Foon  và nhiều hành giả Phật giáo, những người đã đóng góp rất nhiều  thời gian và nỗ lực trong việc thành  lập trung tâm này.

Một loạt các nghi lễ được cử hành dưới sự chủ tọa của sư trụ trì Venerable Choje Lama Shedrup, và vị lạt ma thường trú, Venerable Lama Lobsang.

Lạt Ma Shedrup nói quần chúng từ tất cả mọi tôn giáo và tín ngưỡng khác đều được hoan nghênh tại trung tâm, như "Tất cả chúng ta nên sống chung vui vẻ và hài hòa".

Sau các thủ tục nghi lễ, Meikle McNab đã cúng đường đến những người đã thực hành giáo pháp trong vùng  với sự  thành kính, và đối với những người là những  thành phần quan trọng trong sự thành lập trung tâm, đặc biệt là những ân nhân lớn lao của họ.

Học viện Phật Giáo Tây Tạng Palpung Kagyu Samten Choeling hiện nay đã mở rộng cho quần chúng cộng đồng, với chương trình hành thiền thường lệ và các khóa tu học.

Tibetan Buddhist centre opens in Gisborne, NZ

The Gisborne Herald, September 15, 2008

Gisborne, New Zealand -- The official opening of the Palpung Kagyu Samten Choeling Tibetan Buddhist Institute was held at the weekend, the culmination of what members of the Gisborne Buddhist community have been working towards for years Open to the wider community, the ceremony was attended by Mayor Meng Foon and many of the dedicated practitioners of Buddhism who have contributed so much of their time and effort into opening the centre.

A series of puja (ceremonies) were led by the centre abbot, the Venerable Choje Lama Shedrup and resident lama, the Venerable Lama Lobsang.

Lama Shedrup said people from all religions and belief systems were welcome at the centre, as "we should all live together happy and harmoniously".

Tibetan Buddhism was based on unconditional love and compassion for every single life form on the planet, and recognition of the true power within.

"The power of enlightenment does not come from anyone else, but it comes on your own," he said.

After the ceremony proceedings, Meikle McNab paid tribute to the people who practiced the religion with "great sincerity and diligence" and those who had played such an important part in founding the new centre, particularly their major benefactors.

The Palpung Kagyu Samten Choeling Tibetan Buddhist Institute is now open to the community, with a programme of regular meditation and learning sessions.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=50,7130,0,0,1,0

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_2027_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 21-09-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang