Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nam Hàn:cảnh sát làm áp lực ngăn cản Phật tử biểu tình phản đối kỳ thị tôn giáo

Hạt Cát dịch


 

The Hankyoreh, Aug 25, 2008

Seoul, South Korea -  - Với sự chỉ trích gắt  gao của Phật Giáo và  kế hoạch biểu tình phản đối sự kỳ thị tôn giáo của chính phủ Lee Myung-bak sẽ  được triệu tập vào Thứ Tư tới đây, cảnh sát và chính phủ địa phương đang gây áp lực nặng nề trên các ngôi chùa và chư tăng trọng yếu để hạn chế sự tham gia của họ.

Các nhà tổ chức cảnh báo rằng nếu những thủ đoạn chống báng Phật Giáo không chấm dứt, Phật giáo sẽ huy động tất cả tiềm lực để thúc đẩy những cá nhân liên can phải chịu gánh lấy trách nhiệm.

Căn cứ vào nhũng gì các nhà tổ chức và cảnh sát nói  hôm Chủ Nhật, cảnh sát trưởng khu Buyeo, ông Oh Eun-su đã mời 5 tu sĩ, những nhà sư đã bị cảnh sát địa phương để ý, đến trạm cảnh sát hôm 20 tháng 08 và làm một bản phúc trình rằng nếu một cuộc biểu tình được triệu tập tại Seoul, nó sẽ làm cản trở lưu thông  và giới trẻ sẽ có phản ứng không hay.

Ông Oh cũng yêu cầu chư tăng thông cảm. Một thành viên nói cảnh sát trưởng đã cho chư Tăng hay rằng vị Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Eo Cheong soo là một người đã tốt nghiệp Trường Đại Học Dongguk, một Đai học Phật Giáo, và toàn bộ gia đình của ông ta là Phật tử, cho nên ông ta không phải là hạng người nuôi dưỡng ý tưởng kỳ thị tôn giáo để đàn áp Phật Giáo

Các nhà tổ chức nói rằng ở tại Incheon, cảnh sát trưởng địa phương  gần đây đã viếng thăm một ngôi chùa trong vùng để dỗ dành chư tăng hầu mong thuyết phục họ không tham gia vào cuộc biểu tình, nói rằng Tư Lệnh Eo đang làm đúng việc, và rằng tại Yanggu, tỉnh  Gangwon, cảnh sát cũng đã viếng  thăm trú xá của một số ni cô và cũng yêu cầu họ không tham gia biểu tình. Họ cũng nói không chỉ cảnh sát  mà các nhà cầm quyền địa phương gần đây cũng đã điểm danh các ngôi chùa địa phương để điều tra về các phương tiện vận chuyển và chư tăng đã được huy động cho cuộc biểu tình.

Các nhà tổ chức nói rằng ở tại Incheon, cảnh sát trưởng địa phương  gần đây đã viếng thăm một ngôi chùa trong vùng để dỗ dành chư tăng hầu mong thuyết phục họ không tham gia vào cuộc biểu tình, nói rằng Tư Lệnh Eo đang làm đúng việc, và rằng tại Yanggu, tỉnh  Gangwon, cảnh sát cũng đã viếng  thăm trú xá của một số ni cô và cũng yêu cầu họ không tham gia biểu tình. Họ cũng nói không chỉ cảnh sát  mà các nhà cầm quyền địa phương gần đây cũng đã điểm danh các ngôi chùa địa phương để điều tra về các phương tiện vận chuyển và chư tăng đã được huy động cho cuộc biểu tình.

Yun Nam Jin, một thành viên của một  nhóm Phật giáo, nói lãnh đạo cảnh sát khắp nơi trong nước được huy động để kêu gọi chư tăng có uy thế để công khai dỗ dành họ chống lại việc tham gia vào cuộc biểu tình. Ông nói khi cảnh sát có một hành động nào, chư tăng ở các chùa trong vùng không thể không cảm thấy bị áp lực.

Đại Đức Jinhwa, vị sư ngồi ghế chủ tịch ủy ban điều hành tổ chức biểu tình, nói cảnh sát địa phương và quốc gia cùng bọn nô tài dân sự vẫn tiếp tục nhũng thủ đoạn ngăn cản chư tăng tham gia vào cuộc biểu tình, và nếu họ không chấm dứt, phía chư tăng sẽ huy động tất cả mọi tiềm lực để thúc đẩy trách nhiệm trên từng cá nhân thích ứng.

Về vấn đề này, một viên chức cảnh sát nói cảnh sát không có quyền dỗ dành chư tăng đừng tham gia vào cuộc biểu tình. Ông nói ông hiểu rõ cuộc biểu tình nhằm đòi hỏi làm sáng tỏ những vấn đề sai trái liên quan đến việc lục soát chiếc xe của Ngài Tăng Thống hệ phái Tào Khê hồi gần đây.

Police pressuring Buddhists to stay away from rally

The Hankyoreh, Aug 25, 2008

Local governments also involved in efforts to block protest against Lee administration’s religious bias

Seoul, South Korea -- With a pan-Buddhist rally to protest the religious bias of the Lee Myung-bak administration set to convene on Wednesday, police and the local government are putting heavy pressure on major temples and monks to refrain from participating.

 "Go down" Some buddhists demonstrated against Korea National Police Agency commissioner Eo Cheong-soo at jogye temple.

The organizers of the rally warned that if the maneuvers against Buddhism were not stopped, it would mobilize all means to force responsibility upon the individuals involved.

Based on what the organizers and police said Sunday, Buyeo police chief Oh Eun-su invited five monks who were tending to local police to the police station on August 20 and made a statement to the effect that if a major rally were to convene in Seoul, it would block up traffic and young people might do radical things.

Oh also asked for the monks’ understanding. One participant said the chief told the monks that Korea National Police Agency commissioner Eo Cheong-soo was a graduate of Dongguk University, a Buddhist university, and his entire family was Buddhist, so he was not the kind of person to foster a religious bias in order to repress Buddhism.

Rally organizers said that in Incheon, the head of a local police department recently visited an area temple to coax the monks into staying home from the rally, saying that Commissioner Eo was doing a good job, and that in Yanggu, Gangwon Province, police visited the residence of some Buddhist nuns to ask them not to participate. They also said that not only police, but also local governments like Yeoju-gun in Gyeonggi Province recently called up local temples to look into cars and monks being mobilized for the rally.

Yun Nam-jin, the secretarial head of one Buddhist civic group, said police chiefs around the country were being mobilized to call in influential abbot monks to openly coax them against participating in the rally. He said that when local police make a move, monks at regional temples cannot help but feel pressure.

Venerable Jinhwa, the monk who chairs the standing executive committee organizing the rally, said national and local police and civil servants were continuing maneuvers to block monks from participating in the rally, and if [the police] did not stop, they would mobilize all means to force responsibility onto the relevant individuals.

About this, one police official said police do not have the power to coax monks into staying home from the rally. He said he understood the meetings were to set straight incorrect stories concerning the recent search of the car of Jogye Order chief executive Venerable Jigwan.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=45,7016,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1987_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 25-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang