Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện: Chư Tăng tiếp tục tẩy chay nhà cầm quyền quân phiệt

Hạt Cát dịch


 

by Naw Say Phaw, Democratic Voice of Burma, July 16, 2008

Yangon, Myanmar --Chư Tăng Phật Giáo khắp nơi trong đất nước Miến Điện nói rằng họ vẫn tiếp tục chiến dịch tẩy chay của họ  để phản đối  các viên chức nhà cầm quyền bằng cách từ chối tiếp nhận cúng dường hoặc chuyển đến cho những  người có nhu cầu thiết yếu.

Một tu sĩ tham gia chiến dịch tẩy chay từ Kaw Thaung, khu vực Tenasserim, nói tu viện của ông không  thể từ chối cúng dường một cách triệt để.

"Chiến  dịch tẩy chay phản đối thành viên nhà cầm quyền của chúng tôi vẫn còn đang tiếp diễn - chúng tôi đã sang tay cho những người khác các phẩm vật cúng dường mà chúng tôi đã nhận từ những thành viên nhà cầm quyền, sư nói.

"Chúng tôi phải tiếp nhận các phẩm vật này bởi vì họ sẽ làm áp lực nếu chúng tôi từ chối"

Sư nói rằng một số tu viện tại Kaw Thaung đã từ chối tiếp nhận cúng dường từ viên chức chính quyền đã bị đặt vào trường hợp bị canh giữ chặt chẽ bởi quân đội và  chư tăng cũng đã được thông báo rằng họ phải xin phép nhà cầm quyền  nếu muốn đi sang những  vùng khác.

Một vị sư từ một trong những tu viện tại Pakokku và một nhà sư khác từ tu viện Masoeyein tại Mandalay nói rằng họ và những pháp lữ khác cũng tiếp tục chiến dịch tẩy chay.

"Không có phương cách nào để chúng tôi có thể thông cảm với những  người này  bằng từ tâm theo giáo pháp", nhà sư từ tu viện Masoeyein nói như trên.

"Chúng  ta mỗi người có những ý kiến khác nhau trong tâm tưởng và họ không thể hòa hợp với chúng ta"

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1934_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 20-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang