Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện: kêu gọi quần chúng tiếp tục ủng hộ tăng sĩ đấu tranh

Hạt Cát dịch


 

by Aye Nai, Democratic Voice of Burma, Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện Jan 2, 2008

Rangoon, Burma -Liên Minh Tu Sĩ Toàn Miến vừa mới kêu gọi dân chúng Miến Điện một lần nữa hãy ủng hộ cho họ trong việc tranh đấu chống lại chế độ, nhưng nhấn mạnh rằng không nên sử dụng bạo lực, trong một bản bố cáo phát hành ngày hôm qua.

Bản bố cáo thúc đẩy chư tăng tiếp tục đấu tranh với việc tẩy chay chế độ, và nói rằng nếu chư tăng và quần chúng cùng hợp tác làm việc, họ có thể mang lại sự chấm dứt vấn đề tranh chấp của quốc gia.

"Nếu quần chúng và tu sĩ liên kết sức mạnh, chúng ta có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề của chúng ta", bản bố cáo nói như trên.

Chúng tôi thệ nguyện tiếp tục tẩy chay cho đến khi nào tất cả tăng sĩ và tù nhân chính trị được trả tự do.Tuy nhiên chúng tôi từ chối sử dụng bạo lực để thực hiện mục đích.

"Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho tương lai của chính chúng ta, nhưng hãy tránh tất cả mọi bạo động", bản bố cáo nói thêm.

Chư Tăng đã là mục đích trong các cuộc bố ráp và bắt bớ kể từ khi liên can đến các cuộc biểu tình hồi tháng Chín.

Để đáp lại sự đàn áp tàn nhẫn của chính quyền quân phiệt trên chư tăng và quần chúng, rất nhiều tu sĩ đã từ chối nhận cúng dường từ các viên chức chính quyền, và kêu gọi tẩy chay các khoá thi tuyển mộ tu sĩ do chính quyền tổ chức.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1720_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 09-01-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang