Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mã Lai: Vấn đề nhức đầu: Những kẻ giả dạng tu sĩ

Minh Châu dịch


 

The New Straits Times, Oct 23, 2007

 

Johor Bahru, Mã Lai Á -  Mặc dù đã được công bố không biết bao nhiêu lần, các tu sĩ giả hiệu vẫn tiếp tục lừa dối mọi người dâng cúng tiền cho họ, bất kể những nỗ lực của các đoàn thể Phật giáo trong việc giáo dục quần chúng.

 

Một nhóm Phật giáo Theravada chủ yếu tại Johor Baru cho biết các tu sĩ này tiếp tục xuất hiện, hoặc là do quần chúng không hiểu biết, hoặc vì họ nghĩ rằng có thể được sự gia hộ của thần thánh qua việc dâng cúng tiền bạc.

Hiện nay đang có một chương trình do Trung Tâm Hội Phật giáo Tình thương tổ chức tại khu chợ ồn náo Jalan Sri Tebrau để hướng dẫn mọi người cúng dường cho đúng pháp.

 

Có vài tu sĩ đi theo trong nhóm, là những vị đang thường trú tại trung tâm, đến đây trì bình để cho mọi người thấy rằng chư tăng không hề xin xỏ, mà chỉ bước đi và nhận những gì quần chúng muốn cúng dường.

Các thành viên trong nhóm phải xua đi những người muốn đến cúng tiền cho chư tăng, lấy cớ là cầu xin phúc lành cho công viêc làm ăn của họ.

 

‘Thật đáng buồn, họ vẫn không hiểu và tiếp tục dâng tiền và đây là điều thu hút các tu sĩ giả hiệu.  Nếu quần chúng không cúng tiền hoặc nghĩ rằng họ có thể được thần thánh giúp đỡ bằng cách này, thì những kẻ giả dạng sẽ biến mất.’ giám đốc trung tâm Heng Chai Teet đã nói như trên, ám chỉ các băng nhóm trong thành phố đã cho người giả mặc tăng y để lừa quần chúng dâng tiền cho họ tại các tiệm ăn và quán cà phê.

 

Chư tăng được cộng đồng Phật tử sùng kính và sự cúng dường vật thực, như thực phẩm, y áo, thuốc men hoặc chổ ở, là đúng pháp.

‘ Nhưng nhận tiền hay những vật tư hữu là đi ngược lại tinh thần của người tu.  Chư tăng chỉ đi trì bình vào buổi sáng sớm.’

 

Trung tâm này sẽ tiếp tục tổ chức những buổi trì bình hàng tháng để giáo dục quần chúng và cho họ nhìn thấy oai nghi của chư tăng trong khi trì bình.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1609_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 26-10-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang