Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Thái Lan: phản ứng của chư Tăng, Phật tử trước đạo luật mới

Minh Châu dịch


 

The Nation, ngày 28 tháng 8, 2007

 

Bangkok, Thái Lan -  Hội đồng Giáo phẩm và các nhóm luật sư biện hộ cho Phật giáo ngày hôm qua đã tuyên bố sẽ chung sức nhau trong chiến dịch chống lại một đạo luật của chính phủ nhằm ‘đề xướng xu hướng đạo đức’ trong xã hội, họ cho rằng đạo luật này sẽ đưa đến việc thành lập một tôn giáo mới.

 

Phra Thamma Kitti Maythee, phát ngôn viên của hội đồng, nói rằng đạo luật này đã xem nhẹ những tác dụng và giá trị đạo đức  trong tất cả các tôn giáo lớn tại Thái Lan, mà lại đề xướng những phương pháp thực hành riêng và những định nghĩa mới về đạo đức.

 

Sư nói rằng Đạo luật đề xướng Đạo đức, được Bộ Phát triển Xã hội và Nhân sinh đề ra, sẽ tác động không nhỏ đến Phật giáo và tất cả các đạo giáo khác, đồng thời vi phạm Điều 79 trong bản Hiến pháp vừa mới có hiệu lực.  ‘Chính phủ phải nên khuyến khích và yểm trợ việc xiển dương các tôn giáo sẵn có và tác dụng của chúng, thay vì thúc đẩy đạo luật mới này.’

 

Ông Thongchai Kuasakul, lãnh đạo hệ thống các tổ chức Phật giáo, cho rằng đạo luật này là một cố gắng để thành lập một tôn giáo mới và giáo đồ mới.  Ông cũng thắc mắc về tư cách khả năng của các thành viên của cái gọi là hội đồng quốc gia trong việc thẩm xét những định nghĩa về đạo đức.  ‘Những người này là ai?  Trí tuệ của họ ra sao?  Liệu các tu sĩ Phật giáo, các giáo sĩ Cơ Đốc giáo và Hồi giáo sẽ phải thay đổi phương cách truyền đạo và tuân theo các giá trị đạo đức mới do những người này lập ra hay không?.’

Phra Wisutthi Phattara Thada, một phó chủ nhiệm của Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, nói rằng chính phủ chỉ cần tuân theo Điều 79 bằng cách xiển dương và yểm trợ tất cả các tôn giáo sẵn có tại Thái Lan - nhất là Phật Giáo.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1531_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang