Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

XUÂN PHƯỚC HẬU

Thích Nữ Giới Hương


 

PHƯỚC hạnh tánh tướng bày diệu dụng

HẬU lưu bổn tuệ hiển chân xuân.

 

 Xuân Kỷ Sửu, 2009

 

 


Vào mạng: 07-12-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang