Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Xuân Hoa Nghiêm
Xuân về trong những sắc hoa
Ni liên nước chảy là đà khói sương
Mênh mông một ánh trăng buông
Hoa Nghiêm pháp hội khơi nguồn thinh âm
 
Nụ cười vi tiếu thậm thâm
Ngàn năm tuôn chảy mạch ngầm chân tâm
Hoa sen một đoá truyền thầm
Trần gian sấm động pháp âm xuân thiền

 


Vào mạng: 1-7-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang