Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

VUI TU HỌC

1-12-2005

Hoa Lục Bình


  Là tu sĩ có gì vui không nhỉ ?
  Có rất nhiều, nhiều lắm người ơi .
  Vui câu kinh tiếng kệ hàng ngày
   Vui giải thoát  một niềm vui an lạc . 
  Chốn thiền môn làm thanh thản  lòng ta 
  Vui đệ huynh chung cuộc sống lục hòa
  Vui thiện hữu với Thầy lành bạn tốt .
  Vui Phật tử với tấm lòng hiếu đạo 
  Vui tri túc một niềm vui thiểu dục 
  Sống an vui mà chết cũng an vui 
  Đó tu sĩ vui niềm vui thế ấy 
  sống thanh bần nhưng vẫn thấy vui.

 


Vào mạng: 1-12-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang