Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VÔ MINH
Thiện Hạnh
 

Bởi vô minh lầm đường lạc lối

Quên mất mình quên cả lối xưa

Xin chư phật từ bi gia hộ

Hoá thân mình để độ quần sanh

Bao oan nghiệp giờ đây tan biến

Để trở về bản tánh chơn tâm.

 

                                     

 


Vào mạng: 23-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang