Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lượng Quang
Nghiêm Xuân Cường
Kính tặng các Chư Tôn Đức Tu Viện Quán Âm- Lansing

 A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!

Con niệm hồng danh xướng tụng tên Người

A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!

Trong lòng con vang muôn vạn tiếng cười

 

Đời trầm luân bao cảnh thương đau

Ngàn oan trái, dập vùi bể dâu

Vững niềm tin, con nguyện theo Phật

Lòng an vui hết cơn u sầu.

 

A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!

Sen nở xinh tươi giữa ngàn ánh hồng

Vui trong tịnh độ, đi trong tịnh độ

Vô lượng từ quang sáng ngời mười phương.

08-1-05

 


Vào mạng: 12-7-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang