Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VẾT CHÂN THƯỜNG
Bóng chiều dần đổ về Tây
Rừng thông lặng lẽ tiễn ngày đã qua,
Mây giăng trắng ngập non xa
Chuông chiều vọng lại tiếng hoà hư không.
Trở về từ buổi đò đông
Tìm trong hơi thở đâu vòng tử sinh,
Đi tìm nguồn cội vô minh
Đi tìm dấu vết lộ hình chân nguyên.
Bao năm dong ruổi khắp miền
Tâm về mang cả ưu phiền ghét thương,
Đã xa rồi cảnh nhiễu nhương
Người về lần vết chân thường hôm nao.
***
(Trung tâm tu thiền tại Dharamsala, 11/ 2001)

 


Vào mạng: 1-12-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang