Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vào thu

Hoa Tâm


Đất trời hôm nay

Đã vào

Mùa thu.

 

Em đã biết

một điều

em chưa biết !

 

Ở cõi nhân gian

Không có gì

bất diệt !

 

Tội tình gì

Chúng ta

chẳng

…yêu nhau !

 

 

 


Vào mạng: 8-4-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang