Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TỰ THÚ !

 Qua đò ngoái lại bến sông ,

Bỏ quên chiếc bóng bên dòng nước xuôi !

Đâu rồi con mắt có đuôi ?

Ơi màu con mắt một thời tuổi thơ …

Còn đeo đẵng đến bây giờ,

Ngất ngơ cơn mộng ,thẩn thờ một phương !


 


Vào mạng: 2-03-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang