Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tu tại gia

Cư sĩ Thoại Hoa

Người cư sĩ phải làm gì,

Nhiệt thành chia xẻ, từ bi nhẹ nhàng.

Thấy ai cần, tới hỏi han,

Giúp người ăn nói dịu dàng lời hoa.

Ai ghen ghét thì bỏ qua.

Giữ lòng êm ấm chan hoà chân tu,

Cuộc đời vô ngã  phù du.

Tranh nhau giận dữ hận thù ích chi.

Tiền tài danh lợi đừng bì.

Lòng tham nối với sân si muộn phiền,

Diệt ngã, tâm tịnh hiện tiền.

Tu thân tích đức, đạo đem vào đời.

Noi gương Phật Tổ cao vời

Ban soi đuốc tuệ sáng ngời Hồng Ân.

Bao năm nương tựa ở gần,

Cạnh Thầy, cạnh bạn, Thiện Chân bên mình.

 


Vào mạng: 12-11-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang