Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Viết cho người tủi thân

Cư sĩ Thoại Hoa


 

Vu Lan lại đến nữa rồi,

Tủi thân tôi lại bồi hồi sầu vương.

Chim côi nào được tình thương,

Sanh ra đã phải tìm đường ẩn thân.

Ngày kia nhờ được huệ ân,

Gặp người Bồ Tát siêu nhân độ nhờ.

Thuở nào phiêu bạt bơ vơ,

Con thuyền chèo lái mịt mờ trùng dương.

Từ hôm dừng lại từ đường,

Sớm chiều kinh kệ, dâng hương Phật đài,

Nép mình dưới bóng Như Lai,

 Tu thân tích đức, một đời an nhiên.

 

 

 


Vào mạng: 01-08-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang