Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TU HÀNH CÓ BẬC

Minh Đức


Tu hành có bậc đó anh ơi!

Trạng thái của tâm đổi tuyệt vời

Lúc chấp ngã nhân khi chấp pháp

Chấp thường chấp đoạn chấp tiền tươi

Bởi do phước nghiệp mình gieo tạo

Vượt thoát khổ không khỏi cuộc đời

Lấy mắt xa nhìn cho khó dễ

Đến rồi thông cảm nổi đầy vơi...

NAM MÔ HOAN HỈ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 

 


Vào mạng: 23-08-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang