Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tu giới

Thích nữ Thảo Liên


 • Muốn tu tâm định giới nghiêm

  Không sát hại vật tâm hiền vững tu

  Trộm cắp dù một hào xu

  Tham lam quả báo hại dù là ai

  Dâm dật chừa bỏ chớ say

  Địa ngục ngạ quỷ súc sanh mạng đòi

  Chỉnh nghiêm chẳng nói giọng ngôn

  Nói chi si dại mê lầm hại thân

  Nói chi kết óan thù thâm

  Nói chi gây giết mạng người hiền tu

  Nói chi kết óan gây thù

  Nói chi rồi cũng về âm cảnh đền

  Rượu kia chất độc hại thân

  Uống nhiều mất trí ngu khờ tâm tu

  Cho nên không uống lu bù

  Chết rồi quả điên khùng mà thôi

  Nếu ai giữ vững giới rồi

  Kiếp sau lại được làm người được tu

  Tu Tu Tu mãi tu bền

  Kể chi kiếp số chơn như không lầm

  Khi vơi nghiệp cũ đạo tầm

  Thánh tiên nào cũng thường làm vậy thôi

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang