Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tu Đời Tu Đạo

Cư Sĩ Thoại Hoa


 

Sống trong tỉnh thức,

Tình thương chan hoà,

Gia đình hạnh phúc,

Người tu tại gia !

 

Trẻ giúp người già,

Trò nghe lời Thầy,

Con kính mẹ cha,

Xã hội vui vầy !

 

Cửa Phật từ bi,

Kinh điển gắng ghi,

Dưới mái Hồng Ân,

Học bài Thiện Chân,

 

Thoát vòng vô minh,

Giáo lý tôn vinh,

Tu tỉnh hằng ngày,

Niết Bàn tại đây !

  

 


Vào mạng: 01-09-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang