Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tu định

Thích nữ Thảo Liên


 • Muốn tu giới định tuệ minh

  Tâm tu phải tỉnh minh minh liền liền

  Khi đi khi đứng ngồi thiền

  Một câu lục tự pháp môn Di Đà

  Đảo điên điên đảo tâm ma

  Tham lam sân giận cùng là si mê

  Si tâm si tướng si lầm

  Si cao si thấp si linh hiển vời

  Khi tâm tu vững vàng rồi

  Không xoay không chuyển ác thần rời xa

  Chơn như Tâm, định Thiền Na

  Bấy giờ mới nói Thiên cơ điển về.

  Thánh tiên linh điển huyền vi

  Không hề nhập xác chẳng vì nể ai

  Khai tâm khai ngộ tiên thai

  Thiên cơ tiên thánh biến huyền chuyển xoay

  Chuyển xoay xoay chuyển dương hòai

  Tâm tu người thiện vững hòai không nao

  Không ai mượn xác hồn nào

  Tâm an định tánh khác nào tâm tiên

  Bấy giờ tiên thánh hiện tiền

  Thiền cơ ngộ được rước liền tòa sen

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang