Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Tự  vấn

         Sắc không tám nẻo đi về
         Con thuyền vô trạo tứ bề tịch liêu
         Nghìn trùng lau lách đìu hiu
         Chừng như phách lạc hồn xiêu mấy mùa
         Ta là ai giữa muôn loài
         Ta là ai giữa non đoài trăng sa
         Thuyền neo bến dãi ngân hà
         Mãi tay lần kiếm bao la vĩnh hằng
         Giật mình thoát hỏi vầng trăng
         Mái tranh cố lý còn chăng lối về
         Ta từ trong cõi u mê
         Oằn vai gánh nửa lời thề oan khiên
         Lối mòn dẫn tới trăm miền
         Cỏ cây cũng khoắc khoải niềm sắc không
         Thà như một chiếc lông hồng
         Ngàn năm nhẹ gót phiêu bồng lãng du
         Bay cao trên đỉnh phù du
         Tử sinh vô niệm, mặc dù vọng chơn
         A tăng kỳ kiếp vô cùng
         Ba ngàn thế giới vẫn chung lối về
         Từ ra khỏi chốn u mê
         Gióng hồi Bát Nhã đề huề vô vi.

 


Vào mạng: 1-10-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang