Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tự dâng
Lối xưa về chợt bây giờ
Hư không rộng trải giữa bờ cõi tâm
Vào chi hạt cát bến lầm
Dòng sông lộng bóng mây trần đáy cao
Qua chơi chung thủy hội nào
Cũng là ta cả chiêm bao đón mình
Cùng về quán trọ đường quanh
Mà phơi khói biếc giữa vành trăng non
Chong mùa lá cỏ chon von
Trên cành xuân lục ngọn hồn thẳm xưa
Vẫn mình sáng nắng chiều mưa
Tàng Kinh vô tận giữa chùa tự dâng.

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang