Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TRĂNG VÀ ĐẠO SĨ

Đêm!

Lung linh nửa vầng trăng dát bạc

Bình an đi giữa đất trời

Chàng đạo sĩ đa tình tâm rông mở

Một mình thôi, sương khói đón trăng chơi

Trăng bẽn lẽn nép vào nơi phiến lá

Và mặt hồ có một ánh vàng rơi

Hồn không đóng, tha hồ trăng gió hiện

Vì xưa nay, trăng-đạo sĩ không hai.


 


Vào mạng: 1-04-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang