Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tình Xuân Ý Hạ

Xuân bên nhà là mùa mai rộ nỡ

Xuân bên nầy giữa Hạ có sen hồng

Cây xanh cỏ cũng xanh cùng

Tình Xuân ý Hạ trong lòng hân hoan

Ở đây gió thoảng hương trầm

Chuông ngân như tiếng Pháp Âm vào lòng

Chùa Pháp Bảo
7-2-1999

 


Vào mạng: 1-03-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang